This blog is for all Africans who love their culture & heritage

Ngobese, Mqungebe

Abantu bakwa Ngobese

Abantu basemaQungebeni. Kuthiwa lababantu babehlala emigedeni ngase Ntabantuzuma kwaze kwaba nezinsolo zokuthi bangama Zimu kodwa zaphela uma kubonakala imfuyo eningi kanti futhi babenamasimu. Bavelele kakhulu ngesikhathi inkosi uSenzangakhona Zulu ethatha isithole sakhona uMphikase. Yiso lesisithole esingunina wenkosi uDingane owasoconga umnewabo iLembe. U Mphikase wabe engunkosikazi wesithapha ka Senzangakhona.

Indawo yabo beyisuka eBabanango ize iyoma ngomfula uMzinyathi. Ngalesosikhathi babeholwa uXongo owalandelwa indodana yakhe uSihayo obuse ngesikhathi se Silo saso Ndini uCetshwayo.
U Sihayo uzale uMehlokazulu no Mkhumbikazulu. U Sihayo yena ukhothame ngesikhathi uZibhebhu ecoboshisa izikhulu zaso Ndini ngo 1883.

Izithakazelo zakw Ngobese

Khaba, Xongo, Sihayo, Mehlokazulu, Mkhumbikazulu, Nonjini, Gudlumkhonto, Mdonswa, Mlambo,
Bantungwa abamnyama,
Mdlabela, Mthintisa, Gamandane, Phalane, Mzongela, Mbikwa, Malabela, Sothulisa,
Ntinde lase Ntuzuma,
Enadelumbuso nawunikwa abezizwe naqondukhlupheka,
Nina enakhishwa ngenoni emgedeni,
Bakwa nkonyane kazibukizulu,
Bakwa Nyathi ingalala ngecele kobe konakele,
Nina baka Nomashina ngoba eshanaze umuntu nge jozi!
Bakwa qhambule bethu uyaminya!
Mabhekana nempi yase Sandlwana,
Nina magqobhagqobhane yayikade ihlokolozwa.
Maqungebe Amahle!

Previous

Buthelezi Clan | Umlando

Next

Mchunu

4 Comments

 1. Ekhaya eMaqungebeni ningabakwethu Nina

 2. Sibusiso Ngobese

  A long time ago Sihayo had many sons but I want us to specifically look at Mbhokodebovu and Mehlokazulu you see Mbhokodebovu was the eldest son in the Ngobese clan and was next in line to be King but after the was the war in esandlwana the king Cetshwayo went to Swaziland ask that they must hide Mbhokodebovu there till the war was over. you see 500 cattles were sacrificed to spare the life of Mbhokodebovu therefore the throne was to be protected and the younger son Mehlokazulu was asked to hold the throne till Mbhokodebovu came back after the war to rule. time went and when he reached Swaziland he gave birth to Squthu snodaka entuzuma so he was named after the place Nquthu that was said Mbhokodebovu would rul when he came back after the war. this side Mehlokazulu gave birth to Mdonswa who told the people that he is holding the throne till the real king of the Ngobese clan came back to take the throne. Mdonswa gave birth to Thathezakhe Ngobese who is still alive and also still holding the throne for the real king of the Ngobese clan. now to that side Mbhokodebovu died living behind a son Squthu snodaka entuzuma ngobese who he told to go back to Nquthu to rule. Nquthu gave birth to Qiliba Ngobese who was also known as Maqhude ayeqana and who was also tod that he must go back to rule in Nquthu.

  correct me if I am wrong
  the throne of the Ngobese clan goes as follows after Sihayo
  >Mbhokodebovu
  >Squthusnodaka entuzuma
  >Qiliba
  >then the son of Qiliba is still alive living in Swaziland waiting to be fetched by Thathezakhe Ngobese

 3. Dumisa

  Ngicel ukwazi ukuthi zihlangana kanjani lezibongo eyimbili we sisi unoKuthula Ngobeni and Ngobese?

 4. Fanele

  Mina sengfisa ukwazi ihubo lakity kwaNgobese

Leave a Reply

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: