Mnguni, Gumede, Khuzwayo

Mnguni
Mnguni ka Yeyeye, Qwabe, Gumede, Khondlo, Phakathwayo, Malandela, Mpangazitha, Caluza, Ndlela, Bayeni, Mgcaweni, Gebashe, Mzimela, Mfeka, Donda, Maphanga, Nkundlande, Mzukase, Myeni, Nozulu, Msiza, Khuzwayo, Mazalankosi

Gumede
Yeyeye, Caluza, Bayeni, Mgcaweni, Gebashe, Mfeka, Mzimela, Donda, Maphanga, Mpangazitha, Phakathwayo, Nkundlande, Mzukase, Myeni, Qwabe, Msiza, Nozulu, Malandela, Khuzwayo, Khondlo, Mazalankosi

Khuzwayo
Gumede, Qwabe,
Mnguni ka Yeyeye, Khondlo
Osidlabehlezi baka Phakathwayo,

Umnguni, Gumede no Khuzwayo abantu banye laba bonke badabuka ku Mnguni.

122 thoughts on “Mnguni, Gumede, Khuzwayo

 1. Muzi

  Mina ngifisa ukwazi ngemvelaphi yesibongo sakwaMyeni, kanye nezithakazelo zonke

 2. Muzi
  Asikazitholi izithakazelo zakwa Myeni kodwa esikutholile ukuthi kusengabantu bakwa Hlophe o Samela, Thumbeza, Khala, Mabhengu, Nteshana…
  Mbathastan

 3. nkosy khuzwayo

  Ngicela umlando ngobukhosi baka Khuzwayo esephumile kwa Gumede

   1. Philani Gumede

    @Sibulelo, mude kakhulu lomlando owucelayo mfe2. Nokho ngizokha phezulu ukuze usizakale kancane. Okokuqala okumele sikulungise wukuthi uQwabe akaze aphume kwaMnguni.Kukhona emlandweni oQwabe ababili, owokuqala kanye nowesibili. Ngokunjalo naboGumede babili. Ngicabanga-ke ukuthi we a ubuza ngoQwabe wesibili ozalwa nguMalandela kaLuzumane kaMnguni. Njengamanjena buhlukene ka-5 ukukhosi bakwaQwabe; abaseMthandeni, abase-Waterfall, abaseNkanini, uQwabe-P noQwabe-N(labs ababili batholakala ogwini lweKZN). Amanye amaQwabe afudukela ogwini oluseningizima ngabakwaMakhanya. AbakwaMakhanya babehambisana namanye amaQwabe kuyiqembu elilodwa beta emcimbini omkhulu wesizwe. Uma sebrfike oThukela, lwangenisa abanye nasals ngaphesheya, bahlukana kanjaloke. Ekunqotshweni kukaPhakathwayo nguShaka, kwaba nombango esizweni phakathi kwendodana kaPhakathwayo kanyr naboyise abancane. Ekugcineni uShaka wabeka uNqetho kaKhondlo, owabe engumnaka Phakathwayo kodwa ezalwa endlini encane. Lutheran ekukhathameni kukaShaka, uNqetho wanqaba ukukhonza kuDingane. Wafuduka njalo elibangise eMampondweni. UDingane wamlandela ngempi eyahlangana amahlandla amathathu, kuwona wonke uDingane ubeshaywa abhulelwe amahlahla. Enye impi abatholane kuyo kwanzima, bekukwaNgcolosi ngakwaNyuswa. Nakalokhu kunendawo lapho okuthiwa kukwaNqetho eqanjwe ngalo igama laleqhawe. Umlando made mfethu, kodwa ngizoma lapho ngoba ngiyethemba ukuthi kukhona osukucoshile. Uhambo lukaNqetho nalo lwalunezigigaba eziningi esobuye sikhuluma ngazo. UQwabe-N engiphuma kuye mina, bayinzalo kaMteli kaPhakathwayo. UMtheli uzale uNgcukuca hyena ozale uNdunge. UNdunge uzale Stephen noShiyane. UShiyane wazala uNhlanhleni(Fortunatus). UNhlenhleni uzale ubaba ongizalayo. Uma kuba esidingo siyokwenaba ngemvelaphi yazozonke lezindlu zamaQwabe engizibalile, kuhlanganisa nabakwaMakhanya.

  1. Thembela Khuzwayo

   Nakhu engikwaziyo ngomlando nobukhosi bakwaKhuzwayo engingenaso isiqiniseko kangako ukuthi: Umfana wakwaGumede ogama lakhe nguNyongwana wathandana nentombi yasebukhosini bakwaQwabe uNombedu eMthandeni, wabe esekhuzwa ngalesisenzo ngoba isibongo sakwaGumede siphuma kwesakwaQwabe ngakho-ke bayizihlobo. Abafowabo ababengazi ngalesisenzo bakhuza emva kwendaba, kanti umonakalo sewenzekile, usekhulelwe uNombedu. Sagcina sibikiwe isisu kwaGumede ukulandela isiko lesintu, izindaba zithe uma zifika enkosini yakwaQwabe mayelana nokukhuleliswa kwendondakazi yayo ikhuleliswa kwaGumede azangehla kahle, yabiza umhlangano wamaQwabe wonkana kukhona nabakwaGumede. Kwakulusiko kwaZulu ukuthi intombazane mayisikhulelwe kufanele umfana ayithathe ibe ngumkakhe, inkosi yanquma ukuqeda ubuhlobo phakathi kwabakwaQwabe nabakwaGumede, abakwaGumede bayiphikisa inkosi bathi umfana akathunywanga yibo, futhi bona bamkhuza ngalesisenzo kodwa akangalalela. AbakwaGumede banquma ukuzehlukanisa nalomfana, bamkhipha emndenini wabo, basebethi usenguKhuzwayo ngoba wakhuzwa, akakhe owakhe umndeni wakwaKhuzwayo. Inkosi yakwaQwabe yabona usizi indodakazi yayo ezobhekana nalo, ishada nomuntu ongenamndeni, yasika inxenye yendawo,yakaQwbe, yayinika indodakazi yayo uNombedu, wabe esegana yena uKhuzwayo, uNombedu waba yinkosi yokuqala yamaMbedu, kwaKhuzwayo. Ngicela ukulungiswa uma kukhona iphutha kulomlando.

   1. Thandeka

    Mina cela ukwazi ukuthi usibiya ungena kanjani kuDlamuka noGumede

 4. Samukelisiwe S. Magagula

  mina ngifisa ukwazi ngemvelaphi yakwaQwabe,izithakazelo zabo,nokwazi mayelana nezibongo abahlobene nazo.

 5. Simphiwe

  Bayathandana abantu baka khuzwayo no mzimela ningichazela ngalabantu bobabili

 6. Sbonelo Mzimela

  Mzimela Mnguni Donda Lwandle aluwelwa luwelwa ziNkonjane Ntshishwayo wena wase Ndingazeni Veziwomlomo Sihubela Sbhakuza salolukhethe Njingili. Ilezi ezikaMzimela engizaziyo ngyazi kukhona more kodwa lento yokungfakela oGumede

  1. Bonga Mfeka

   ngivumelana nawe weSbonelo, angimaz mina uMzimela wakoGumede ngaz ukuthi omnguni ababili abangafan labo. Ngyaxolisa kobhalile

   1. Sbonelo:
    Uma umMnguni ethakazelwa kubizwa uMzimela ake uypbiza kwabadala bazokusiza. Ayikho sikhethe ukubhala Ku internet ukuze kusizeke abangazi, Abaziyo bona bangasisiza ngokuthi babhale kuma comments.

   2. Noxolo

    Ngyavuma nami cha uGumede ngimazi emunye noQwabe noKhuzwayo njengoba nathi kwaMzimela sazi uMfeka, Ntaka ,Donda yebo singoMnguni sonke koda sehlukene kakhulu.

   3. xolani Mfeka

    Mfeka,Mzimela yinto eyodwa.buza ngkuchazele yimi owase Mazimeleni.0828381433.singu Mnguni wasolwandle abanye oMnguni kusibo abakithi abanye benziwa yindlala nokungazi behanbe bezifaka nje,cha mina anginjalo Mzimela iyazisho lento futhi inhle ayidingi ukoniwa sizimele asincikile

   4. Zandie Gumede

    uGumede noMzimela they share isthakazelo esisodwa qha uMnguni

  2. xolani Mfeka

   UMfeka wayezalwa uGumede kuyindodana endala,wabe eseshiyelana ugwayi nodadewabo wambamba oqitsheni uGumede wanengwa washaya uMfeka waze wamphosa olwandle.emva kwezinsukwana waya olwandle uGumede lapho amphose khona wafike washisa inoni kusenjalo memfu uMfeka ehlamba emanzini olwandle eza kuGumede,wabe esethi uGumede:isenzo osenzile sibi njengoba uzimelele ngomsila kudade wenu ngakho-ke awusesuye uMnguni kaYeyeye usungu Mnguni wasolwandle njengoba uphume olwandle nje zimele.Savela kanjalo ukuthi singabase Mazimeleni sizimele .Umfeka,Mzimela yinto eyodwa yibo kuphela uMnguni wasolwandle.uma uthi Mnguni usuke ungakasho lutho.Mina ngatshelwa uMkhulu wathi singaganwa kwa Gumede akusibo abakithi ..nansi inamba yami 0828381433 .

   1. Siyabonga Gumede

    Uyabona Xolani wabeka kwacaca bha incazelo yakho iyezwakala

   2. Philani Gumede

    Ngiyavumelana noXolani. IMA uthanda ukupjikisa kumele wenze more one research from different sources. Uma usukuMfeka awukwazi ikudlulela kuyise ongeyena uGumede, why. IMA uthi batholakala kwaNdwandwe lokho akusho okuthi bazalwa khona. Kungenzeka ukuthi bayakhona ngoba bebalekela uGumede owamdingisa emndenini uMfeka.

   3. Shine

    KwaNdwandwe kuzalwa uMngcwanga
    UMngcwanga uzala uFekhaya
    Isizukulwane sakhe uNhlekela noZwana noPhakathi
    UNhlekela uzala uMsane
    UZwana azale uMzimela
    UPhakathi azale uMfeka

    UMsane noMzimela kanye noMfeka yinto eyodwa ngimile kulelo.
    UNtaka uqale eZaphowane ngokudla izintaka labo bangabakwaMzimela.

    Ngiyacela ukuba ubaba ake ashiye iEmail addresses yakhe ke sithintane ngoba yena ukhombisa ukuba nenzondo ngabantu bakwaMfeka.
    Awukwazi ukuhlanganisa uMfeka noGumede ngoba abazani. UMlando uma uwazi kahle uQwabe noZulu banto yinye. So wena uma kuwukuthi uyakuphika akungagcini sekudukisa abantu ngoba okushoyo sekufana nentimbothi mase uhlanganisa izibongo ezingahlangani

  3. Philani Gumede

   Into eyenza kubenokuphikisana okukhulu kangaka phakathi kwabaNguni wukuthi kunezizwe ezabekwa nguShaka. Ngingenza isibonelo ngoNqetho. Emva kokuba us haka enqobe uPhakathwayo kwaQwabe, wabeka uNqetho ozalwa ezindlini ezincane kwaQwabe. Ngenxa yolwazi olufishane ungathola abantu bakwaNqetho abanye bengasazi ukuthi bangaMaQwabe, abaNguni. Uzwe umuntu ephika ukuthi bavela kwaGumede, Mnguni kaYeyeye kodwa angakwazi ukusho umlando wesibongo sakhe before uShaka. Umlando kaYeyeye, Gumede, Mnguni,njll, usukela emuva kuIshmaela kaAbraham. Baningi asebaphuma kulolozalo bagcine nabo sebenomlando wabo ongasamfali uGumede noMnguni noQwabe. Noma bengasabafaki labokhokho babo ezithakazelweni, lokho akuwuguquli umlando wokuthi bayinzalo yakhona. Esinye isbonelo ngesabantu bakwaZulu. NgamaNguni oZulu kodwa abanye babo abasamfaki uGumede noMnguni yize bezalwa khona. Abanye babethi noma sebehlubukile noma bagxoshwa emndenini ngezizathu ezithize bangakulibali ukuqhubeka negama likaMnguni ongukhokho wabo. Kukhona ngisho abayisende likaKhondlo kaQwabe(okungesiwo umlando omdala kakhulu), asebekulibele ukuthi baphumaphi. UKhondlo wayenabafazi abaningi kanye nezingane eziningi. Esinye isibonelo ngabantu bakwaMzimela, kuvelaphi ukuthi uMnguni ovela olwandle? Uma uthi indabuko yabo bakhe eMpangeni, uyazi yin I ukuthi leyondawo(ongoye)bekungeyakwaQwabe? Abantu baseMazimeleni babekwa nguShaka kuleyondawo ngoba ingasenamuntu. Abantu bakwaQwabe babeyishiye kudala, engakazalwa noShaka lowo, sebethuthela eMthandeni. Nabo abaKwaQwabe, akusibona bonke abathuthela eMthandeni. Ngakho-ke ukuthi “uQwabe ovela eMthandeni” yisisho nje, not isthakazelo. Emthandeni yikoMkhulu labantu bakwaQwabe kulesikhathi samanje.OGumede, Qwabe, Mnguni, abanamncele, lonke izwe ngelabo.

 7. Mina ngiwuMNGUNI, MZIMELA GAGASI LWANDLE KALUWELWA LUWELWA IZINKONJANE NGOBA NZINDIZELA PHEZULU, BONA ABAMBEWU MBILI ABANYE BAMNYAMA ABANYE BAMPOFU, YITHI LABO!!! PROUD

 8. sboniso mnguni

  Ngiyawuthanda umlando wakamnguni kusukela endodaneni endala

  1. Cedrick uMzukulu kaGweje Mnguni

   Nami @Sboniso ngilanda lapho endodaneni endala bafo

  1. Umina lowo uMnandisi owabamnandi ngokwenganywa inkosi yakwaQwabe uMbhongela owabhongela inkosi yakwaQwabe imchapha ngenhlamba uMnandisi onjengoju.uKhuzwayo kwakuyinkosana kaGumede wayenenkani eluhlaza,kwathi ksuka abendlu kaQwabe besuka bakhethela inkosi intombi emfuleni befica izintombi zibhava kanti ingane kaKhuzwayo leyo kwathi makvela lokho bathi abafowabo bakaKhuzwayo bonabasedleli vele noKhuzwayo intombi bayayithatha,konke lokhu kwenzeka emvakokuba ezinye izindlu zikaKhuzwayo sezihambile zasuka Ongoye zeza emthandeni,labasebesele nalenkinga bagcina sebengoDlamuka Khuzwayo ngoba kwasekumele bedle inyama eyahlatshwa uQwabe esebanika isbongo sakwaSmamane basnqaba bathi bazodla inyama bemuke nempela bad lane mulatto kaQwabe,Khuzwayo lo wahamba kqala akangabe esamvuma lowasuka esebanika ngoba akawazi umlando owasala wenzeka ngemuva,uKhuzwayo unendlu eluhlaza.

 9. KHONZANE

  HI Could u please find me izithakazelo za kwa-dlamuka.Ngoku dabuka sibuya ESHOWE(NDULINDE,NYONI)

   1. nkosy khuzwayo

    Ubani ozala uDlamuka kwa Khuzwayo?

  1. Zandie Gumede

   Abakwa Dlamuka abakwa Mboyi, but ngzokbuzela more coz sinabo oDlamuka ngasekhaya

 10. Mina ngazi ukuthi uMzimela izithakazelo zakhe uMnguni, Mzimela,Jiji, Mbizeni, Ntaka, Sheleza, Lwandle aluwelwa luwelwa ‘zinkonjane ngoba zona zindiza phezulu, Nzungane!

  Abanye bathi uMnyeni kwaku baba kaMzimela, yikho uMzimela engashadelwa kwaMnyeni. Manje engifisa ukukwazi between uMfeka noQwabe uMzimela ungena kumuphi?

  Ubukhosi bakwaMzimela kusekhona Empangeni endaweni yase Ndlangubo ngaphansi kwaImpiyezintombi Mzimela.

  1. Sbonelo mzimela

   Mina ngazi ukuthi umzimela uzimele njengesibongo sakhe , ngizwa kuthiwa umzimela wazalwa undwandwe not umyeni , now umnguni lo okugumede ungumnguni kayeyeye lo okumzimela ungumngni waso lwandle . Omfeka ngizwa ngabo manje angbazi kodwa ke ugumede nomzimela bayaganana , o anti bam ababili bagane kwagumede

  2. xolani Mfeka

   Ubongfonela ngkuchazele kuthi uMzimela uvela noma ungena kanjani kuMnguni.

 11. Ayanda Gumede

  Aybooo uDuma ungena kanjani manje koGumede? This is so confusing!!

 12. methuli Mnguni mdleleni

  NoZulu mpafana thukela into ezawela umlambo okhulu ongawelwa zinkonjane zinamaphiko oompangazitha into ezaza ngococobelo zisuke’mbo amambanguba Oomnguni

 13. Simphiwe Mnguni

  Mina nginguMnguni Mzimela ngentombi abafokazana bezimela ngodondolo. Ulwandle kaluwelwa luwelwa zinkonjane zona ezindizela phezulu. USntanta manzini njengedada. Unjingili odla amahalahala,umbhedu kakhiwa, Donda!

  1. Nokwanda Mnguni

   Ngicela ukwazi ukuthi abakwamMgobhozi,noManzini bayangena yin kwaMnguni

 14. thembelihle

  Celukwazi bantu ukuthi umuntu wakwa Mnguni engashadela yini kwa Msiza,futhy ngabe umnguni uhlukene kangaki

 15. Sabelo

  Ngicela ukwazi ngezithakazelo zaka Mnguni Magubela Nathakomo sizani bo ngiyi Ndebele kodwa sinokhokho oyedwa uMnguni

 16. ndlelanhle ndlela

  Ngicela ningazise izithakazelo zakwa ndlela BT not lesi sakosompisi lesi sobayeni plzzz

  1. sibusiso

   Ndlela
   Bayeni
   Machunu amahle anyathela ngemikhonto esanda kulolwa

 17. lindokuhle mnguni

  nina abakwa Yeyeye,Gumede oKhuzwayo iNkosi mayibe nani ngezinkhathi zonke

 18. bekithemba

  UGumede uzalwa ngubani,ngoba uNdaba uphuma endlini encane koSibiya-Gumede kaNdaba noma Gumede kaMhlobela.ikhona into engahambi kahle ngezibongo kanye nezithakazelo-uNdaba uzalwa nguMageba kaPhunga.Qondisani bakwethu nans’indaba?

  1. PHILANI Gumede

   UNdaba uzala uGumede, uGumede azale iMalandela, uMalandelab azale uQwabe noZulu. UPhunga noMageba bazalwa nguZulu. OQwabe noGumede babili. LoQwabe ozalwa nguMalandela unguQwabe wesibili.

  2. sibusiso

   Mnguni 1
   Lufunilwenja
   Gumede
   Mnguni 2
   Luzumane
   Malandela
   Qwabe Zulu 1
   Sidinane Nkosinkulu
   Simamane Ntombela
   Khuzwayo Zulu 2
   Phunga Mageba
   Ndaba Sontshilikazi

   1. Siya

    Awu we bhuti yazi ngifuna unabe la ko Simamane mina angikaze ngizwe ukuthi sihlobene nabo please explain kabanzi ngabo

 19. bekithemba

  UGumede must always come first ngoba nguye odabula wonke amaqhawe angaphezulu.Gumede Luzumane Mguni Yeyeye Qwabe Malandela ngokulandelana-besekuba khona izindlu ezincane eziphuma kuzolezi izibongo.

  1. nkosy khuzwayo

   U Gumede ka Luzumane,lapho kuphuma khona abantu abafana nabo Phunga no Mageba akahlobene nhlobo nabo Gumede bakwa Qwabe ka Malandela.

 20. Phumlani

  Gebashe, Mnguni, Mafunza, fulela ngomncele wanethwa, fulela nangobhokobhoko, tshabangu, mngun’ omhle owehla ngesilul’ upheth’ igolide nesiliva, Qwele, Hlavule, mnt’ omhle, bantwana ngenan’ endlini nizadlula nabadlula ngendlela ngoba nibahle kakhulu…..gawu…

  1. thembelihlendimande3@gmail.com

   Aibo kanti omnguni bahlukene kangaki,ukhona yini umehluko phakathi komuntu waka mnguni nomuntu owaqhamuka kuma nguni obiza esinye sibongo
   Sent from my BlackBerry® wireless device

   1. xolani Mfeka

    UMfeka,Mzimela bayinto eyodwa bangu Mnguni wasolwandle.Gumede Khuzwayo bayinto yinye nabo bangu Mnguni kaYeyeye. Abanye oMnguni angbazi abaphi kulukhuni ukubazi ngoba nabo abazazi.

 21. ntombi gumede

  Ake nisize la bafwethu.Nginomngani wakwa Gumbi othi oGumbi bayinto eyodwa noGumede,uthakazela ngezithakazelo zakwa Gumede.Ngiyaxakeka ngoba mina ngazi bona bengabakwa Skhendle,Jele,Somkhanda…

  1. thembalethu

   xolani kahle mfet ukungazi. Yebo ngyavuma gumede mnguni kayeyeye. Kdw musa uthi abanye oMnguni abazazi. Okukhulu okumele ukwazi, abeNguni isizwe hhay isibongo. Bona abenguni behlukahlukene ngezibongo, bangahlobana okanye bangahlobani ngoba isizwe leso, kungaba oGumede, Hlophe, mfeka, Myeni, Mzimela, Mzukase etc…… Mfet musa ukuqhwaga ubuNguni engathi obakho wedwa nathi singabeNguni kdw hhay kwaYeyeye, coz isizwe akuyena umuntu, kdw abant abehlukene ngezibongo njengaso isizwe sabeNguni

 22. thabiso

  ai bafeth asngadidisan mawuthi mzimela mnguni umuzi owodwa loyo bese loku esikubiza ngezithakazelo izibizo zaleyondoda zezinsizw ngalesiya sikhath yingakho zingeke zifae bt mawuth mnguni ungumzimela

 23. VICTOR B SABELA

  Mina engakwaSabela ngithakazela ngoGumede Khondlo etc ngicela kwazi kuthi uSabela uphume kanjani abeyisibongo esizimele mara sithakazele ngoGumede?

 24. muke

  mina ngifisa ukwazi ukuthi bakhona yini oQwabe abangathakazeli ngokuthi ”wena owasemthandeni ezweni loju nezinyosi , osidlabehlezi , wena owadla umuntu ube umyenga ngendaba .

  1. nkosy khuzwayo

   Abekho singabase Mthandeni sonke,kuyobe kunhgu Qwabe wase Nigeria lowo

 25. Nokuthula

  Mina ngicel izithakazelo zakwa mabika sengizamile ku google lutho

 26. Zandie Gumede

  Sanibonani ma Gumede, Mnguni, Qwabe, Yeyeye, Phakathwayo, Khondlo, Mpangazitha………….. Kuyinto enhle ukwazi imvelaphi nomlando wethu as abazulu, so whoever wish to know anything about oGumede angangithinta on my e-mail address……….

  Ngiyabonga

  1. sbusiso gumede

   dade wethu ngingwaka gumede phansi emthwalume..ngfisa ukwaz ukhondlo uysima kanjan ngoba bath wayenyanga kashaka futh isizukulwane skate omazibuko…ungena kanjan kuthin.

  2. sipho

   I tryd 2 contacts u bt no wer 2 be found eishh so u can fynd me here 062 015 6799

   1. Thandeka

    Sanibonani cela ukubuza ukuthi.Dlamuka.noSibiya.mnyandu.Gumede kungena kanjani especially sibiya yangidida mina as kuDlamuka

 27. Phumlani

  Mnguni, Hlavule, gawu, qwele, mafuza fulela ngomngcele wanethwa, wafulela ngobhongabhonga, mngun’ omhle, bantwana ngenan’endlini ningahlali phandle ngoba nizadlula naba hambi bendlela ngoba nibahle kakhulu, mnt’ onhle owehla ngesilulu epheth’ igolide nesiliva.

 28. Sbonelo mzimela

  Wh@ i hve recently heard ukuthi umfeka akusiye owakithi kwamzimela , uyabona njengoba kunale confusion yokuthi sizithole sesibizwa ngo Gumede ilo mfeka , abadala basekhaya bathi umfeka abamazi bona kanjalo no ntaka no jiji nombizeni no mzingeli konke lokho kuwumfeka not umzimela . Umyeni umnguni wasenyakatho , umsane umnguni wasondini , ugumede umnguni kayeyeye , umzimela umnguni wasolwandle , ungonyama nje naye ungumnguni , ogebashe nabo omnguni , into eyenza kube khona omnguni abangaka ukuthi sonke singamanguni , izibongo eziningi zizithkazela ngomnguni ngoba vele zingama nguni. Lento ke idala iconfusion kithi thina ntsha(youth) ngoba if sifika la kwi website uthola ukuthi umuntu uvele axube axube , umnguni akasiso isibongo kuphela uyisithakazelo n uthakazela kakhulu umzimela nogumede , mina muntu methi ungowakamngun ngyaye ngimubuze izithakazelo zakhe bese esho ezami zakwamzimela bese ke ngbona cha impela owakiithi , omunye wathi ungugumede ngathi cha awusiye owakithi noma zingafana izithakazelo kodwa akusho ukuthi singabandawonye mina ngiwuMzimela esgodini senkosi umzimela ubukhosi obakwa Golela , ndlangubo kuphethe ubiyela ayi umzimela umzimela phethe kongqamzane , ncekwane n some part of showe , nakwezinye izindawo . Izithakazelo zakwa Mzimela endlini yakwaGolela ebukhosini zithii Mzimela wehawu Mnguni wasolwandle donda lwandle aluwelwa luwela zinkonjane ntshintshwayo wena wasendingazeni kunene kwasendlunkulu veziwomlomo njingili sgodo sbhakuza salolukhethe sihubela, ilezo engizaziyo and azimufaki umfeka asikaze sizalwe umfeka noma ugumede , noma umyeni noma undwandwe , lento iya misleader , yekani ukusibiza ngomfeka ngoba asibazi omfeka nomatimela babo nojij nosheleza nombizeni nontaka , zithakazelo zikamfeka lezi not ezikamzimela nina ke ningathakazela nithi mzimela manithanda futhi ningathakazelanibize umnguni akekho onga claimer kuthi umnguni owakhe yedwa , udonda uthakzela umzimela , athakazele ukhumalo athakazele uxulu athakazele umwelase athakazele umpanza ,mbokazi , nombokazi uyamsebenzisa ulwandle kaluwelwa luwelwa zinkonjan kodwa akusho kuthi singabandawonye ,so mina mzimela angsiye nakancane umfeka ungasho umnguni kuthi ngiwuye yebo ngiwuye ubhovungane. I guess we wil neva knw the real trueth ngezibongo zethu nezithakazelo zethu

  1. Shine Mfeka

   bafo, ngibona udukisa izwe uma uthi uMzimela noMfeka kanye noNtaka akufani. kuyihlazo lokhu ngoba ubumbano lwakwaMzimela luholwa ubaba wakwaMfeka uMandla.
   abantu bakwaMzimela bazalwa khona kwaMfeka kanjalo noNtaka.
   ngiyaboba ukuthi ubafo akawazi umlando wakithi. thina asinabo ubuhlobo naloGumede osusihlanganisa naye.
   uMfeka unguMnguni wasolwandle onguDonda kaMlimandlela oNzungana. inkosi yethu ikwaMzimela. ungalihamba uliqede asinayo eyethu inkosi ngoba singabesende linye.
   sonke siphuma kwaNdwandwe.
   bafo ngicela ungithinte ukuze ngikuchazele, ngingajabula nokuhlangana nomndeni ukuze kulungiswe leliphutha ngoba libulala umlando wostanta manzini

 29. Philani Patrick Mzimela

  Legxubevange abayenza ngesibongo sakithi, sengathi ayizokwazi ukwamukeleka kithi. Uma bechasisa ngesibongo, kuyomele bowuveze unjengoba unjalo umlando waso, bengahambi besishutheka kuzo zonke izibongo ezingangeni kuso. Uma behluleka, abangaphawuli ngaso engosini, funa beduke abantu abanentshisekelo yokuzazi bengabaseManzimeleni.

 30. mluegumede

  sengikutholile ukuthi uKhuzwayo noMfeka babengamadodana kaGumede noMnguni respectively kodwa bakhishwa okusho ukuthi sebezimele.ngenza yeecala elifanayo.

  1. Shine

   Mlue Gumede uMfeka akandodana kaGumede. Umfeka udabuka kwaNdwandwe lapho isibongo sakwaMfeka noMzimela siphuma khona. Gumede nokhuzwayo asihlobene nani sixoleleni

  2. Philani Gumede

   Naming ngazi ukuthi uMfeka uzalwa nguGumede. Waxoshwa nguyise uGumede ngoba while umhlola ekhaya. Emva kwalokho uMfeka nenzalo yabo kwathiwa sebezimele. Kwavela laphoke ukuthi babe ngoMzimala. Kuyefana lokhu nokuhlubuka kukaZulu kubaNguni ngoba engafuni ukukhonza kuQwabe. UGumede noZulu sebeyaganana kodwa kodwa ebe uZulu ephuma esendeni likaGumede. Yinto efanayo-ke nalena yabantu bakwaMfeka nabakwaMzimela ukuthi bavela kuGumede. Noma bephika kodwa abanawo umlando wabo before uMfeka. Abamazi nokuthi wayezalwa ngubani. Manje sizofundisana kanjani IMA abanye bephika ulwazi lomlando abenengawazi. Uma niphilisa MaNguni, sinikezeni enikwaziyo kusuka kuMfeka kuhlehle.

 31. zamoney

  uQwabe uzala uMahlobo
  uMahlobo azale uSidinane
  uSidinane azale uKhuzwayo
  uKhuzwayo azale uSimamane
  uSimamane azale uLufutha
  uLufutha azale uMncinci
  uMncinci azale uKhondlo
  uKhondlo azale uPhakathwayo

 32. Sbonelo mzimela

  Mina shine angeke ngikukhohlise , umfeka ngiqale ukwazi ngaye kule group ka fb , kuhle uma nithi singabandawonye nisivezele lokho , mina ekhaya abayfuni nakuyizwa ekamfeka , ngkhuluma ngabantu abadala la . Angidukisi isizwe sakithi mina ngiwumzimela uqobo lakhe umnguni wase zaphowane , ngingajabula uma ngingake ngikhonjiswe ukuthi ubani ozala umzimela , ngizwa uthi siphuma kwandwandwe so does th@ mean umzimela nomfeka abazalani bayelamana? Mina ngicela muntu mengithakazela angbize ngalezi engizbhale lana angikakazu accepter umfeka as isthakazelo sami futhi ojiji nontaka impela cham angbazi omunye wobumbano wabiza ukhuzwayo we kaizwe chiefs as umzimela ngathi cha bhuti mina angsiye owaka khuzwayo ukhuzwayo ugumede , khona owabhala ephepheni ilanga ethi ubhala umlando wakithi mina angbonanga lutho ayelusho as umlando wamanzimela kuphela wafaka uvundla wafaka umsane no mfeka kwangacaca nje ukuthi uthini ngomzimela , anginihlukanisi bomfeka kodwa ngsami kwelokuthi angikwazi , ngike ngezwa kthiwa bekubuzwa ngami ukuthi ngyaziwa yini , kuyomele sithi go deep nalento kucace ngempela ukuthi ubani ozala omunye phakathi kamzimela nomfeka , coz omunye wathi kim umfeka uzalwa umzimela angazi babe banga ini umfeka engakabi umfeka wabaleka wathi mefika phambili wazishintsha waba umfeka ebalekela umzimela , so la sidukisana sodwa makunjalo , omunye wathi umzimela uzalwa umyeni , omunye wathi umzimela uzalwa undwandwe so akucaci kahle ningathi ngyadukisa ngkuvezela izinto engizitholayo , uma singavuma umfeka shuthi sovuma nogcabashe no gebashe , nomyeni , nomsane nogumede nongonyama , nokheswa baningi labantu , bt ke shine mele singafunzani asenze i research ukuze izingane zethu ziyazi lento , nginawe ku facebook ,

 33. Philani Gumede

  Ezithakazelweni zakwaGumede kuthiwa, “YINZALA’BANTU LENA”. Uma ngingabala izibongo eziphuma kuGumede, zingeqa ekhulwini ngingazibalanga zonke. Abanye bazobongo banganhiphikisa, kokunye baze baphikisane bodwa uma ngingababala. Maningi amathuba okuthi uma ezothakazelweni zakho kuvela uQwabe, Gumede, Mnguni, Mpangazitha, njll, okhokho bakho babezalwa khona koGede noMnguni. Omunye uzothi bona bavela komunye uQwabe, Gumede, or Mnguni. Endulo beyingaqanjwa ingane ngegama lomuntu ongahlobene nalowomndeno. Bebe USA amagama amaqhawe asakhothama avela kulowomndeni. Lokho kungenxa yokuthi bezongekho izibongo, kpdwa bebeziqhayisa ngamaqhawe azalwa emndenini. Namanje uma insizwa noma intombi yoMnguni izibongela akusali ukuthi izalwa ngubani labani

 34. Philani Gumede

  Cha, kunzima. Uthando lomlando masilukhombise ngokwenza ucwaningo ngaphambi kokuba sisolane ngokudukisana. Kuyiphutha futhi ukunquma ukuthi kukhona abaNguni okungebona abakini ngoba uyihlomkhulu mumbe washo kanjalo. Uma sicwaninga asithathi umthombo owodwa ngokuthi yiwona oshaya emhloleni singakatholi kweminye ukuthi sitholani. Amathuba ocwaningo oludala ukuthi lushaye emhlolrni maningi kunalawo olwazi oluqhamuka nanjena. Masibafune abantu abadala abasawazi ngekhanda umlando ze basicobelele. Kungaba kuhle uma esikubhalayo sungachaza ukuthi sikutomule kumuphi umthombo, umqulu, owawubhalwe ngubani, yena ekuthole kanjani lokho, kanye nonyaka wemvelaphi yalololwazi. Uma singakwenzi lokho siyolokhu sijikeleza ndawonye, singavumelani ngalutho. Inhloso yalelikhasi bekumele kube wukuthola ulwazi esizogcina sivumelana ngalo ngemvelaphi, kanye nokusabalala kwabaNguni. Uma sesikutholile esivumelana ngako, sikushicilele phansi ze kube wumlando oyofundwa yizizukulwana ngezizukulwane zabaNguni nabanye uma singasekho thina. Ngokubona kwami akekho phakathi kwethu ongakufela ukuthi lokho akwaziyo yena, yikona kona. Siyacobelelana, sifundisane, senze uphenyo ngokubambisana ukuze lembiza isihlanganise ngeqiniso.

 35. Mcebo Dlamuka

  Aybo bakwethu nansi indaba inkulu bo. Lezi izibongo ezilandelayo aningichazele ziyisima kanjani, Gumede, Khuzwayo, Dlamuka, Mfeka,Myeni, mzimela. Iskakhulukazi u myeni uwu mnguni yeyey, ukhuzwayo naye umnguni yeyeye, nangu futhi no Gumede umnguni ka yeyeye, kant ukuph umehluko manje angisazi mina. If u want to contact me: 0730166865 ngyabonga.

 36. Thulani Thembani Sgwili

  Imvulaphi ka mnguni lo ungu Hlavule, ogawu, uthini?

 37. Thulani Thembani Sgwili

  Ndifuna ukwazi umnombo mna ndingu hlavule omhle

 38. Sanibonani! bengicela ningisiza ngezithakazelo zakithi kwaKhoza Gumede Mnguni abadabuka entabeni yaseSphezi, hhayi uKhoza Msuthu. Ngiyacela bakithi ningisize ngithole futhi ngazi umlando wakithi, ngingajabula kakhulu uma ngingasizakala njengoba ngizizwa engathi ngilahlekile kuyimanje nje.

 39. Bongani Mnguni waseningizimu

  Nami ngivumelana nawe Philani ukuthi asibuyeleni emuva siyobuza kubantu abawazi ngekhanda umlando khona sizovumelana ngento eyodwa ngoba ekugcineni sonke singabanguni

 40. Stikayo@gmail.com

  Mna ngifuna ukwazi ngo Mnguni, Mchumane, Buthelezi, Mpafane, Mbanguba, Nozulu

 41. Thembinkosi

  Ngizwa kahle. Pho ukhona owazi ukuthi oGumede no Tshabangu bahlangana kanjani? Ngoba sebengthe ng’yabuza imphendulo kangiyitholi.

 42. Mduduzi

  Mina ngiMnguni Mwelase olwandle aluwelwa luwelwa zinkonjani zona zindiza phezulu.
  Makhala aqandule njengezulu.

  Kungabe ukhona ongangichazela ukuthi ngingena kumuphi Mnguni?

 43. gugu

  Hi. Ngicela ningisize ngodlamuka, gumede and khuzwayo kuhlangana kanjani??

 44. Khuzwayo Kwakuyingane yenkosi yakaQwabe yayizoba inkosi makukhoma uyise ngenxa yokuthi umndeni kaQwabe wawumkhulu kwaba nombango wobukhosi okwagcina buthathwe bayendlin ekwakungafanelekile u khuzwayo bamphuca ngoba bethi uluhlaza,bajika bathatha inganeyakhe bayikhethisa inkosi mabebuza abanye bomndeni bathi bona abasadlelani ñendlu khuzwayo wasethi u khuzwayo is omelette nisethe isbongoke mina nendluyami bathi uSmamane ngoba inganeyakhe imamathekele inkosi wasnqaba,bathi uMbhongela ngoba ubhongela inkosi imetha isbongo wathengamane edlinyama eyayihlatshiwe aGoduke,waDlawemuka kaQwabe…izindlu zikaKhuzwayo zaseziningi kangangokuthi ezinye zasezisukile Ingoe lasasibekwekhona singoQwabe sazesathola esithi Gumede ngoba ungovernable lunemigelekede emaguma uGumede uqhamuka kanjalo,so abanye bendlu kaKhuzwayo abazikwasala kwabanesbongo esasthola Ongoye,since isbongo sakithi sasvele ngesici oKhuzwayo ebasebesukile Ongoye ababebesayizwa eyokuthi thina singoKhuzwayo bakubo bathi ababona bona I dlamuka…uMnguni insila yomuntu omvelaphi yakhe ikwaZulu….uMzimela isici lapho omunye womndeni wazimelela ngenduku yethusi ekhaya

  1. spha

   uyezwakala qhawe lakith ,koda mina lento ingidida ngampela. indlela oyichaza ngayo angiqali kuyizwa.ka KHUZWAYO shuth isekhaya njengb ngbiza u DLAMUKA ?.. shuth njengb besiphika nje mase sifika kubo sith ngo Dlamuka bayasihlangula kule sbongo saka KHUZWAYO?

   .

  2. Prince Mnguni

   Umlando wakwaMzimela uyasethuka mawuthi sazimela kwaGumede asihlangani nakancane no Gumede Mawungawungawulandela kahle uMlando wakwaZulu nowakwa Gumede uyahlangana kodwa owakwaMzimela uqhamuka kwa Mncwanga kaZwide owazala u Fekhaya owu Mfeka/Mfekayi so ukuze ungazihlekisi ngabantu lungisa mina ngizonika umlando mina

   Ngiyacela ungadukisi abaZimela baka Sihubela Njingili Zimema Ntshidi Kuze kufike kwi Nkosi u Thanda Mzimela

 45. Zandile Gumede

  Sanibonani Mnguni, Gumede, Qwabe. ..I want to know about Gumede ‘ s history….

  1. Sizwe Gumede

   I have been researching more about isthakazelo saka Gumede and ngendlela mina engibona ngayo, u Gumede uhlobene nabantu abaningi ngoba kukhon o Khuzwayo, Mzimela, no Mashabane naye nakathakazela ufaka phakathi uGumede uQwabe and this leaves one really confused ngoba nami ngakwa Gumede kodwa ngikhuluma siswati and i was born eMpumalanga and i like to believe ukuthi ngimswati but umbuzo enginawo ukuthi bakhona nje oGumede abangamaswati or bonke basukela kwaZulu, If kukhon umntu onolwazi olubanzi ngicela ungazise coz imvelaphi yomi ibaluleke kakhulu. to know where you are going you have to know where you come from. Thank you.

 46. FISOKUHLE GUMEDE

  Ngnenkinga yezindlu za kwa Gumede, ngoba abanye bathi bayindlu yoku qala mina ai angsazi ngikephi.

 47. MUSA

  In other words Gumede,khuzwayo,Mzimela and many others are one thing that came from ‘MNGUNI’

 48. TSG

  Ngibonga bonke abacacise okuningi ngomlando wakwa Gumede ebengithi ngigcwele ngawo kanti kuningi ebengingakwazi. Ziningi izithakazelo engiqalayo ukuzizwa ngoba thina siyaye sisho U Yeyeye, uMnguni, uPhakathwayo, uKhondlo, uQwabe bese sigcina ngokuteketisa ngombuzo othi “Ntabani Leyaya?” – Impendulo ithi “Ungoye Gumede!” Lokhu sikususela emlandweni othinta isehlakalo somndeni wakithi owawusOngoye ….. Indab’ ende yona lena kodwa-ke elandela uzalo lwaboGumede ababalekela eNyakatho ngesikhathi sika Shaka. Loluzalo lwaqamba ubukhosi bakwaGumede obukwaMduku (NgaseHluhluwe) lobubukhosi busekhona namanje sebuphethwe yindodana ka Simon Hulumeni Gumede. Abanye badlulela phambili badala obunye ubukhosi (baKwaMashabane) obuphethwe wu Sizabantu, ka Zikhungu, ka Ndabazampi, ka Manaba, ka Mahlabeni owayekhona kusukwa Ongoye. Baningi-ke laboGumede ngoba nami nje ngiphuma kwenye yezindlu zabo okukhona o Mfuzi, kaMziki ka Madumane, kaSoshangane naye owayekhona kusukwa Ongoye.

  1. Nozipho

   BOPHAKATHWAYO NGICELA UKUBUZA NGINGAYITHOLAPHI INCWADI OR UMQINGO I NOMLANDO NEZITHAKAZELO ZAKA KHUZWAYO??????

 49. Ntombikayise Khuzwayo

  Where do I find the Originality photos of Khuzwayo King Mnguni Gumede?

 50. Mpikayiphikiswa

  Mnguni-Gumede -Qwame- Khuzwayo Mzimela ka Yeye, oMphaka phoswa owaphansa Amakhossi angaka phonsi onozulu Nogwindla ophuza emphomphomeni ngo emadolo mande ngigcina lapho?

  1. Thabsile

   Ngiyajabula kuthola kabanzi ngesbongo sam nezthakazelo Khuzwayo

 51. Majola Sphamandla

  Siyabonga koGumede o-Phakathwayo uma umlando nisawubambe kahle kanje!

 52. Pride

  I have kids kaMfeka my Fiance is r Khuzwayo that means our son is double related to my Mfeka kisa

  1. Vusimuzi Nkasa

   Ngifuna ukwazi ukuthi abakwa Nkasa bahlangana kanjani noGumede.uma sibongelela siyamfaka uGumede noVezi.

   1. Vusimuzi Nkasa

    AbakwaNkasa abakwa yisongo zensimbi.mlondo ngokulondoloza.lamula kaZwelibanzi wendabuko. Gumede kaVezi . amawangala amakhubaluthuli. Abadle isigungu bebodwa inkosi yakubo KwaNkasa bengasayibikelanga
    Okwathi lapho sebeyibikela babe sebeyibikela ngodaka. Lwandle kaluwelwa luwelwa zinkonjane zona ziphapha phezulu. AbakwaMzondeki ngoba bazondeka ebantwini.AbakwaMpengula Josi liphuma efuthweni.
    Abakwasincwada ngaphambili Kanti abanye bencwada ngengedo.
    Abakwa sithokolo esimadolo mafushane sakwaMvubelo.AbaQulusi isidindi somtshiki. Inqaba kutholwa into ongeke wayithola nomakuphi.amaMbo namaMbokazana.
    Sidabuka esizweni samathonga kwaQwabe.

 53. Sphelele

  Ngabe abantu bakwa Gumede nakaMyeni bengakwazi ukushada ndawonye?

 54. Khanyisani Gumede

  Sonke sivela kaQwabe Manguni, Mina ngifisa ukwazi umlando kusukela eMthandeni ngekathi King Qwabe ekhothama, Lezi nsizwa zakhe obani zenza njani. 0791696366

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.