This blog is for all Africans who love their culture & heritage

Izibongo Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko Direto Sinanatelo

Mchunu

Abantu bakwa Mchunu kusengabe Nguni bazinza phakathi kwe Thaleni ne Nkandla no Mzinyathi.
Isizwe sakwa Mchunu sagqama ngenkathi kubusa inkosi uDingiswayo kwa Mthethwa, ngaleso sikhathi sabe sibuswa uMacingwane.
UMuzi ka Macingwane wabe use Thaleni ubizwa ngokuthi kuse Ngonyameni.

Izibongo ezihlobene nabakwa Mchunu u Majola, Mcumane, Ngqulunga no Ndawonde.
Ake sibazalanise:
U Mavovo uzale uNyanda Lubhoko (Dubandlela)
uLubhoko wazala uJama, Lucungu nabanye,
uJama wazala uMacingwane,
uMacingwane wazala uNsundu, Mfusi, Gandeduze, Ndabezimbi, Mqanyana, Phezulu, Nyoni no Phakade,
uPhakade wazala uGabangaye no Mbelebele,
uGabangaye wazala uSilwane, Ngomane nabanye,
uSilwane wazala u-Mzochithwayo yena ozale u-Simakade okunguyena obusayo manje,
uMfusi wazala uZimema owazala u-Mmeli.

Izithakazelo zakwa Mchunu:
Macingwane, Yeyesa, Phakade,
Wena wase Ngonyameni,
Jama ka Silwane,
Nyanda yemi khonto,
Phakade akagugi koze kuguge izingane zakhe,
Wena kano Gida ngo Bambo,
Ezinye izintombi zigida ngomshayelo.
Ndabezitha!

Previous

Ngobese, Mqungebe

Next

Nzama

15 Comments

 1. Freddy Mchunu.

  Ngiyazibongela ngencazelo osinike yona ,izithakazelo aze zibalulekile ukuze sifundise nezingane zethu.

 2. Nonkululeko Ngqulunga

  Siyabonga ngokusazisa imvelaphi yethu Singabase machunwin oNGQULUNGA yeyese phakade ongagugi

 3. Sanibonani nonke bakwethu

  Ngizoqala ngibonge kakhulu kuMbathastan ngokunakekela inkundla ebaluleke ngaloluhlobo; futhi angibonge nakubafowethu nodadewethu, nabazali bethu ngokunikela ngolwazi kulesigcawu esihle kangaka.

  Mina nginguMajola, omkhulu bami badabuka eXopo, kwaNokweja (KZN Midlands). IsiZulu yilona limi engiluncele ebeleni, kodwa uma (if) abadala bexoxa umlando, kuyavela ukuthi ukhokho (grand-grandfather) wayesithetha isiXhosa, bese ngidideka lapho-ke. Kodwa nje ubaba ongizalayo wayekhuluma isiZulu esome geqe futhi wayethi thina singamaZulu.

  Manje lento iyangihlupha emoyeni ngoba phela njengoba sazi-ke songe ndlu kaNtu ukuthi uma kwenziwa umsebenzi wabantu abadala kuye kusetshenziswe izithakazelo, futhi-ke uma (if) kuziwa ngasesilwaneni okumele sisetshenziswe: kwaXhosa kusetshenziswa imvu (sheep), kanti kwaZulu – imbuzi.

  Okunye engikukhumbulayo, wukuthi ubaba wayethakazela athi: “Nina enihlamba ngobubende, abafokazana behlamba ngamanzi…”. Ekhaya sikhule silulekwa ngokuthi thina bakwaMajola asilidli igazi lesilwane (i.e. lokhu okuthiwa yiqobelo = igazi lembuzi/nkomo, etc. eliphekwa lixutshwe namaqatha enyama yangaphakathi). Futhi kwakunesisho sasekhaya kwaMajola esasithi umuntu wakwaMajola akayibhemi insangu, ngoba iyamala (allergic) kangangokuba angahlanya imbala. Nogwayi (cigarette) lo sawuzama nabafowethu wasehlula, kanti-ke nje angimkhumbuli umuntu wakwaMajola/Mchunu obhema into eshunqayo, nokwenzayo kuvame ukuthi kubonakale izimpawu zokuhluleka (e.g. ukubhayiza, nokulutheka [addicted]);

  Kodwa-ke, okuyiyona ngqikithi yokubhala kwami kulenkundla, ngicela onolwazi angisize ngomlando wakithi, ngifuna ukuthola ukuthi ngingena kwaXhosa noma ngingena kwaZulu (Chunu) na?

 4. Mina nging’uNdaba shibase Bhadela. Mntungwa kodwa isbongo nguPhakade

 5. Andile Maxwell Hawes

  ngicela ukwazi ukuba uDlamini ozala uLatha ukuba uphumaphiyena ezala uZulu yena azale uMashwabada, unceka, uNtshawe noDadaengathi bazathakazela bathi Sidwabasiluthuli

 6. manqoba Mchunu

  Siyabonga Macigwane. Igama uManqoba Mchunu okhulele egoli kodwa u baba wazaledla emsinga EmaChunwini wakhulela E-scote and moved to Katlehong Gauteng after the death of his father to work for his family. I would like to share what I have been thought by my Father.
  MCHUNU
  Macigwane, Nyanda yonkanto, Jama Kanslwame, Yeyese, Yise Wasemngeni, Wena Owanyathela ukudla kudliwe, Ndabezitha,

 7. Jabulani

  Sanibonani. I am trying to understand the linkage between Mnguni , Mchunu and Ndima

 8. Mnce

  Thanks gentlemen. Keep it up with the good work. Mna ke ndingu Goqolo, Mabhengu, Teni, Tshengezana, Tshevula, Ngwane. I have read all the books mentioned above except History of the Basotho by Ellenberger. Please advise, how can I get the book written by Ellenberger?

  Thanks

  Goqolo

 9. AmaChunu are the Chunu tribe, Ama means “Tribe of”. The Chunus are an elite warrior class tribe that consists of 8 clans of each nation that live in own villages but their special occupation is to fight. To find more examples of AmaChunu, just look up the Manchu in China (this is where Manchurian candidate comes from). Before white people came, the Chunus were based in Angola along with their close cousins, the Maputu/Mpoto/Mpondo. See, Pondo lived in Kunene and surrounding areas in the South of the Kikongo Kingdom that traded with the Portuguese. Remember that from the Pondos comes Mkhize, which is actually a tribe called Kisii/Gusii/Nkosi/Ekosii (the Khiza story with the trek ad the mountains is nonsense). They would thus have been the Putu-Kisii. Maputu/Pondo are a warrior class Gaada or Nkatha. How Gaadas worked was that each Nkatha would be formed by different nations as agreed with each other. With the old Kingdom, it was big and had its centre initially in Ithiopia until it moved to Kikongo and then KZN. There were at least 5 different Gaadas/Nkathas. The Xhosas fall under the Borana/Korana/Kran/Kolan/Golan – which contain the Sapo/Sambo/Mambo and the Gona/Kwena/Ngwenya – both are large Gossas/Khozas in Africa. The Borana(Ethiopia)/Korana (South Africa-Cameroon-Nigeria etc.) were great artists and singers and in fact sang in religious functions and performed some Gaada rituals such as rite of passage and it was supposed to be a place where one sought refuge if they killed someone by mistake. This included the Khoi Khoi (herded cattle and sheep wherever there was grazing land), San (Moved around per season and pure foragers and hunters – some kept goats) and Zulus (sedentary farmers – stayed in one place for many seasons) – All black and all Bantu. Another was the Mchunu – an elite fighter unit. Maputu – the Right-hand house and Mazalankosi of the Northern Milalulu area (that’s where “sehla ngesilulu” partly comes from – just google it and you will see what I mean). I do not understand yet 100% how they worked but i know this: You could start off ages 0-8 years in Mbo country, then 9-16 at Ndebele country, 17-24 at Korana, Cape Town (learning essence of being Nguni, spirituality, astronomy + travel and singing/libations, 25-32 – Venda (learning crafting, trading etc. 33-40 – MaLuba (Kongo) 40-48 Machunu, 48-56 – Borwa/Birwa/Mlilwana/Zulu (own chiefdom) or you can start your own new Gaada (which is what Shaka did and destroyed the old Mambo Kngdom that ruled Zimbabwe, Mozambique, Eastern and Western Cape all the way to Kongo. My 2 cents. Learn about Inkathat yangempela also called a Gaada system. This is the governance and educational structure we need in South Africa – there would be 9 unemployment and people would be 100% happier.

  • Andile hawes

   It would be appreciated if the writer could give ten generations back from Macingwane as it would help to know the original tribe of AmaChunu.

   Please explain the genealogical connection of Majola and Mchunu as it would help the confusion that exists between oJolonkomo ama Mpondomisa who originate from Sibiside. According to history records, Mavovo of amsChunu and Mavovo of abaMbo are two different individuals.

   The interesting phenomena of that era is the domination of kids born out of Msizi ritual as Kings. What was the significance in relation to new Kingdoms?

   Thank you very much for the artice

   Andile Hawes

   • ntuthukozwane

    AmaChunu are a combination of 8 tribes from which warriors were drawn and a central army structure was then created.

    All the nations were jointly called Bosia or Thembu-Sani or Msani or Esan in Nigeria where Chukwu is a surname that means great and is used to mean God, kind of like how we use Nkulu-nkulu. In fact, Chukwuchukwu means just that, Nkulunkulu.

    Mpondomise are Thembu-Dumisa or Thembu-Duma. Duma people are called Mthombeni or Gegana or Kwena in South Africa. They are also just called Mande Bele or Barolong/Bakolong Bereu. Duma = Tau = Ngonyama = Mbube = Bhubesi = Ndau = Ndyao = Yao = Nyawo = Nahor = Nachor = Nango = Gagu = Ngola as in Angola = Noa = Kua = Ngwa = Nako = Khathi = Gadi (we say Mngadi), who was a son of Israel or Jacob.

    The ruling house of Gaddi or Gad was called Guni (this is in the Book of Chronicles in the Bible, Douay Rheims 16th century edition not the new Bibles, they have been changed – download a copy from the Internet for free). Guni was actually a son of Naphtali, another son of Israel/Jacob. This is the Mnguni who all Southern Africans say they come from.

    GAD was a Levite or Priest tribe of the most High. His inheritance was in Heaven, thus the name Heaven = Zulu. The other Priest tribes were Ruben or Loben or Lovedu or Lufelo or Lubelo or Dube or Mbedu or Obed and
    SIMEON or Nzimakhwe or Zimbabwe or Nzwakele or Zimangele or Simelane. Both Simeon and Ruben were also sons of Israel.

    Together, they were called Zwane or Sarvia or Sarvani or Saphan or Shabane or Taphua or Shabangu or Sakabuli = Shaka-Phuthi or Sabia or Sabani or Sabela or Zela or Zerua or Zila or Zingelwayo or Zingelwane or Zingelela or Zingela or Sokhela or Shongwane or Hlongwane or Dlungwane or Kgolokwane or Nkulungwane or Zakwe. Other names include Isai or Yishai or Jesse or Tshezi or Shazi or Shai or Issachar (another tribe of Israel) or Dlezi or Buthelezi or Masinga or Masai or Masani or Ndlela or Sela or Manyelela and Ishaka, the name of the King Shaka who ruled over AmaZulu.

    ISHAKA was a tribe of Juda constituted as Thola or Thole or Zuza (Thola = Zuza in meaning, all Nzuza tribes in Africa have a synonym of Zuza as their name, e.g. Amukani etc.). The most common ancestor is also called Machi.

    Machir was a son of Manasse (another tribe of Israel) and a Syrian. Machi can also be written as Mane or Mangwe or Mango or Mbango or Bhengu or Pule or Pooe or Mbole or Mbuli or Mbingo or Mbinga or Mbai or Pai or Apphai or Mapai or Bhayi (as in Port Elizabeth = Bay and the origin of the English word Bay, AmaBhayi always lived close to the water and ran sea ports or amaChwebe, also where the word Gqunukhwebe came from) or Maphinga or MaZulu (ibinga = iZulu kwaZulu) or Mani or Miya or Mla(mbo) or Marhili or Makhili or Biya or Bangwe or Mpange. The Miya people are called AmaZizi and AmaZizi oNzuza abazalwa KwaZwane. Machir was the leader of Gad when the nation of Israel was marching into Chanaan. Gad was a warrior or army class of the Israelites. They made a pact with God and their brethren that they would protect their brothers to death.

    Bhala phansi izizwe ekuthiwa ezakwaMchunu lezi eziwu-9, then look up which surnames are linked to them and then you will see who made up this unit yakwaMngadi. MCHUNU people are not really related by blood but by affiliation and some are even related to other nations with surnames you would never put together unless you have gone over 100 family trees of different surnames and spent more than 10,000 hours reviewing this subject and also put ALL your trust in the one and only TRIUNE God.

    Overall, Issachar was one of the 3 tribes that made up the Judah nation when they entered Chanaan. Issachar was the only structure we used to “judge = ukuThonga” over the rest of the nation. What we now call Chiefs and the legal-governance structure. At the top of this structure sat amaXhosa or AmaKhoza or AmaGosa and then above them only, the King and his advisers. Issachar or Isaar was ruled by Chonenias which were Aaronites or offspring of the High Priest, Aaron. We call these people Kunene. The Xhosa King is Kunene, so is the Pondo and Swazi King. Makonnen is also the real surname of Haile Selassie. The latter is a honorific title like King Shaka. Selassie = Ndlelashe = Ndlangesi = Shangesi = Ntshangase.

   • ntuthukozwane

    If you read MaNdebele History. And Mandebele are all Zulu, they came from here. They say Dlomu came back to KZN. What they did not say was that Mabasa or Mabaso or Sibase or Tshivhase came with him. Together they were called Absalom bazalwa uMdolomba or Tolmai, King of Gessur or Gershon or Mgwezane of the race of Nzuza or Thola or Thwa or Swa or Ashur or Mashu or Thekua or Mandeku or Mathole or Sithole or Sothole or AbaThembu. They list the following Ndebele Groupings and where they ended up:

    1. Ndzudza or Nzuza – Mahlobo or Mgwezane = Amathole or Sithole or Amukani or Fumani = AbaThembu at large in both KZN and Eastern Caor but all provinces of Southern Africa. Some states in Mpumalanga to run the Mangwe house. This is the main house yakwaZulu = AmaZizi = Nongama = AmaZizi-Kama = Jele = Gumbi = Ngobe = Khuphe = Ngubo = Sibiya = Tshezi = Shai = Ishaka = Issachar. From Nzuza came oMrhetja = Mkhwela or Khela or Sokhela or Cela or Ceila or Celeti or Cele. Umrhetja = Cetshwa, kuze ubone ukuthi wayebusani uNkosi uCetshwayo or Cetshwane or Mcetshane or Mqekwane or Mxekwane etc. = Inkosi yamaZulu iphuma kwaNzuza. ONzuza abaningu bakhuluma isiSuthu sodwa and babehlala eJohannesburg before basuswe amaBhunu. That is why iJohannesburg ibiza ngo-Ndonga, Ziya Duma. ONzuza babizwa ngeZizwane or amaZizi ngoba bahlanganiss izizwe eziningi kakhulu phakathi kwazo.

    2. Mthombeni = Kekana or Gegana or Ngwenya or Kwena or Gona or Khona in SenzangaKHONA. These people are oCele, Mthiyane, Maluleka or Gcaleka and other Ndosi or Wahuma or WaThusi or Kumalo people. Mthombeni = Dombeni = Ndobeni = Ndubeni = Ndubile = Ndube – Ngwa = Dube Makua or AmaKua akwaDube. AmaKua oMncwango or Ngcwangu emlandweni wamaKhosi akwaXhosa. Abuse azibize ngoDuma. Emlandweni wakwaMlambo, uMLAMBO uzala UNgwenya (Mokwena) ozawa UDuma (Mthombeni) ozawa uMdolomba (Cebekhulu = Zwane). Emlandweni wakwaMkhwanazi uMdolomba uzala abakwaMkhwanazi. AbakwaMkhwanazi babizwa ngabaVanwa’Nathi emaTsongeni. AmaTsonga abizwa ngamaKua. MKHWANAZI = MAKUA-NYATHI OR MAKUA-NYAI. AbakwaMkhwanazi bathi uNdonga = Zwane.

    3. Mrhwaduba = Mlanga-Duba joined Pedi at Turfloop. Also can be written as Langa-Duma. So, in fact, abakwaZungu = ababhala ngoZwane abanye begala ngepeni (MthoBENI) are what you call Pedi or iZambezi or James or Mbhele or Mbili coupled with oMbhele labs abagcwele iNatal ne-Eastern Cape yonkana. RAWA OR Rawa or Raia in Hebrew, Sanskrit and Bantu = Sun or Lala or Lawa or Lawu or Lawi or Langa = sun or flames or Mlilo which is another word that was used for sun. Lawi as in Malawi. Rawa as in Marawa is a Zulu surname and the last rulers of India before being defeated by the Dutch and Portuguese. Most stay in Somalia and horn of Africa where we moved from to come down here.

    4. Litja and Mphafudi became Southern Sotho in Free State and Lesotho. Litja in Sesotho is pronounced Ditja and sometimes written that way as well. That is how you get Putha-DITJAba. You can also write it as Litha (meaning Light) or Ligwa (meaning light or sun) or Langa or Latha (which is an arm of Dlamini people most or whom identify as Zulu only) and are surnamed Fakude or Fakathi or Makhathi or Makhathini or Khathi or Qadi or Fulatha or Ephrata lo ozala UMashobane umfoka-Zwane. UFakude isizwe not a mere surname like Sibiya and Zwane are izizwe that is why they have more than 100 surnames linked to them each.

    5. Masombuka = Masoka and finally called themselves Sikhosana. Sikhosana = Singo-Sana where Singo are the Kings of the Venda and Sana or Swana or Swane are Thembu people also called Msane or Esan or Zwane. If Nyai can be written as Nyika then Sikho then becomes Soli or Soi (one half of SO-tho). So, Sikhosana becomes Soisana = Sosana = Shushwana = Zuzwana = SoTswana or Botswana. Asom is a son of Changamire or Jerameel or Jama a son of Juda according to the Christian Bible. The daughter of Jama was called Buna or Buka or Phunga or Phallu or Phalo or Baloi. Asom is Msomi or Soma or Zuma or Zima or Nzima (amaToyi), so Masombuka = NzimaBaloi or Somaphalo or Sobabalo or Solobabalo or Zolobabalon or Zorobabel, the tribe that made it back to Israel after Babylonian exile as leader. Masoka = MaTlokwa (in Bantu languages Hlo = So = Dlo = Holo = Huru = Khulu = Kholo = Dolo = Biya = Baki = Bani = Jolo = Zolo = Tolo = Zwa = Zawa = Eli = Le = Ngwe = Li – if you remove TLO in MaTlokwa and replace it with any of the syllables above, you will find South Africa surnames that tell you who is Tlokwa – who are Sotho. Many Tlokwa love in KZN as Zulus. Masoka people are also generally regarded as Swazi. Swazi is Zulu they come from the Ndwandwe who are Zulu.

    6. Manala or Mbuduma or Mputuma or Mpondomise – also called Mangala or Manganga or Makana or Mngwanya or Makwakwa or Qwaqwa or Gcugcwa or MaGwala or Malala (makuthiwa amaLala-Nguni) or Malanga or Marawa or Marawi or Malawi or Njeru or Njeri or Jwarha or Jwaha or Tshwala or Ntshanga – the Ndebele say they went back to KwaNoqoli or Koqoli. AmaPondomse aziwa kakhulu njengamaThembu namaZulu agcwele iKZN yonkana. From Manala then came Silamba = Sanimba or Sani-Pai = SanBa = Shaba = Mashaba, who come from Makwakwa.

    7. SIBASA – oSibase amaYirha or amaNyika or amaNyai or amaNyathi or amaNazi or Manahath. In the Bible, they are called Abigabaon or Ababaon or AbaPhallu. These were given to Saul by Samuel when he became King. They also were Priests or Levites who defected to King David when King Saul did what he did. Cyril Ramaphose is a Tshivhase because his Venda people are abaNdau or Tau who came from.Soshangane’s Gaza and therefore they came initially from KwaNongoma. So was HHP, may his soul RIP. I highlight these 2 because where they are from they are regarded as Venda and Tswana respectively. But they came from Soshangane who was a Nxumalo Zulu King and he came from Nongoma, the land of amaZizi or amaGwaza or Gaza or Gazu. Counted amongst oSibase are oZondi, amaGcina, oNgqika or Ngqayi or Mnqayi, Ramaphosa (LaMaPhosa = TaMaPhosa = Mlambo-Phosa, Sidamo = Esthamo = Mntambo = Mlambo = Mbambo = Miya-Mbo = Zizi-Mbo or Thembu-Zizi or Thembu-Didi or Thembu-Zelemu = Thembu-Salema). AmaBheka = AmaPhale = Mbali = Pai = MaMbai = Mambinga = MaZulu = Mabhena. AmaNdebele say oSibasa joined the Venda. That is history folks.

    UShaka wayebusa amaNdebele. Umhlanga literally = UmShaka in Bantu. It is these same Ndebele who live in different parts of Africa as other people because of wars between the Zulu or Mande Bele.

    Side Note:
    AmaGcaleka amaKhosi akwaXhosa themselves say, 3 nations of them came down to South Africa. One was called Maliwa, the next Ndonga and the last S’phahla Phahla or Sibasa Basa. They say, Ndonga and S’phahla Phahla moved to KZN and became abakwaNtuli. ONtuli amaBhele azalwa kwaZwane. As explained, before oGcaleka babizwa ngoMaluleka or Ncalane or Wosiyane.

   • ntuthukozwane

    Forgot Dlomu or Dlomo who came back to KZN. In Ntombela lineage, uDlomo uzala uZwana. UDlomo = Somo = Shomo = Silomo = Nzobo = Dolomo = Dolomba = Cebekhulu. Around Empangeni kuyongena eNdlangubo, eSikhawini zonked izibongo eziphethe ezakwa-Zwane including Qwane because uKhuzwayo = Khuzwane = Khozwane = Sikhosana = Gumede = Mnguni = Qwabe.

    In West Africa, uMdolomba kuthiwa uDrogba. His tribe is called Wane or Ngwane. Look it up.

    Thembungwane = Bhungane = Phungane = Phalune = Baloi-ngwe (Ngwe = King) = Valone or Baloni or Baon = Maon (Aaron or the Bible and also a tribe or Hebron or KariaTHARBA. Bhungane = Bunane = Mbonani = Bonane = Bone = Bongwe (son of Mrhetja of the Nzuza clan) = Mbonani = Mbonambi = Mbonambya = Mbonambithi (That is why the Zwane people called their town Mnambithi and there are Sibiya people in Zimbabwe North called Nambya who the Tsonga Valoi say they come from) Lesi isizwe esabisuswa uMbuyazi (not his name but an honorific title for their king and a verbal libation for their people) before he challenged King Cetshwayo for Zulu Kingdom. This nation is what is now called Xhosa or Ela or Maoela or Mawela or Khoza or Khosa or Khoseni. The Gcaleka King’s Mbonginsaid at his coronation a few years ago that they are blood-related to the Zulu King. Both of them are sons of Mpande. Mbonambi people are the bulk of Sothos and Xhosas in this country. Their towns became very poor after they abdicated and fled war.

 10. Slondiwe Mchunu

  Syabonga eMaChunwini

 11. Buyisiwe

  umuntu wakwa Mchunu engazibiza ngoMthethwa,kukhona ubuhlubo kubona?

Leave a Reply

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: