Abakwa Dlamini

The Dlamini People
Abantu bakwa Dlamini banga Bambo-Nguni bahlobene nabakwa Mkhize, AmaNgwane namaMpondo. Ngenxa yokuthi umlando wawungabhalwa kodwa udluliselwa ezizukulwaneni ngomlomo nangezithakazela asinalo ulwazi olugcwele.
Ngokuka Prince Zuko Pokwana bazalana kanje:
Ludiwu, Sidwaba, Lufelelwenja, Mini, Fulathelilanga, Nguni, Mzimkhulu, Masoka, Mhuhu, Nqubeni, Mhlanga, Musi, Mntungwa, Ndlovu, Dlamini, Ludonga, Mswati, Ngwane, Dlamini, Nkosi, Mavuso, Magudulela, Ludvonga, Dlamini, Ngwane, Ndungunye, Sobhuza, Mswati, Ludonga, Mbazeni, Ngwane, Sobhuza, Mswati iii.

Kuyacaca-ke lapha ukuthi ngokuhamba kwesikhathi babe sebehlukana ngokwezindlu babe sebeyofuna amadlelo aluhlaza ezindaweni ezehlukene. Ilelo nalelo qembu labe liholwa inkosi yalo. ODlamini abohlukananga bonke umnyombo wabo uqala ku Dlamini wokuqala. Babe sebezibiza ngezindlela ezehlukene isbn. AmSwazi, AmaZizi, AmaKhuze, Inhlangwini, Fodo, Tolo, Soshenge njll.

AmaZizi Mpuma Koloni
Dlamini, Jama, Sijadu, Nomane, Mtikitiki, Ntabuyanyuka, Sandluluba, Nkosi, Nsukunsuku, Mphinyana, Songiya, Sfanguba, Mcherhwa, Sorhelesi, Zakewu…
Ngubonde, Lamyeni, Cubungulashe, Ngxibinoboya, Mtatela, Njokweni, Ntondwa, Ndunakazi, Ndosi, Lunika, Menziwa, Zangashe, Pokwana…

Sibalukhulu, Khuze, Lungqi, Ngubokazi, Lamyeni, Langa, Mdlovu, Limakho…

Abazinze eMahlabathini
Sibalukhulu, Nyanya, Soshenge, Malandela, Magaduzela, Mabonelempunzini, Luzumane ka Ndaba, Bazume Ndaba balibele…

Abase Swazini
Dlamini, Nkosi, Sidlubula Dledle sika Nobamba, Lokothwayo, Ludonga luka Mavuso, Sidwaba Siluthuli, nina enawela uBombo ngokuhlehletela, Ndlovu ezidlekhaya ngokuswela abelusi, Sibhahuza sika Mawawa, Mlangeni, Sobhuza, Mntungwa, Wawawa, Kunene…

Inhlangwini
Lungqi, Makuthu, Tiba, Mengcwa, Mabandla, Gasa, Nombewu, Fodo, Dumuka, Mdibaniso, Langalethu, Melizwe…

Amazizi Miya
Gcwanini, Sibhewu, Saliwa, Sijekula, Bhincelehlangeni, Mancoba…

Latha
Mashwabada, Ntshawe, Nceka, Dada, Mshengu

Abantu bakwa Dlamini baningi kakhulu futhi basebenzisa izibongo ezehlukene akumangazi-ke ngoba ngesinye isikhathi uthola beganene bodwa.

257 thoughts on “Abakwa Dlamini

 1. khetha

  Sanibona, bengicela nike nithi ukunaba ngoDlamini-Malandela onyanya, ukuthi bona kwenzakalani ngabo!!!

  1. ntombikayishelwa

   odlamini malandela ozumane kandandaba imfolozi enyam ekhatha amawethu ewela amanhla iwela amazansi nasentendeni yesandla iyanela nyanya omnyama
   ondaba omkhulu they coming from Edlebe near to Nongoma ,lundi n there is a river that called Mfolozi emyana n emhlophe bt the Dlamini people come from dere their ,they wer fughting dere nat dt tym the king was nyanya

   1. MaDlams

    Ngiyabonga ngokwenaba ngesithakazelo sami, bengazi ukuthi ngingu Malandela kodwa, okunye bengingakwazi kahle.

   2. Anginalo kodwa kahle nami ulwazi ngowasemahlabathini umalandela kwanongoma onyango

 2. mzimkhulu miya

  the president know about us and ZULU KING knows our history very well but somebody choose to forget about us no history of the zulu’s without AMAZIZI even those who cross the river running away from king shaka. please somebody must tell the truth about the miya’s history.

 3. Qiniso Miya

  San’bona,bengisacela ningiphe umlando ngo Miya ondlangisa

 4. ULatha uzalwa uDlomothi, Ngesikhathi kuhlukanwa njengoba kuthiwa nina enehla uBombo ngokuhleteleka. Ngizobala amakhosana alendlu. ULatha uzale uZulu. UZulu hayi uZulu Malandela. Uzulu wazala UMashwabada, Ntshawe, Dada,Nceka kanye noMshengu. Bonke abantu bakwaLatha baphuma kulamadodana kaZulu. Kukhona ke abanye bakwaLatha asebakhohlwa nukuthi bangoDlamini. Baye bazibize ngoNdabezitha. Angazi noma ukungazi noma ukudideka. Ngoba bayindlu kaMashwabada. UMashwabada iyona nkosana kaZulu, uZulu wakwaDlamini.

  Yingakho abakwaDlamini Latha uma bebongela uma sebeqede ukudla inyama. Baye bathi Dlamini, Dlamini, Latha, Zulu. Lesisizwe esekhohliwe ukuthi singoDlamini. Uzobathola eMgungundovu kuze kuyoshaya koRichmond., nakoseMkhomazi. Nabo baphuma enkosini uMashwabada. Bazalwa inkosi uMphahlwa eyayinamakhosikazi amathathu. Bazalwa indodana kaMphahlwa okuthiwa uTonqana.

  Amakhosana/noma amkhosi kuze kube manje. Latha, Zulu,Mashwabada,Jokozela, Mphahlwa ,Mahleza,Magwetshana,Ndukuyakhe,Piti,Mduduzi ozala uSibusiso kanye noThuthuko. Ubukhosi balendlu buphele emva kokukhothama kukaMahleza. UMahleza ubephelila early 1900. Ngesikhathi umbuso wamabhunun uthatha izwe kulapho konakala khona. Isizwe sakwaLatha ngesikathathi inkosi uBhambatha Zondi elwa namabhunu naso sasikhona. Ngempi yaseNcome kunelinye iqhawe lakwaLatha Dlamini elalyibambile impini elahlabana kakhulu ngemphi yaseNcome okuyindodana kaDada,Igama layo uMhlakazanhlansi. Izibongo zalo leliqhawe nguMhlakazanhlansi zosala zibashise ozalwa noZiduna. Isizwe sikaMhlakaza uzosithola eMakhabeleni,Msinga kanye nakwaZulu.

  Okunye okubalulekile inkosi uMahleza iyona eyasabalalisa umentshisi KwaZulu. Njengoba abantu babephehla uzwathi. Lokho kwayenza ukuba icebe kakhulu. Lokhu yayikwenza ingakabekwa isabanjelwe uyise uKhondlo. Ukhondlo nguyena ozala uCwazibe. Uye uzwe ke kukhona abazibongela ngomfazi omabele amade oncelisa ingane ngaphesheya komfuna. Inkosi uMahleza yaze yayofika ezweni likaTembe idayisa umentshisi isuka eMsinga. Kulapho yafika yalotsholelwa inkosi yakwaTembe unkosikazi wokuqala. Uma seyibuya ekhaya amaLatha athi ke akusiyena unkosikazi ngoba akalotsholwanga isizwe sakwaLatha. Kungakhokhe kwabe sekuthiwa akathathe intombi yasebukhosini bakwaNgubane.

  Yabe seyiphinda yathatha intombi yakwaDlomo emakhabeleni.

  1. S M Dlamini

   hi Dlamini ngicelanje ukuxhumana nawe kungaba noma iemail,nath soDlamini jokozela bt siphela lapho syafuna ukwaz ngabazalwa nokhokho uNovuma

 5. Izithakazelo zakwaDlamini Latha

  Malatha amakhulu
  Maquba aluthuli
  Mazawuzawu
  Nina bakaSidwaba sinaluthuli
  Nina enehla ngezintaba zoBombo ngokuhleteleka
  Nina bomfazi uvivi
  Nina bomfazi omaquthu
  Oquthuzela amadoda
  Nina bephango likaMagwekazi
  Nina bakaJikela esekweni
  Abanye bejikela ezindaweni zabo
  Nina bakaJingo Mdlovu
  Nina bakaBheswa ngenkomo.
  Dadazulu

  1. Mthandazo

   ngicela ningisize. my problem is this- ngiyasazi isibongo sami nezithakazelo, but ke angikwaz ukubeka amagama ngokulandelana kwawo. i just know that nginguDlamini. Mlangeni Dongadilika, emabele made omunyisa umntwana engaphesheya komfula, angikwazi ke ukuthi siqhubeka njani ma siphela.

 6. Izibongo zamakhosi akwaDlamini Latha.

  Izibongo zikaMashwabada
  UMashwabada owashwabadela idlebe lendlovu kwafaneleka.

  Izibongo zikaJokozela
  Umagwaza aqephuke njengempongwane

  Izibongo ZikaMahleza
  Ubugwaqagwaqa bezinkomo zakithi ePhangweni
  Ingabe kazinadlelo nje zodlaphi ngoba zavinjelwa ezasekuVukeni eMachunwini
  Lezonkomo zakithi azinadlelo nje zavinjelwa ezaseMnyembezini eNgome
  Lezonkomo zakithi nje zavinjelwa ngoba zavinjelwa ezaseziNqoleni

  Umshosholozi aze ayebuya kwelamaThonga
  Uye wakhwela ngokhalo olungelwezinkoni
  Umhloli wezinqaba zakwaZulu
  Ngoba uye wahlolela abantwana bakaMpande
  Wathi izwe lizokonakala nembala lonakala

 7. Uyangijikela, Uyadilika Sfiso Dlamini

  Nina Bakithi…

  Mina ngingu Dlamini, Mntungwa, Mhayise, Lokothwayo, Omuhle UMntwanenkosi,
  Ngokuthwala incema yo Msingizane Ngabe eyethusi ngabe iyadabuka,
  Ithwalambiza njengoMsuthu Imbeka kudele abafazi namadoda.

  Abaningi oDlamini Mntungwa ubathola ekuqaleni kwezintaba zoKhahlamba enhla kwentshonalanga yakwa Zulu-Natali baze bandulele eFree-State NaseMpumalanga. Amakhosi akwaMntungwa Dlamini akhosiza emabhunwini, ngenxa yobandlululo agcina esesebenza emapulazini amaBhunu. ngokuhamba kwesikhathi basuka baya emadolobheni afana noNewcastle, Standerton, Memel, Vrede nase Goli.

  Lona ohambisa lolusiba isizukulwane sika Nkomiyahlaba, elandelwa uMahambayedwa, kuze
  uMacalingana Kanye No Khimbili.

  1. A M Dlamini

   Ngicela izibongo lesi sakwa Dlamini mntungwa lokothwayo

  2. Bongani Dlamini

   uDlamini aze ahluke nje wayesukaphi indabuka?

   1. Sishosonke. Dlamini

    Ngicela ukwazi ngoMbokodo Ozawa uCwazibe Dlamini namadodana akhe. Ngiyabonga

    UMashwabada,Sishosonke Dlamini

  3. sihle

   bafo wena wasekhaya…….udlamini mntungwa…. please facebook me sihle dlamini

  4. Sibusiso Dlamini

   Is here anyone who can help me with this clan name ?

   Dlamini mntungwa lokothwayo Nina bantwana bethuse ndlebe zikhanya langa

 8. Mqapheleni Dlamini Latha

  Sanibonani Ngiyabonga Kakhulu ku-Elias Mzwenhlanhla Dlamini uwusho wageqa amagula NgoLatha! Ngiyabonga mina

 9. Nonhlanhla Noxxie Dlamini

  Mina ngcela ukucaciseleka ngodlamini sibalukhulu ngoba kubona nginokudideka

 10. sbonelo ngwane dlamini

  ngizwa ubuhlungu uma ngabe lesibongo engiziqhenya ngaso sehliswa isithunzi kanje la kuma website cha mina ingphatha kabi lendaba yodlamini abahlukeni ngoba lokho kuyasiphoxa ngoba kusho ukth thina bodlamini asiyona into eyodwa kodwa simanhlalunhlalu bafwe2 ngyacela asivezen iqiniso ngesbongo sethu singadukisani udlamini uyiswati ngyaphela lapho

  1. Sbonelo

   Ngizocela ufundisise kahle okubhaliwe ngapha ngenhla. Akukho lapho sithi o Dlamini bohlukene kodwa sibeka iqiniso lokuthi bagcwele lonke izwe futhi bakhuluma izilimu ezehlukene which is a fact.
   Fundisisa kahle uzobona ukuthi isikhalo sakho is baseless.
   Siyabonga ngokufaka umbono wakho ungaqhubeka futhi usho lapho ungagculiseki khona.

   Mbathastan

   1. Sambulo

    Mf2 yebo uqinsile kulokho ekukholelweni kwabaningi oDLAMINI abayidli iMVU bt laba abanye bayayidla oDLAMINI ngamaSWAZI…ODLAMINI SIBALUKHULU,MLANGENI oMALAMBULE ukhokho khulu owafika la emzansi ezofutha amaphela benoMAGUTSHWA bazibonela abesimame abahle la koMZANSI basho ngaleyonto bathola abantwana baya eSWAZINI sebeyobika usuku lokub begcagcelwe la emzansi till baze bazinza la n abacabile ebusweni notMALANDELA.

  2. zamazumane

   nop broe asibona amaswati sonke ,kukhona amazulu their orign ise Dlebe place n osjama amaxhosa so ungasihlanganisi bt ke at de end we r al Dlamini

 11. Bafana

  Hi people, i need help abt my surname plz help if u cn. NguBafana Themba isibongo. I dnt undrstand tht ubaba wami uzwalwa nguDlamini bt azange ahlawulwa so i am currently using Themba as my surname. So i want to knw whethr i belng to Dlaminis or Thembas nd if Dlaminis plz tl me whch cultr am i hv to do as a young boy(18). Plz help.

  1. Ngokwe Sintu uma ungazange uhlawulwe noma umama engalotsholwanga wena ungowako malume. Kodwa lokho akusho ukuthi awusiye owakwa Dlamini. Abantu abaphethe impilo yakho yibo oThemba khabo mame.

  2. nyanya

   ma lil broe first themba is nt a surname its a name ,secondly u hve to use ur moms surname cz ur dad didnt pay 4 damages dat al i knw knw bhuti

  3. siza

   hy guys i am living in durban may you please tell me if there is Dlamini’s ceremony or gathering around Durben i want to khow more about our surnames email me sizasilvia@gmail.com any time bt i dnt use social networks

 12. sbonelo ngwane dlamini

  akulona iqiniso umbono nandisa inxukubevane nibala izindlu zamakhosi

  1. Umlando vele ulandeleka kalula ngamakhosi. Lelikhasi elokuthi sifundisane umlando, nawe uma kukhona okwaziyo lungisa ungagxeki ube ungezi nesisombululo nawe fana esivivaneni Dlamini.

 13. lindeka

  Molweni ekhaya ndicela khe nindicacisele ngoDlamini ,ooTshetshengwana ooNtuli ooDlilanga Ovumani ooNcinjana ukuba bavela phi ibuhlungu into yokuba ungawazi umnombo wakho

 14. sifiso nondabula

  Ngicela ningicacisele Ngo nondabula bakwa dlamini. Izithakazelo zabo.

 15. Vuyisile

  Guys. Nami nginguDlamini lo owase Swatini. Ngiyabonga kakhulu ukuthola lolulwazi mayelana nezihlobo zethu ezigcwele izwe lonke leli. Ngicela ningisize ngokungilungisa kule ndawana encane nje. Kukhona engimuzwe ethi Nkosi, Dlamini, Sidlukula dledle SakwaNobamba, sithi sibapha sibe sibadlukula.
  Wen’ owacedza luBombo ngokuhlehletela. Wena weKunene.
  Hlubi lomuhl’ uMlangeni. Wen’ owagidz’ eludzakeni kwabhunya luthuli. Wen’ owabophela lubolo emfuntini. Ngwane, mntaneNkosi. The order may not be exact but engifuna ukukwazi ukuthi ngabe okunye kwalezi thakazelo kusala kanjani kulolwazi esiphiwa lona? Thanks.

 16. Rethabile Dlamini

  Thank you very much for try to explain about Dlamini s history I one of lost Dlaminis I speaking sotho from my father who says his father moved from jhb to lesotho so everthing is about sesotho I don’t even know wich dlamini am I becouse even. Di thakazela is mix up I don’t know where to start to ask

 17. Sbongiseni Dlamini

  Kungabe uSbalukhulu naye ungena ngaphans kwaMazizi Mpuma koloni yin? Ngoba ngibona engachaziwe yena.

 18. Muzi

  MaDlamini Amahle ngidukuza ebumnyamen aningsize uma ngizthakazela ngithi:dlamini sibalukhulu kaNjalo kaSiwasho ka Sdoyi kaZibula ngendod endal’engango yis’uMkhaliph ozshoyo Mdlovu.Bengicela ningtholele ukut uyangena yin uMagaduzela.Muzi.J.Dlamini @ Pmb

 19. Muzi Dlamini

  Enye inkinga engnayo ukuthi ngingena ngaphansi kwamuphi uDlamini njengoba kukhona AmaZizi.Fodo.Khuze etc.Mina ngse PMB

 20. Sibusiso

  Ngifisa ukwazi ukuthi. U Dlamini izithakazelo zakhe zithi

  Jama ka Sjadu
  Wena owabonel empunzin
  Magaduzela
  Mzizi
  Mlambo awulelwa uwelwa zinkonjane
  Wena oma belw made oncalisa abanga shesheya

  Ngabe zonke lezi ziyangene ko Dlamin o Jama

  Ngicela ningisize uma khona ezisalayo

 21. Nkosinathi

  Ngiyawabingelela onke amaDlamini enhla nasezansi. Ngicela abakwaDlamini endlini yakwaBhidla bavele nomlando walendlu nokulamana kwamakhosi akhona. Ngiyazi ukuthi iNkosi ebusayo iNkosi Thulabezwe Donatus Dlamini. Ngithole ukuthi lendlu iseBulwer kanye neyaseMakhuzeni neyaseSiphahleni. Ngiyabonga.

 22. nhlanhlos

  sanibonani mina ngiqela ukwazi ukuthi isithakazelo sakwaLokothwayo Dlamini mntungwa noDlamini mntungwa lokothwayo siyafana na? Ngobamina nginguLokothwayo isibongo n angz ukuthi bakwa Lokothwayo mhlobobani maZulu or Swati?

 23. thuthukani

  Baningi abantu bakadlamin. La South africa gcwele bona

 24. Dingane Mlangeni

  Ngicela usizo ngezibongo nezithakazelo zakwa Mlangeni

 25. Coselwa

  Utsho kakuhle nto yakuthi kwatsho kwacaca ndibamba ngazo zozbini ndibulela ngokungazendzisiyo mna ndingu sjadu fakade ngxibinoboya izizi elimnyama

 26. nokuphiwa jama

  CELA NINGISIZE NGOMLANDO WAKWA JAMA IMPELA ANGIZAZI NGICELA UKUZAZI

 27. Mini Zendaya Dlamini

  NGWANE,MLANGENI KASOBHZA,WENA NKOSI YASESWATINI,NINA ENAWELA UBOMBO NGOKUHLEHLEZELA,WENA KASBHAHUZA WEZA NONINA,ABAY’EMBO BABUYELELA FROM MINI DLAMINI KWANONONGOMA(ENYOKENI)

 28. Iyoh guys this web real helps the are lot of dlamin’s but the one am looking for is not her please anyone with the knowledge help am desperate ngo Dhlamini Malandela Ndabezitha Mntungwa Lokothwayo Mawelawela Zombo please anyone with knowing their history help

 29. Babalwa Lunika

  Kunempazamo endiyibonileyo apha uLunika akalilo iZizi ungu Dlamini, uSibalukhulu, uMdlovu, uMagaduzela, iKhuze

 30. Mfanufikile Dlamini

  Sanibonani nonke,

  NgingowakwaDlamini Sibalukhulu, ngicela ningiphe umlando woSibalukhulu nokuthi bavela kuphi nezwe njengokuthi nje iNkosi uShaka akazange yini abanikeze ubunzima baze bagcina ngokufudukela kwenye indawo?

 31. Lihle mashiyi

  Dlamini,sheshengwane,sobisho,ntuli,mafuza afulele,duma,mayibonde.ay’dleli mvako cango ngenxa yomona …..sithi ke abo

 32. Nomathemba

  Hi guyz nami im Dlamini mtungwa mbulase nkomozidlekhaya ngokuswela umelusi, imbabala igijima phekwamatshe ngenxa yokusaba izinzipho ukonakala,uxamu akabulawa kithi ubulawa eswazini

  1. Smangele

   Yebo cc wam nam ngiyilowo Dlamini,ngcela ukubuza ilanguage yakhe?

 33. Rethabile Dlamini

  Ppl I m. One of those ppl who are comfused because I Dlamini but speaking sotho from my father. Of which his father. Comes from. Swaziland moved to lesotho. Since that time sesetho waya waya

 34. zipho

  ngicela ukubuza ukuthi ungubani ulihoho kulezindlu zakwadlamini mntungwa lokothwayo abatholakala konewcastle freestate naphethelo

 35. Mhlonipheni

  Sanibona

  Ngicela ukubuza thina bakwa Dlamini sihlobene kanjani nabakwa Mkhize

 36. Nomhle

  Uhm Bafana u r n Dlamini coz whether or nt ur parents are married u r still n Dlamini coz we take da fathers surname and his home languange coz for e.g. If ur surname was Molo it will change to Dlamini coz ur father is a Dlamini and thn again there r two types of Dlaminis: one wiv Dhlamini en da anda one is urs vele Dlamini so Dhlamini there r from swaziland en Dlamini r from K.Z.N. So u cn ask ur father if he is Dlamini – zulu or Dhlaimi- swati. And I hope dis will reali help u

 37. moratehi

  MaDlamini amahle can you please help me,because ngi mtungwa bt i cannot even praise my surname????

 38. killer

  ngicela usizo konolwazi ngezithakazelo zakaNKOSI..ONKOSI ABANGAMASWAZI..COS ODLAMINI ANGAZI SIHLANGANA KANJANI;;NODLANGAMANDLA..CHA ONOLWAZI AKANGILAPHE..PLS

 39. Smangele

  Ngicela ukubuza ukuthi,ngaphambi kokuba oDlamini bahlukane ngemizi sebeyofuna amadlelo aluhlaza,babekhuluma luphi uLIMI? Plz lekelelani.

 40. Thisha Dlamini

  Mina angibonge Ku Elius Dlamini nami ngu Latha ngazi u Mahleza kuphela nomphahlwa. Mina ngidabuka o Shikishini nginzalo ka Tili EMA Concho EMA Chunwini angibonge ngethakazelo. Sengike ngad
  Iibana nabaqhamuka ko Richmond banalo usiko lokunquma ucikicane khona kumele sichazeleke ikuthi umunwe usikelwami . Uma singawusikile kwenzeka njani?

 41. Nkosinathi

  Ngithanda ukuthatha lelithuba ngibingelele amaDlamini kulo lonke izwekazi laseAfrika. Nginesicelo enginaso maDlamini ikakhulukazi asendaweni yaseBulwer. Uma bekhona lapha ngicela onomlando wendlu yaseMakhuzeni nokulamana kwamaKhosi aleyondlu nabaseSphahleni nabakwaBhidla. Ngingathokoza uma bengavela. Ngiyabonga.

 42. sthembile

  hey guyz mina ngingudlamini ,ngwane,wena wekunene,usidlubula sikadledle.so nghlala ngzwa abantu bethi siyizihlobo nabakwamavuso ingabe kuliqiniso vele nah please guys tell me.

 43. Nkosinathi Dlamini

  Mina ngicela uma ekhona owazi zonke izithakazelo zaDlamini-Malandela oNyanya asibhalele zona please!

  1. Izithakazelo azisoze zaphelela ngoba kukhona exe Clan yonke bese indlu nendlu emva kokusebenzisa exe Clan ibe seyithasisela ngezibhekene nayo ngqo. Isibiza omkhulu nokhokho baleyondlu.

   Mbathastan

  2. Lindi Dlamini

   Dlamini-Malandela ,Shenge kaNdaba uLizumane kaNdaba ubazuma melibele .umqenqomuhle wasodungeni,inketha baweli mabezoyiwela bazokhipha ithoyana,isilwane sikaNonchongwane esingavumeli abantwana bothílanga ngoba sona silotha ngentamo..Ezimvukazi yakithi elunwele lumfokomfoko sithi Ndaba suka ethunzini lentaba baze bafa abantwana ukuthuthumela. MALANDELA

  3. Mbali Dlamini

   Dlamini, Malandela, ka Ndaba, Shenge, Bhambule, Zingamhlabi uMdumezulu, Jama Jiji ka Soyobekile, Mfolozi eMnyama ekhetha abaweli, Nyanya omnyama umlom’ubovu, bhodo lapha abantu ngophanguphangu, wena wakamanzi awayo. Shenge kaSomnandi!

 44. Nkosinathi

  Kwenziwa yini uma kukhona obuza ngoDlamini Malandela oNyanya kube sengathi bayabandlululwa, kuqale kukhulunye ngezindlu engathi laba abanye abayona indlu bona, kuqhanyiswe nendaba yomkhulu nokhokho bethu kodwa uma kubuzwa abanye ziyashiwo aphele umuntu la ephela khona. Ayingiphathi kahle lento

  1. Lindi Dlamini

   Nkosinathi, Unyanya omnyama amanzawayo, ungowakithi impela, ubamuzuma belibele ngoba uyobenzingozi. I had left out that part.

 45. Mthandazo Dlamini

  Bengicela ukwazi ngo-Dlamini umlangeni , donga dilika, emabele made. omunyisa umntwana engaphesheya komfula. … Ngicela ningichazele kahle ngoba mina amagama la angiwaz ukuthi alandelana njan, nokuba siqhubeka njan siphele njan.

 46. nhlanhla Dhlamini

  Ngicela usizo ngezibongo zakwadhlamini Mntungwa Lokothwayo omuhle umntanenkosi ngukuthwala incema -angisakwazi ukunqhubeka ekhaya siseNewcastle ngicela ukwazi nemvelaphi yabo please

 47. Minenhle dlamini

  Ngcela ukwaz ukuth abakwa Dlamini abangama xhosa bangobani,baqhamuka kanjan?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.