Buthelezi Clan | Umlando

Abantu bakwa Buthelezi Shenge

Umlando esinawo wabantu bakwa Buthelezi uqala ku Shenge futhi okunye esikutholayo ukuthi bangaba Ntungwa singazi noma bukhona ubuhlobo naba Ntungwa bakwa Khumalo.
U Shenge uzale uMageba (hhayi uMageba Zulu), yena wazala u Qwangubana no Nyathikazi, u Qwangubana wazala u Mevana no Cole, u Cole wazala u Lubisi, Mtshubhane kanye no Msicwa.
U Mtshubhane wazala u Malahle, u Msicwa wazala u Mandulo.
U Nyathi (Nyathikazi) ka Shenge uzale u Nduvane no Mlambo, uMlambo wazala u Mvulane ozale u Ngqengelele ozale u Mnyamana, ozale u Tshanibezwe no Mkhandumba.
U Tshanibezwe wazala u Mathole, uMathole wazala u Mangosuthu oyinkosi yakwa Phindangene eNkonjeni, Mahlabathino, oLundi.

Izithakazelo zakwa Buthelezi

Buthelezi, Shenge, Ndaba, Ngwane, Mvulane, Ngqengelele oyivalo zibili, uthi uvala lesi avule lesi;
Wena owadliwa yiNdlovu,
Zimudla Zimlabalabela,
Mbangambi;
Inyathematheza, eyatheza lapho kungathezi khona muntu,
Gibisizungu, Mthandeni, Sokwalisa, Mnyamane ka Ngqengelele,
Sondiya, Somkhabase;
Nina bezinyawo ezimahhele,
Enaganisa izintombi, nanganye nangambili!

94 thoughts on “Buthelezi Clan | Umlando

 1. SL Buthelezi

  let me explain this. we now use surnames which were either names or praise names of our fore fathers or names of their kraals. like taday you find a lot of people with the same name but unrelated. abantungwa-nguni is a section of the nguni people. they speak puro Nguni. these found in kwazulu natal and eastern came now known asndebeles, zulus and xhosas. Another section of ngunis is the Lala-ngunis, these are hlubis and ngwanes. they are found along the drankensburg there is another section called embo-ngunis. embo-ngunis are swazis. mpondos, xesibes, mpondomises, dlaminis, mkhizes. they are found in eastern cape, swazoland, mpumalanga etc. there is also another section called thonga ngunis, these are shangane and all the tribes found along the coast from mozambique to durban, the dubes, the mthethwas, the mkhwanazis, the qadis (ngcobos) etc. buthelezi people are related with the khumalos by common acestor Mnguni. they can marry.

 2. Thandeka

  nam sengyadideka manj guyz ungwane uhlobene no buthelezi kanye nomkhize kanye no mtungwa futhi aii angsazi ke nam kshuthi no mkhize izihlobo zethu phela

 3. Sibonelo Mpontshane

  Ngicela ningisize onolwazi ngesibongo sakwaMpontshane singena kanjani kuButhelezi plz .

 4. Mnikeni Buthelezi

  UNobiya kaNqengelele oMbimbini yena uthini umlando wakhe

 5. Alson Buthelezi

  Akengicacise nami lapha MaShenge, UNgwane lo ovela kuzithakazelo akusiye owakwaKhanyile, ungowakithi kwaButhelezi, kwaba amagama nje afanayo. Mina ke umkhulu UMshaluza ozalwa ukhokho IMboza. angazi ke ukuthi uvela kuyiphi indlu phakathi kwalezi esezibaliwe

  1. Sibonelo

   Ngicela ukubuza isibongo sakwaMpontshane singena kanjani kuBUTHELEZI

   1. Alson Buthelezi

    Imvelaphi ngesibongo sakwaMpontshane – emandulo kwakunenkolelo yokuthi uma inkosi esuka ibusa ngalesosikhathi iba nenyanga yayo noma futhi uma ikhothama nenyanga yayo leyo iya kwagoqanyawo, ngoba yayivamise ukuba uhlupho emphakathini ngoba yayingumuntu osondelene kakhulu nenkosi,yayazi izitha zenkosi kanye nezinyathelo ezizothathwa inkosi. ngakho-ke inkosi uShaka yiyo nenyanga yayo eyayibizwa ngo Jeqe Buthelezi.

    UJeqe Buthelezi wayesondelene kakhulu noZulu. Emveni kokudlula kwenkosi uShaka emhlabeni, inkosi eyalandela lapho uDingane,wahlela ukwakha utulo lokuyisa uJeqe kwagoqanyawo, Nokho elingaphumelelanga ngenxa yokufadalala kwamacebo kaDingane. Ngenkathi uJeqe esezwile ukuthi inkosi ikhothamile wabutha okungamasakana akhe ebusuku wathi nyawo zami ngibelethe, ngoba wayazi ukuthi uma epholisa amaseko bazomvimbezela bangene ngendluvu iyangena emzini kaShaka. Hhayi-ke wakhala wemuka umfoka Shenge enqamula amahlathi namahlathikazi,imifula nemifudlana. Waze wafika kamhlaba uyalingana, ngapha emuva uDingane wafika namabutho akhe elawini lika Jeqe itshe selome inhlama. Uma efika kamhlaba uyalingana azithele phezu kwamadoda endowo, embuze athi “wahamba umpontsha, ufohla lapha emahlathini nje mfokazana ulibamgisephi?”
    Wabe esebazekela lonke udaba olwalumumpontshisa ezikhaleni nasemahlathini. Lamadoda endawo amzwela amnika indawo yokulala, badingida udaba lwakhe olwalusezithebeni base bephuma nesu lokumfihla.

    “Lalela lapha-ke mfoka Shenge, ngoba usuzibikile, thina dingabantu abalungile ngakho ke sithe uma sibhunga ngodaba lwakho sabona ukuthi uzoba usizo emphakathini wethu njengoba unomlando omuhle wokuba inyanga yenkosi yethu uShaka” kusho indoda.

    “Njengoba bengandile abantu bakwaButhelezi kulendawo sibona kungakuhle ukuthi ushintshe isibongo ozibiza ngaso okweskhashana kuze kudlule ukuthungathwa kwakho, njengoba wazi nawe mfoka Shenge ukuthi izibongo ziqanjwa ngenxa yezenzo Zomuntu nawe sibone kungaba isu elingcono lokuthi sikubize ngoMpontshane ngenxa yokuthi ubuhamba uMpontshampontsha izwe lonke leli”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.