Abantu bakwa Mbatha

Abakwa Mbatha kusengabantu bakwa Shandu, MBEJE, Dladla. Lababantu babakhe eMangeni ngase Nkandla okwathi muva inkosi yabo uNdaba ka Sontshikazi wathuthela eNhlazatshe ngase Vryheid nesizwe sakhe. Kulapho azalela khona oMbeje, Dladla no Shandu.
Lendawo bayithanda ngoba yayiseduze kwabahlobo babo bakwa Zulu e Babanango kanti iseduze komfula iMfolozi emhlophe kanti futhi neNtaba iNhlazatshe inechibi elingomi lapho imfuyo ebeyikwazi ukuthola amanzi khona. Intaba lena beyibasiza futhi ukuthi babone isitha siseza le kude. Iyona ntaba lena obekuthi uma behlaselwa bazivikele ngayo. Lentaba yethiwa igama inkosi uNdaba ngoba ethi ‘Ihlanza Amatshe’ yagcina seyibizwa nge Nhlazatshe. Emadodaneni ka Ndaba uShandu owazinza kuyo lendawo abanye abafowabo oMbeje no Dladla bafuduka bazitholela izindawo zabo.
Emva kuka Shandu inkosi ebusile kube ngu Dunjwa okwathi uma ekhothama kungazelelwe ubukhosi bathathwa u Khali wabusela emzini kayise e Zivundleni. Amanye amadodana ka Shandu awazange athande ukuphathwa uKhali abe esehamba neqeqebana labantu bawo ayozifunela ezinye izindawo eziseduze. U-Nkomo no Mashiba baya e Zihlalo/Dlebe, uMandlovu waya eBaQulusini kanti uMngunyana waya kwa Nobamba/Danny Dalton. Kodwa-ke abazange baqhelelane ne Nhlazatshe, Mahlabathini, Dlebe, Zihlalo, Mabedlane, Ceza nezindawo ezisondelene nazo.
U Dladla yena waya koMnambithi, Nobamba/Weenen kanti abanye bazinza ko Msinga, Nquthu nezindawo ezakhelene nazo. Komsinga singabala uLugubhu ozalwa endlini ka Dumisa kanti waba nobudlelwane obukhulu nomfowabo uMbeje.

Izibongo zama Mbatha
Sontshikazi, Ndaba, Shandu, Mbatha, Mthiya, Mangcengeza, Khali, Mngunyana, Manyosi, Mashiba, Makhubalo, Mngeni, Dumisa, Nsibankulu, Nkomo, Mandlovu, Dunjwa, Mbudlele, Dilikana…
Amanye lapha amagama nje angazange aba yizibongo

Dladla
Mgabadeli, Mphembe, Mhlophe, Gadlela, Dwala, Mnembe, Kweyama, Vezi, Gigaba, Ziyamanzi, Mathenjwa, Kolotshana…

Mbeje
Bhabha, Magwaza, Mlotsha, Sihlangu senxele,
Mabhala ngepensela abafokazane bebhala ngozipho, Gumbi lama gwala, Ndabezitha

13 thoughts on “Abantu bakwa Mbatha

 1. Nombuso dladla

  Yithi labo omgabadeli,gadlela abafica bedla inyama luhlaza babasa umlilo abantu bayidla isvuthiwe

 2. ngibhala i-Script esizogqamisa ukuzigqaja ngemvelaphi yethu thina bantu. abafuna ukuthi sisebenzisane bangaxhumana nami ku 078 652 1310.
  Asibuyise isithunzi sabantu abansundu.

 3. zama mbatha

  Shandu kaNdaba mthiya,sontshikazi wena othiya ngenkomo abafokazana bethiya ngamahlahla,Ndabezitha

 4. Nkobusa Dladla

  Kwenziwa yin ukuthi Sithi siwo Ndabezitha bese sikhothama ku Zulu ?umpembe ufisa ukwaz ukuthi yilo lifa asishiya nalo leli na.

  1. ntuthukozwane

   UMbatha uNdaba or Mathaba or Mandaba. AmaKhosi akwaZwane or Msane. Bazalwa uZwane. Babuye babizwe ngoMashobane noma Mashabane noma Sabela noma Subiya noma Sibiya noma Zibane noma Sarvia noma Zeroua noma Siruya noma Shilowa = Sinzima = Zizima = Tetema = Matete = Mazizi = Mthethwa. AmaTonga or BaTlokwa noma BaTau noma Ndau noma Mudau.

   UMbatha as a surname comes from Batau, Tau = Duma = Lion = Ngonyama = Ngala or Manala = Mbube = Mphephu or Bhebhu.

   AbeSuthu bazibiza ngaBafokeng Ba Patsa. They lived around Harrismith and call themselves Batlokwa and live around Rustenburg in the North West as Tswanas. There is even a Zwane area there. Bazibiza ngoMdletshe. Mdletshe = Mzizi = VhaSenzi = Msizi = Masisi = Jiji = Njinji etc.

   AbeSuthu okuthiwa abaTlokwa bazalwa nguMageba wakwa Zulu: babizwa ngoNdonga noma Thonga noma uMntungwa noma Nduna noma BaTao. AmaBhubhesi noma iziNgonyama = Mbatha.

   UNdaba uzala uJama noma uJali lo ozala uSenzangakhona no Mkabayi no Mudli/Muji/Musi (ozala uMthimunye ozala abakwaNdlovu or Tlou or Dlomo).

   UMathaba uzala abakwaMacambi abangaBeSuthu abavela kwabakwaBiyela abazalwa uZulu.

  2. ntuthukozwane

   Basically, uMbatha noZulu abantu ababodwa. What you are asking is like asking: “Why is my brother king if we have the same surname and parents and heritage?”

 5. Mthandeki

  Please nceda ngicela izithakazelo zakwa Nkomo ngendabuko ka baba uvela e free state

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.