Makhoba, Blose, Khuluse, Dimba

Makhoba
Gwabini, Hamashe, Manzini, Geda, Ncwane nga Nkomo, Sengwayo, Zungu

Blose
Ndelu, Shinga, Bohlela, Thunga, Madiba

Khuluse
Hlongwa, Gabhezi, Gebhezi, Mdindela

Dimba
Dakada, Fanisa, Fenya, Nkondlane, Mnguni

Dlungwana
Nondaba, Gagashe

Dlamlenze
Shamase, Nzima

Nkomo
Yengwayo, Malinga, Ludonga, Mavuso, Mdladla, Mcineka, Gwazela, Phangisa

Chamane
Nzima, Wosiyane, Mashiza

Chule
Nxele, Msweli

Makhombothi, Kubheka, Mnyandu

Makhombothi
Ntumbeza, Mlotshwa, Ntunzi,
Cabuzela onyawo zincane zingabankulu zifuze ekhabonina,
Khambule, Nkambule, Mzilankatha, Shezi, Magidla

Kubheka
Khathide, Masobote, Sombheshane, Makhunga, Ndolwane,
Wena owasobodela udlubu nekhasi,
Mgwaqo awudluli esibayeni ngoba kuvalwe ngamakhanda amadoda,
Mbendebomvu enjenge Ntolwane,
Boya obuningi obungangobe Nyathi,
Mbokodebomvu kama Gayiza esunduza abeSuthu nama Ndebele,
Magononde, Sobote

Mnyandu
Gedeza, Nongalaza, Nondela, Mphankomo, Mnguningunyane

Dube, Ngcobo, Dlodlo, Nzimande

Ngcobo
Mapholoba, Nyuswa, Fuze, Mavela, Mafuzafulele njegefu lemvula,
Mashiyamahle sengathi azoshumayela, Mavulankungu kuvelilanga, Sididane, Ngongoma, Maqadi amakhulu, Mbili

Dube
Mbuyazi, Lushozi, Mafukuzela, Nyamazane, Nzwakele, Mbuyisa, Gobhozi, Nyuswa, Ngcobo, Fuze, Mapholoba, Ama-Qadi

Abakwa Dube nabakwa Ngcobo abantu banye.

Dlodlo
Mabanga, Mtingi, Bangile, Bhengela, Mthiyane

Duma/Dumisa
Ntenga, Mthombeni, Walaza, Dlangisa, Gcwensa, Ndimande, Mvula

Nzimande
Mphephethwa, Mdluli, Mdlobhiya, Mangcamane, Ngwekazi, Gwala, Mancama, Vilakazi

Dumakude
Shange

Nzimase
Sishi

Goba
Jangaza

Ntshalintshali
Phathwayo

Gwagwa
Mlambo, Qunga

Gwamanda
Yenga, Sochumase

Jwaha/Jwara
Mbelwa, Mnangwe, Sjekula, Gubeshe, Theleza, Lenge, Ndawonde

Bophela, Bhengu, Dlangalala, Gcwensa, Hlatshwayo

Bophela
Hlomuka, Mgidi

Dzanibe
Nqolo, Gaba, Mahlambetsha

Dlangalala
Galu, Nyamenja

Gcwensa
Mzulwini, Ndimande

Gwacela
Mbili, Mhlanga

Gininda
Nyembezi, Shamase

Hlela
Madlala, Hangala, Kunene

Bhengu
Ngcolosi, Jali, Dlabazane, Ngwadi, Shongololo, Nondela, Cibane, Ngwane

Goba
Jangaza, Mbambo, Magoza

Hlengwa
Mashasha

Biyase
Ziqubu, Khathini

Hlabisa
Songiya, Ngotsha, Mdinwa, Vilakazi, Somfula

Hlatshwayo
Mhayise, Langa, Godongwane, Cebisa, Mabhengela, Mgogodlana

Ngwenya, Gedeza, Mcambi, Vilakazi

Gedeza
Mnyandu, Nongalaza, Mpangazitha, Mngunyana, Mphankomo, Nyanda yemikhonto, Nondela..

Ngwenya
Madonsela, Mtimande, Kunene

Macambi
Mathaba, Cambi

Vilakazi
Mphephethwa, Mahamba, Sidlodlo, Ndabandaba, Binda, Gama
JILI: Vilakazi, Masengwa, Singawoti, Hlabangane, Mnqonywa, Mnyayi.
GWALA: Majiya, Khamanga, Khondlwane, Mdlovu, Matshinga, Ngwevu, Ngwavuma, Sihlase, Mphephwethwa.

Inkosi Shaka ka Senzangakhona

Inkosi uShaka ka Senzangakhona Zulu kwabe kuyinkosi ephiwe amandla okuzisa uzinzo empilweni yabantu base Afrika. Kunomlando obhaliwe ngabaMhlophe ukuthi kwakufanele igama lenkosi uShaka lingcoliswe ukuze bazokwazi ukuzithathela izwe lethu ngoba belibona linomnotho futhi livundile. Bazimisela ukuthi bamubonise njengenkosi enonya olwesabekayo okwabe kungelona iqiniso, ukuze bakwazi ukucekela phansi umbuso wakwa Zulu. Lokhu bakwenza ngempumelelo ngoba namanje kusekhona labo abazi iLembe njengenkosi eyabe inonya.

Ucwaningo lwakabusha luyawaveza lawo manga wabaMhlophe. Ubukhulu buka Shaka abusiko kuphela obama Zulu kodwa obezwekazi lonke lase Afrika. Wabe eliqhawe elikhulu okumele sizigqaje ngalo njengesizwe esimnyama. Inkosi uShaka walwela ukuhlanganisa izizwe ezabe zehlukene ukuthi zibe isizwe esisodwa esikhulu esinomthetho futhi esihlonishwayo.

Inkosi uShaka wabe enesipho sobuhlakani obukhulu ngoba wathi angabona ukuthi abaMhlophe banobuchwepheshe obabungekho kwaZulu, wakhetha ukuthi bafundise amabutho akhe. Wabona futhi ukuthi ngeke kumsize ukulwa nalababantu ngoba babe benenduku eshaya umuntu imlahle phansi elena kude. Wabe esefuna ukuthi naye bamfundise ukusebenzisa lenduku (isibhamu). Wabe esekhetha ithimba elabe liholwa uSotobe wakwa Gazu ukuthi lihambe liyofunda lobubuchwepheshe eNgilandi ku George egameni lakhe. Nanka amazwi awakhuluma kwabaMhlophe ababefike kuye, “Hambani nitshele inkosi yenu uMjoji ukuthi ahlanganise zonke izizwe eziMhlophe; nami ngizohlanganisa zonke eziMnyama: sizobe sesenza umbimbi: lokuthula emhlabeni wonke”.

Ku Sotobe wathi; “Hambani niye kuMjoji nibheke futhi nifunde konke okungaba usizo ezweni lethu”. Lolo hambo aluzange luphumelele ngoba bathi beseseBhayi kwafika umbiko wokuthi iLembe selikhotheme babe sebekhetha ukubuya. Ukube baphumelela ngabe kuningi isizwe esakuzuza kwezobuchwepheshe. Umbuso kashaka wabe ulwela ukuthula ezweni lonkana ngoba ngaleso sikhathi izizwe zabe ziziphethe kungenamthetho uma esinye sifuna ukuthumba imfuyo yesinye sasivele sizenzele.

Namhlanje i KwaZulu-Natal ine NGONYAMA eyodwa ngoba iSilo uShaka sahlanganisa zonke izizwe ezabe zikulesi sifundazwe kwaba isizwe esisodwa sama Zulu. Amakhosi aqhubeka nokubusa izizwe zawo kodwa ayazi ukuthi ikhona inkosi enkulu i Lembe eleqa amanye ngokukhalipha.
Namanje KwaZulu-Natal akukho ukudideka njengakwezinye izifundazwe, kuyaziwa sinye i Silo u Goodwill Zwelithini wonke amanye amakhosi nezizwe zingaphansi kwakhe. Konke lokhu kwenzeka ngobuhlakani beSilo sakwa Dukuza u Shaka Mlilwana ka Senzangakhona Zulu.

*Stanley Mbatha aka Mbathastan aka BS*

Ndwandwe, Nxumalo

Abantu bakwa Ndwandwe baduma kakhulu ngesikhathi kubusa u Zwide eLangeni. Banobuhlobo obukhulu nabakwa Ngwane.
ULanga wazala uMavuso owazala u Ludonga yena wazala u Xaba owazala uLanga wesibili yena owazala uZwide.
UZwide yena wazala uNomhlanjana, Shemane, no Sikhonyana.
Khona kwa Ndwandwe kukhona no Manukuza owazala uNxumalo owazala uGasa, owazala uZikode, owazala uSoshangane owazala uMzila no Mawewe. UMzila yena wazala uNgungunyane.
Ake sibathakazele:
Zwide ka Langa
Ndwandwe, Mkhatshwa
Wena wase Gudunkomo
Wena wasezikhotheni
Ezingakhothi ngomlomo kodwa ezikhotha ngo mkhonto,
Mkhatshwa
Nkabanhle
Somaphunga
Masuku
Zwangendaba
Simelane…

Nzama, Mdunge, Maphumulo

Nzama
Chamane, Wosiyane, Mashiza, Vakela, Chule, Phalada, Gcugcwa, Chube, Nombhoco, Zukula, Lukhele, Ncameni..

Mdunge
Chili, Chiliza, Mthuli, Mcwashi, Bhebheza, Somyiyane, Ngwenya, Gasela, Mzwezwe..

Maphumulo
Dumisa, Duma, Manembe, Mashimane, Doncane, Zikode, Zukuzela, Dubandlela, Mgobode, Masiyane, Cwalile, Mashiyane..