Ndebele of Musi

The Ndebele are a Nguni people, they originate from Nguniland which was an area South East of Afrika which stretched from encompassed parts of Present day KZN, Swaziland and Eastern Transvaal. They first travelled with Abakwa Zelemu (AmaBhaca) to Ubombo Mountains and later broke away and entered the Transvaal. Their first known chief was Mafana. They proceeded to present day Mohlakeng (Mhlangeni) near Randfontein and continued to a place called Kwa-Mnyamana near Pretoria under the leadership of King Musi. After the death of Musi they split into two tribes Ndzundza and Manala due to succession dispute. Ndzundza and Manala were the sons of Musi Mhlanga.
Masombuka settled with the Ndzundza group while Mthombeni and Sibasa headed north with their followers. Sibasa later joined the be-Venda. Mrhwaduba joined the Pedi near Turfloop in Limpopo.
Dlomu went back to KZN, Mphafudi and Litjha ended with the South Sotho in Lesotho and Free State.
All the above were sons of Musi of Mhlanga.

The Ndzundza group moved past Middleburg and settled at Roosenekal (Kwasimkhulu) The Manala group returned to Kwamnyamana after the truce they made with the Ndzundza group near Loskop Dam Middleburg at a place called Konoqolo/Koqoli.
When Ndzundza died his son Mrhetja took over, and when Manal died his son Silamba took over kingship.
Later regents ruled the Ndzundza, those were Siboko, Somdeyi and Mabhoko.
Mabhoko died in 1865 and Masilela took over followed by Soqaleni who ruled until 1873, followed by Xobongo up to 1879, who was succeeded by Nyabela.

In the 1980’s the Musi Ndebele were given the land in the north-east of Pretoria near Groblersdal and Marblehall (Siyabuswa) as their semi-independent homeland. The youth and the Ndzundza royal house resisted apartheid independence. That place was called Kwandebele and is now under Mpumalanga province of the Republic of South Africa.
The language that these Ndebele spoke was a mixture of Nguni, Pedi and Afrikaans. In the 1980’s efforts were made to preserve a purer form of Ndebele and it has been very successful becaus now they speak pure undiluted Ndebela language which is also taught at schools. Previously they were taugth in Pedi and Zulu languages.

282 thoughts on “Ndebele of Musi

 1. Andrew

  Ngyabonga,kepha bengicela ake ningilandise ngamadodana ka Peta (Mahlangu)ngokulandelana kwawo

  1. Velile mathonsi

   Benicela ningisize ngesibong sakwa mathonsi please

  2. Ndabezitha

   1st born Sodiye ka Peta. 2nd born Magidalitjaba is’gidani sika Peta. Third born Mabhuma ka Peta.

  3. BONGANI

   yaz siba nekinga umuntu nekatlola isizulu kodwana afuna izinto zesindebele. nokho siyalinga ukuzwisisa bona anisazi isindebele begodu khange nisifunde. linga ukukhuluma nokutlola isindebele mswekhethu, irhelebho lizakwiza ligijima. ngezakwaPetha, funa ingoma yengwenyama utjhilis, ekhuluma ngomabhoko ku youtube. search ‘ndebele music’ bese uzaythola.

 2. motlakaro

  can you please try and find more about mrhwaduba after separations from his brothers.

 3. Thembi

  ngibawa isthakazelo sakwa Kabini…nokuthi u Kabini no Mahlangu bahlobana njani?.

  1. J. Msiza

   Lol he he he… Ningakhohliswa babantu ebathi Amandebele aphuma ngaphasi kwaka shaka Zulu…. izani nginitjele…ukuthi amakhosi wabobamkhulu alandelena njani… uShaka uqobolwakhe mncani emandebeleni.
   mandululu ekabeni yeAfrica ukusuka egibhithe ukwehlwa hekunoNtu (abaNtu). uNtu, wabeletha uMnguni, umnguni wabeletha uLuzumana Nondebele. lalelake;
   ULuzumana wabeletha umalandela,
   uMalandela wabeletha uZulu,
   uZulu wabeletha uGumede,
   uGumede wabeletha uMageba,
   uMageba wabeletha uNdaba,
   undaba wabeletha uJama,
   ujama wabeletha uSenzangakhona
   uSenzangakhona wabeletha uShaka (1787-1828)
   ushaka nakabusa isizwe samaZulu, amandebele besele abuswa nguMagodongo, magodongo mntwana mntwana ka Mgwezani, uMgwezani mntwana kaMahlangu, UMahlangu mntwana kabongwe, uBongwe mntwana kaMagobholi, umagobolo mntwana kaMrhetjhe, umrhetjhe mntwana kaNdzundza, undzundza mntwana ka Musi, uMusi mntwana ka Mhlanga, uMhlanga ngewaka Mafana, uMafana ngewaka Jonono, ujonono ngewakaMkhalangane, uMkhalangane ngewaka Mntungwa, uMntungwa ngewakaNdebele, undebele ngewakaMnguni…..
   So uShaka ubuse ngesizukulu sakamahlangu…
   uMzilikazi wabaleka uShaka wazo bulala umabhoko la ePitori…
   banganikhohlisi bakwethu…

   1. SIZWE THULARI

    Ngbawa ningrhelebhe ngeNdabuko yabantu bakwaBUKHALI nd nabantu bakwaZIKHALI ngyanrabhela bantu bakaZIMU tu, nanoma nguban onosizo lemvelaphi yalabantu. NgyanRabhela khulu

   2. Msiza ngiyakuzwa,marake angizwa kuhle…..uMabhko umhlobo bani? UMzilikazi wangijimisa uSkosana noMahlangu lapho uSkosana bekafuna intonga kayise yobokhosi,lapho uSkosana noMahlangu babaleka bayokubhaca emhlangeni,uMahlanhu warhama uSkosana wavela nentonga uMahlangu yobukhosi………ngifinela namkha siWHATSAPP 060 886 9667

   3. Mthokozisi kaZabile

    Mfo khongiphe imininingwan’ akho,,,,,… Kodwana Mina engikwaziko ngoMzilikazi kukuthi wabulala uMagodongo noMtwana wakhe uMloyi Bede uMabhoko nguye owaMhlulako wabaleka.

    Kodwana unolwazi oludephileko, ngiyakuthabela lokho!

   4. BONGANI

    arhaa mswekhethu uyisawule, kodwana uMzilikazi khange abulale umabhoko. khumbula bona amandebele besele kudade ahlukana ngeskhathesi, amanala anzinze ngepitori, amaNzunza anzinze ngeMiddleburg. ngakwaManala uMzilikazi ubulale uSindi uyise lika slamba, weba nestjhaba esinengi samanala. inengi labantu uMzilikazi abathumbako, bekumaNdebele, kungebangelo isitjhaba sakhe sazibiza ngamandebele. Nekulumo yabo idzimelele ekulumeni yesndebele sakwa manala. ngakwaNzunza, khange eze ngokuhlasela, kodwana watsatsela. wenza ngasuthi ufuna irhelebho lezilwi ezizayokulwa noShaka. kwathi ngelinye ilanga, igwabo lekosini( amasokana nabobaba abazizilwi) likhambile liyokusahlela esinye izizwe, uMzilikazi wabuya wasahlela uMagondongo uyise lika Mabhoko nendodana yakhe umloyi. wathatha isitjhaba esasiseleko nakaqedako watjhisa umzimkhulu wekosini. igwabo lebona ngentuthu ukuthi kumbi ekhaya, labuya ligijima, besekakhambile umzilikazi, kodwana lamgijimisa lakwazi ukubuya nabanye egade bathunjiwe. abo MAHLANGU nabo MABHENA bafike njalo eZimbabwe. abanye basala endleleni baqcina bangena entjhabeni ezinye. njengabo Ramaphosa, Ramasilela nabanye

   5. Masotsha Mahlangu

    UMzilikazi wabulala u Magodongo nowayemele abuse emva kwakhe u Mloyi wangendlukulu and u Mabhoko ngewendlu yesine ka Magodongo

   6. Masotsha Mahlangu

    Sindawonye ndodekethu uMzilikazi uthe angabona bona uqedile ngamanala emva kokubulala uSindi owayenguyise kaSlamba wathumba idlanzana lamanala ebelisele begodu imbijana enye yamanala yabaleka yazifihla, wase(uMzilikazi) wayok’sahlela amandzundza begodu wafika emandzundzeni njengomundu ozokwaka is’khozi noMagodongo owayebusa ngaleso is’khathi. UMzilikazi wayezimisele ukuthumba amandebele awabuse yingakho wayebulala amakhosi wawo.Uthe angabona bona undzindzile emandzundzeni wase ubulala ingwenyama uMagodongo keanye nendodana yakhe yendlukulu ebeyizakubusa emva kwkhe igama layo kwakungu Mloyi begodu naye(uMloyi) begade asele athethe anomndwana womsana igama lakhe kungu Tjambowe. wayesemncane yingakho ubungwenyama bamandebele bungendlini yesine kaMagodongo ngombana soloku baba bomjaphethe ngaleso is’khathi begodu bafuni ukubuyisela ubungwenyama bamandzundza ngakwabo ko Sokhulumi ngendlukulu kaMagodongo. Uthe uMzilikazi angabulala uMagodongo banoMloyi kwathola ukuthi amandzundza asesemanengi khulu, ahlaba itjhada athi ay’hlome isahlele nalo ibhunu lis’qeda batjho yena uMzilikazi, kunyana amandebele ndzundza aziwa ngokuhloma ngepiki nefotjhola balwa nesitha uMzilikazi. Wase uyabona(uMzilikazi) ukuthi amandzundza manengi khulu begodu angeze awehlule wase uthumba amandzundza amanye wawahlanganisa namanala ayewathumbileko wabaleka nawo wayokweqa iLimpopo river wayowabusela eRhodesia eyaziwa ngeZimbabwe namhlanje yingakho more than 50percent of Zimbabwe kuMandelele at Tebele land today. The amabhunu aberegisa ithuba lomkhawulo ohlukanisa iSouth Africa neZimbabwe barhuluphele ukuzuza ukunotha kwenarha yamandebele athunjwe ngiMzilikazi nobana bahlule nama ndzundza ayesasele ngoba aphungulekile ngobunengi, babemuka nennkomo,nemmbuzi,nezimvu namasimu amanengi Gauteng, Mpumalanga and Limpopo. to be continue…

   7. Yaze yaba mnandi ingxoxo yakho! Icwensisa amathe.

    Kanti yinindaba ungabhali amagama wabantu ngegama elikhulu ekuqaleni?

    Ake ungisize ukuthola ukuthi ngiyiphi inkosi yamaNdebele efudusa isigodla samaNdebele ukusuka KwaMaza/Blinkwater ukuya eRholweni? OK. ngiyazwisisa ukuthi uMzilikazi wabulala uMagodongo. Indlela ochaza ngayo – ivumelana nolwazi enginalo. Ngakho ke – kuyasho ukuthi uMagodongo wabusa waze wafela KwaMaza. Ukhumbule ukuthi isizathu sokuthi isigodlo sakwaNzunza sithuthele eRholweni wakuyinkinga yesokuphepha ngoba indawo yaKwaMaza iyithafa. Isizathu sokuthi inkosi yamaNdebele yangalesikathi iyothenga indawo yaseRholweni ngezinkomo ezingamakhulu amabili – kwaba ukuthi indawo yaseRholweni ikakwe yintaba namahlathi – okwenza ukuthi izitha zingazitapeli. Yebo kunento engitshela ukuthi ithuna likaMagodongo lingaba khona laphaya eBlinkwater ukuya phesheya eNdubazi – KwaMaza. Wazi kanjani wena?

    1. Ngubani lenkosi eyafudusa isigodlo saKwaNzunza yasimikisa eRholweni, ingabe nguMabhoko?
    2. Ngubani inkosi yamaPedi eyadayisela inkosi yaKwaNzanza indawo yaseRholweni, ingabe ngunkos’uThulare?

    Uzongixolela uma ngabe ngiyaphaphalaza. Ngokuzwisisa kwami, yize ubukhosi bakwaNzunza busuke ekudeni nasezandleni zamakhosi amaningi – kepha ngizwisisa ukuthi inkosi eyakha kabusha ubukhosi bakwaNzanza ngunkos’uMabhoko. Kungakho udumo lwakhe lungapheli.

    Ngithanda kabi ukucwaninga umlando wamaNdebele ngokuwufanisa nomlando wabaPedi. Engikwenza ngaseNdebeleni ngikwenza ngasebaPedini bese ngithola umhlahlandlela oya phambili. OK. Ngasohlangothini lwamaPedi ngunkos’uThulari ( uyise kankos’uSekwati onguyisemkhulu kamkos’uSkhukhune -tau yamariri – ashe Morena) owavuselela ubukhosi bamaPedi. Ngiwo ke lamakhosi amabili (uMabhoko no Thulare) aba nohlonze ekwakheni isikhozi phakathi kwamaNdebele nabaPedi. Ingabe siyavumelana kuleyondinyana?

    Ngicela ukuthi ungisize ngezimpendulo zalemibuzo ngokuba kunento engifuna ukuthola kahle. Ngifuna ukutholisisa kahle hle ukuthi ngempela ngempela abaPedi baqinisile yini nxa bethi indawo waseRholweni ngeyabo.

    Ave ngimthanda unkos’uSekhukhune! Ke tau yamariri. Sekhukhune sebonwa ke sebatalali.

    PLEASE DONT BLAME ME FOR JUMPING AROUNG but There is no better publication that records South African History more than an Afrikaans publication. It is the Afrikaners who perpetuated troubles against blacks and they are good at recordkeeping. Yes they can be fuckin bias at times but at least one gets a clue of what really transpired. Log on to this page to see Nyabel’s original photos that you wont get anywhere in the English publication.

    Have a look at this:

    1. History of Roossenekal in Afrikaans: https://af.wikipedia.org/wiki/Roossenekal
    2. The more meaningful account of king Nyabela in Afrikaans, meaningful dates, names of judges etc: https://af.wikipedia.org/wiki/Nyab%C3%AAla

   8. Masotsha Mahlangu

    (Answer 1)Emva koMagodongo kubuse u Somdeyi obekangewendlu yesithathu ka Magodongo abusa njengomjaphethe ngombana u Tjambowe owafelwa nguyise(uMloyi indodana yendlukulu kaMagodongo) wayeseselisana emva kokuba uMzilikazi(owayebaleka uShaka kwaZulu Natal) abulale uMagodongo bano Mloyi(arroud 1825). USomdeyi walala arround 1839 kwase kubusa uMabhoko wok’thoma(1) naye abusa njengomjaphethe ngombana uTjambowe asemncani(14 years old). Aloke ngombana uyazi bonyana ekadeni ikosi(noma ingaba ngumjaphethe)beyingabusi enye isaphila. Kwathi ngo 1860 uMabhoko walala kwabusa uMkhephuli(Cornelius) OKUNGUYE-KE OWAFUDUSA UB’KHOSI BAKANDZUNDZA KWAMAZA ENDUBAZI WABUSA(MOVE) ERHOLWENI ABALEKELA BONA UMNIKAZI WOBUKHOSI UKHULILE UFUNA UBUNGWENYAMA BAKHE owaye ngu Tjambowe.

    (Answer 2)Mamanga ahlaza bonyana athengiselwa inawo yeRholweni besuthu/mapedi. Enye yamadodana kaMabhoko 1 yayithatha(ukutjhada) udadwabo lika Mapuru aloke innkomezi beziya ukuyolobola ebasuthwini begodu leyo yinnto amapedi ayilwela manje ngesikhathi sedemocracy ngoba babona ukuthi umbuso wekhethu uthethe iRoosenekal ukusuka eLaasdref wayifaka ngaphasi kweLimpopo and then bafuna ukweba umlandu onothileko kwaphela okangowamandebele. Yingakho uNyabela wayefela uMampuru kangaka ngoba kungu S’bari wakhe, ngilobo-ke ubukhozi uMabhoko abakha nabesuthu okunge bokulobolelana noma ukuthathelana. akhe ubuze bonyana ngubani indodana ka Mabhoko wokuthoma(1) eyathatha ebasuthwini/emapedini, yingakho nezibongo zakwaMahlangu zithi uMahlangu ngusinnghalela kebesuthu abanye banghalela emakhobongweni. to be continue…

   9. awa uze nazo kuhle kodwana uMzilikazi wabulala ingwenyama uMagodongo nendlalifa yakhe uMloyi begodu noMloyi bekade asele athethe abelethe nendlalifa yakhe uNdlambisa ingasi uMabhoko, begodu uMabhoko wok’thoma ngewendlu yesithathu ka Magodongo. Begodu amandebele ngiwo asungula ubukhosi bemvelo ngo 1630 ngaphasi ko Mafana.

   10. Muzikayise Mahlangu

    UMguni ubelethwa nguGumede uNtu usemuvakhulu noMlando.

 4. spmbusi mahlangu

  No Masilela never took.over the Ndzundza nation, Siqalenis mother was from the Masilela family she was the queen at that time.

  UKabini akahlobani niMahlangu, uKabini yinyanga yaseKosini ubhadalala unomaziyane

  1. Mhlabaniseni Mtimunye

   Sithokozi
   Kandzi unomaziyane lo uvela njani ngakwa Kabini nakwa Mthimunye?

  2. J. Msiza

   Ukabini begade ayinyanga ekulu emzini wakamahlangu… ngandlela thize waba nomntwana nomunye wabafazi bekosi umahlangu. wafihlwa umntwana loyo. Ngebenga lelo, kwamahlangu kukhona umntwana ka Kabini begodu isizukulwana sakhe umntwana loyo asaziwa… Kwafika la kuthiwa njengombana angaziwa, umahlangu nokabini abathathelani ngoba akwaziwa bona khona la kwamahlangu, ngongumuphi oyisizukulwana somntwana owafihlwako wakaKabini kwaMahlangu…

 5. Could you please find out what had happened at Mosesetjana where Lekoa Kekana the son of Daniel Mashupja Kekana was supposed to be Chief of Zebediela Ndebele’s apparently the chieftainship position was fought for,they end up not appointing the rightful person for the chieftaincy I’m the grand grand child of Kgoshi Johannes Mthombeni Magobotla Kekana who fought Piet Potgieter at Makapansgat Mokopane the grand father to Daniel Mashupya and Solomon Lekoa Kekana

  1. It is so good that people try as much as possible to dig for their roots, Klaas. Traditional leadership is full of internal battles and this confuses generations which follow. Would you kindly join ‘amaNdebele ahlangene’ on facebook. We might need your help early in 2016 as we focus on the Ndebele of Mthobeni/Gheghana.

   1. Vens Stephens Skosana

    It is important for Klaas to know as to what happened. Some of the things are hidden so that the truth is not known. I think Klaas is very right.

 6. Sipho Teddy Mthimunye

  As’thokozeni maNdebele kosi.
  Umlando wes’khethu kuyindo ecakathekileko ekufanele siyazi begodi sizikhakhazise ngayo.

  Alo amaNdebele kaMetlane angena bunjani namkha ngithi bahlobani bunjani namaNdebele kaNdzudza noManala?

  1. Nhlanhla Petrus Mkgethwa Mothoa

   U-Kekana lo, kuhle ungu Nyangalala. Naye ngu womunye wa besana ba ka Musi. Ithe bonyana u-Ndzundza no Manala ba thome ku lwela ubukhosi ba ka bababo, U-Nyangalala wa be ughegha no Mlambo umoutse. Wa buya wa thola umlambo uMgwena(mogalakwena or Nylstroom) wa ghegha nawo. Ngu lapho a hlangene khona no Dlomo no Mbopha ba sa nda hlukana no Mzilikazi no Nkomo lokhwa ba yecela lapho si ku biza nga se Zimbabwe namhlanje.Ngu lapho ke aye a thola le ligama Gheghana, nje ngombani be ka ghegha ne milambo. Uthe u ma a ba cazela kuthi uzalwa inkosi uMusi, kwa thi uDlomo u mu nikeza indawo lapho a nga busa khona(Zebediela/Muledlani) gombani athi nje ngo Mdwana we nkosi ku mele naye a be nakho ukubusa, akwazi uku ziphilisa.

  2. uThombeni namtjhana uKekana/Gegana, noNdzundza noManala bamadodana kaMusi, bese uthombeni wabaleka wayozinikela ebesuthwini(amapedi) okunguye ikosi yamandebele kaMletlane.

  1. Ndebele kings is traceble from mhlanga,musi,ndzundza and others my question why mahlangu(shield) mgwezani mtugwa ekosini is link with khumalo surname and what is the surname of mhlanga,musi and ndzundza? And why Mahlangu surname is a ruling surname at Amandebele like Zulu at amazulu and Dlamini at Swazis?
   Sent via my BlackBerry from Vodacom – let your email find you!

  1. phillemon mtsweni

   phillemon mtsweni says:After death of brutal King Pharaoh of Egypt and his army in the Red Sea,then people of ubuntu chose different ways to escape from seeing blood of whites (Jews] if Pharaoh could manage to bring Jews back to slavery.On their fleeing they found other people of their skin on their ways who escaped by chance from being forced to illtreat
   Jews.

 7. Mqothiwa

  .amandebele a suka e kzn ngekosi umafana wako jonono wako nanasi wako mntungwa wako Ndebele.bafikila endaweni ezifana na kwamnyamani a kothama umafana sa buswa ngumhlanga kwaza umusi indodana yakhe, umafana wabusa amandebele nge skhathi sabo mbatha amakhosi amadala wakwa zulu o ndaba no mpangizitha ndabezitha. U musi wa beletha unzunza ngase manzunzeni unzunza a beletha umrhethja yena wa beletha umagoboli o wa beletha ubongwe o wa beletha umahlangu o wa beletha umgwezana o wa beletha umagodongo o wa ngena ne skhuni emanzini sivutha a phuma naso sivutha….ngalesi iskhathi bekubusa ushaka ka senzangakhona ka jama…yilapho umzilikazi a suka kwa zulu ne butho lakhe a baleka ushaka a fikela emanaleni a bulala ingwenyama usibindi eza kwa ndzundZa ne nyanga yakhe a bulala ingwenyama umgodongo. lisani ukutjela abantu ukuthi sama zulu thina ushaka nakavusa isizwe sama zulu thina ngapha wesibuswa ngumagodongo..

  1. Mhlabaniseni Mtimunye

   Silothjise Mqothiwa. Kubonala ukuthi imilando le uyayazi. Yingabe ngingayitholaphi nami nilandele ubuzwe bami kahle ngemaNdebeleni?

   1. mqothiwa

    Yes they are! Just like other tribes that are part of the Nguni clan. It was not called KZN in those days

 8. What da history saying about the skhosana..why they didn’t rule coz there part of musi kamhlanga son’s as da third born after ndunza nd manala..why??

 9. Sifiso Kunene

  Kunene Mgoza kalanga mashishiwane wenonombela zakwamaphanga wena wendlebe lendlovu nyovane wena welanga elibomvu wena wenkunzi kashaka wazibona zibulalana zikode kalanga.

  1. sibusiso

   Amandebele amaNguni,but amaNdebele aseZimbabwe avela ngoMzilikazi

   1. Amandebele we Zimbabwe ngewekhethwapha ingakho kunemmbongo zamandebele e Zimbabwe, ngilawa ebiwa ngu Mzilikazi nakabulala uMagodongo nendlalifa yakhe uMloyi wabaleka nawo wayongena eZimbabwe abalekela isitha sakhe uShaka. Ingakho more than 50% of Zimbabwe kumandebele in the land or area called tebele land.

 10. who ever is having a right full history of ama ndebele not this one from turkies and nhlapho commission please come forward and assist this dying nation and try to link surnames not distorted written by greedy white people, and explain what kind of an animal is mbhuduma in nguni languages

 11. bengibawa isithakazelo saka Mnguni Magubelo Nathakomo nomlando wamaxhegu wakhona ukuthi balandelana njani?

  1. decypha

   Hi

   The Gembe branch is actually trying to trace back our history. We gather annually around September/October and are in the process of trying to put together a family tree.

   I don’t know if you have been involved in these gatherings yet. Email me at pnmmahlangu@live.co.za if you want to find out more and maybe get you and your family involved.

 12. kenneth

  kahleni madoda umlandu lo kunalapho ongivangakhona,ikgubhululo lapha liyashoda.kukuphi lapha ukhuluma khona ngoNdabezitha uNyabela nango Ndabezitha uManala nakazak’yengwa nguNdzunza ngenaka lamaza?veza ivutho ndaba ukuthi kwezanjani bonyana amaNdebele kuthiwe eza noMzilikazi.

 13. maphazima

  ngibawa owaziko ngebakwa Mkwana (gulube or kulube(sofarigi)) angitjele iimbongo zakhona atjho kuthi bona bahlangana njani nebakwaMahlangu Mgwezane.

 14. albert

  Kwenzeka kanjani ukuthi uManala lo noNdzundza babange ubukhosi?

 15. Weh Sikhosana sikaMsi kaMhlanga bakukhohliwe yini na kwaNdebele? What happened to my father’s house??? #deeply hurt

  1. Jakobe Masangane "Sithole"

   To Kumkani… isn’t that Sikhosana was said to be the uncle who was a regent and rein the kingship for a shorter period until the rightful king was old enough to take over??? Please explain

   1. Moses

    Lotjhani ngibawa irhelebho ngeembongo zikaSithole

 16. NaJali

  Lomlando obhalwe lapha unobitjhapha obukhulu begodu awukapheleli.Ngiyo intro eyenza bona isiKhethu sinyazeke meer le godu nawungathi uyafunisisa umuntu obhale lomlando uyothola kumumuntu ongazi lutho ngesKhethu.Asisikimeni maNdebele sijamele intro yakwethu

 17. Lungile Thembo

  I would like to know if the Thembo’s are Ndebele and where they fall under.

 18. Lungile Thembo

  Lungile Thembo on Thembo with an O at the end, people usually think its a U.

 19. Brown

  Does anyone know of the surname”Nyanto”? I hear they are part of amaNdebele nation.

  1. I have met one who new little about his roots. I even thought he was related to me in some way. I myself am Ndebele who are able to trace our roots to the Hlubi nation in KZN.

 20. J. Msiza

  Lotjhani mandebe.
  Nifuna ngini tjele umlandu wethu kancancani? wona mude khulu mus ne web page le ingagcwala wona uwodwa. yenlalele nginikhumbuze.
  Akhengikudzubhulele bona kungani bathi uyisizukulwana sikaMusi.
  Ekuthomeni, ikosi uMafana, umntwana kaJonono, (uJonono mntwana kaMkhalangane, uMkhalangane mntwana kaMntungwa, uMntungwa mtwana kaNdebele) yasuka kwaZulu natal (Phambili bekuyi “Natal”…okutjho ukuthi “Christmas” ngelimi lesPortugese, yathiyelelwa ngu Vasco Da Gama in the years of 1500s-1600s). Ikosi uMafana yaba nabalandeli, yasungula istjhaba samaNdebele, uthi simaNdebele nje ngoba siyisizukulwana sikabamkhulwakhe uNdebele. Ikosi uMafana le yeza noMhlanga indodanakhe, uMhlanga wabeletha uMusi, umusi wahlukana nomndeni wakhe wazokuhlala la eentabeni zePitori. uMusi bekanamadodana amahlanu, uManala, uMasombuka, uNdzhundzha, uMthombeni noDlomu. Uthe ukuhlongakala uMusi, wangcwatjwa eRosenekaal, lapha amandebele agidinga khona umlando erholweni, abantwana bakhe bathoma babanga ubukhosi… bekungabo 1700. Kwabakhona ukuhlukana, Kodwana isitjhaba esikhulu salandela uNdzhundzha, esinye umanala, abanye balandela uMasombula kudwana ekukhambeni kweskhathi babuyela ngaphasi koManala, uDlomu yena nesitjhaba sakhe bahluleka babuyela kwaZulu. uMthombeni wathatha bakhe wakhuphukela magega nomlambo.
  UNdzhundzha bekanamadodana amahlanu, UMrhetjha, kubenguPhetha, uNdimande, uKothen noQongo.Nakuhlongakala uNdzhundzha, ubukhosi bathathwa nguMrhetjha, uMrhetjhe walandelwa yindodana yakhe uMagobholi, Magobholi walandelwa yindodanakhe ekulu uBongwe, owahlongakala ngemva kwemnyaka emithathu ayikosi, uSindeni waba nguMjaphethe. uMjaphethe azange asabuyisela indokha ebukhosini, uSindeni walandelwa yindodanakhe uMahlangu. UMahlangu begade anamadodana abunane. uPhaswana, uMarhotjha, uMgwezana, uDzele, uMrhabuli, uMadalanyana, uMaridili, noMabushela. ngemva koMahlangu kwabusa indodanakhe uPhaswana, walandelwa ngumfowabo uMaridili. uMaridili walandelwa ngumfowabo uMdalanyana. UMdalanyana walandelwa ngumfowabo uMgwezana, uMgwezana walangelwa ngumfowabo udzele, kweza uMrhabule. UMrhabule wabulawa ngumntwana kamfowabo uMagodongo(umntwana kaMgwezana), bese wabayikosi. wahlaselwa ngepi kaMzilikazi kwaMnyamana wabulawa umagodongo namanye amadodanakhe, kwasala uMabhoko, wabusa amaNdebele KwaMnyamana, wathutha waya kwaNomtjherhelo namandebele ayikosi, kulapho behlaselwa mabhuru eRoosennekaal. kulapho amandebele ahlangana namapedi ikosi yabo uMalewa, ubabhoko nakabhubhako umbuso wamandebele waya kwaMasilela, uSoqaleni ukufika ngo 1873 uXobongo wabusa ukufika ngo 1879, then isihlalo sathathwa nguNyabela…
  Mnangi ulandu wethu. kodwana bese ngikudzubhulela ngamakhosekhethu…

  1. sonnyboy masombuka

   Msiza baba siza aseblief ngembongo zakwa masombuka u Gajana nezinye

  2. Zamani Mbonani(umthombo wolwazi)

   Uyayibeka uyeqe godi MnumzanaMsiza..AmaNdebele manye umhlaba woke..emadodaneni kaMhlanga utjhiye uMphafuli noSibasa,ulwazi esinalo ngelanje futhi alisenabukhuwa.Siyathokoza Mnumzana uMbatha ngokuvula indlela Mnguni omuhle.AbaNguni makhosi kusuka kuboFaro eGibhithe.Zamani Mbonani(umthombo wolwazi)

  3. Vusi

   Baba Msiza

   Ngicela ukwazi u-Lamula or Mahlangu-Lamula Ubani u-Lamula?

  4. Angali, siyabonga. Kepha abeSuthu bathi “tsiye iphala morogo.” Yebo uyayibeka kepha nginenkinga ngokwelamanisa kwakho izigameko. Angizwisisi ukuthi ukhuluma kanjani ngamaNzunza ngenkathi esese Pitoli. Angikholwa ukuthi uMagodongo wabusa ePitoli. UbuNzunza babungekazalwa ngaleso sikhathi. UbuNzunza babumbeka emva kokuba amadodana kaMusi abange ubukhosi – uManala no Nzunza.

   Ukusuka kuka Nzunza ePitoli washona kwa Simkhulu kude beduze nase Belfast ngasesiteshini sesitimela I-Senberry eceleni kukathela wayeka u N4. Yilapho ke kwaqala ubuNzunza. uNzunza wabusa kulezondawo namaphethelo waze wafela lapho. Ithuna lakhe lilapho.

   Ngokuya kwami, akukho lapho amakhosi akwaNzunza ake abusa khona ngaphandle kwase Eastern Transvaal. Yebo maduzane nje abusile koBronkhorstspruit, Delmas etc. Nxa ngingabuza umbuzo othi, uNzunza, okanye, uMagodongo noma iyiphi nje inkosi yakwaNzanza – yabusa kanjani ePitoli?

   Ngamafuphi, amaNdebele asuka eMhlangeni – Randfontein. Nxa esemhlangeni ayebuswa ngunkos’uMhlanga. Ahamba kanjalo aze afika kwelasePitoli ngaphansi kobuholi bukankos’uMusi kaMhlanga. Yilapho ke kwazalwa uManala noNzunza. Futhi uManala wayengeyona indodana enkulu kaMusi. Indodana enkulu kaMusi kwakungu Masombuka. uMasombuka uzalwa umfazi wesithathu kaMusi. Lokho kusitshela ukuthi amakhosikazi kaMusi amakhulu aqala azala amantombazane kwathi owethathu wazibula ngomfuna ogama lakhe kunguMasombuka – okusho ukuthi (Sombuka) Start. uManala yindodana yesibili kaMusi ezalwa umfazi wokuqala. uNzunza yindodana yesithathu kaMusi – ezalwa umfazi wesibili. Yebo siyavuma ukuthi kwenkambiso yize uMasombuka wayemdala kunabo kepha ubukhosi ngobuka Manala ngoba ezalwa ngasondlunkulu.

   Kumangaza ke. Kulendaba kunobuciko bomlomo obuphikisanayo. Mina ngikhule ngazi ukuthi uNzuza wathatha ubukhosi bukaManala ngendlela efana neyaka Isaka no Jakobe eBhayibhelini. Kepha manje sekuvela ukuthi uMusi wantshontshela uMzunza ubukhosi bukaManala ngenkathi esayofuna inyamazane – iMbuduma. So ke, lento iyafana nendaba ka Sekhukhune noMampuru lapho unkos’uSekwati enika useKhukhune ubukhosi esandleni. Lokhu, kuletha amathandabuzwa wokuthi, abakwaManala banikwa ngubani ubukhosi nxa ngabe uNzunza wabunikwa nguyise esandleni? Uma ngabe uNzunza wathatha ubukhosi ngendlela efana neka Isaka no Jakobe – yebo ngiyavuma ubukhosi ngobuka Manala. Kepha nxa ngabe uyise wambizela ekhoneni wamnika ubukhosi – lapho ngigeza izandla……..

   UbuNzunza babumbeka emva kokwahlukana kuka Nzanza noManala emva kokubanga induku yobukhosi.uNzanza wahamba amalobho – akazange asaphinda alubhade ePitoli. uNzunza washona eMpumalanga Transvaal. uManala wasala ePitoli namaphethelo. Kwathi abafowabo oMthombeni, Mhwaduba, Kekana njll bashona kwelaseNtshonalanga Nyakatho. Abanye bashona eNyakatho ukuyohlangana nesizwe samaVenda.

   Angikholwa ukuthi uNzunza wasuka straight ePitoli washona eRholweni. uNzunza akazange aye eRholweni futhi washona engazi ukuthi kunendawo okuthiwa kuseRholweni. uMlando usitshela ukuthi isigodlo samaNzunza sasikwa Maza. KwaMaza kulaphaya eStoffberg (Blinkwater). Ukuzama ukucacisa kangcono. KwaMaza kulaphayana ezinyaweni zentaba iBothasberg – ngasempumalanga yeBothasberg phakathi komfula iNdubazi nomfula uSakazana.

   Inkosi eyabusa amaNdebele wakwaNzunza ngalesosikhathi kwakunguNkos’uBongwe.Yebo kuzwakala ukuthi uBongwe wabusa KwaSimkhulu kepha obunye ubuciko bomlomo buthi wabusa kwaMaza. Kuthiwa uBongwe wawisela amaDlowu ka 1675 khona lapho kwaMaza noma KwaSimkhulu. Ubuciko bomlomo busitshela ukuthi khona lapho kwaMaza kwabuza unkos’uMrhabuli. Obunye ubuciko bomlomo buthi kwabusa uSomdeyi, uMrhabuli, uMagodongo, uDzela noMgwezane.

   Umlando usitshela ukuthi indawo yaseRholweni yatholwa yindoda yoMswazi eyayiphisi – hunter. Lendoda yayinobudlelwano obuhle nobukhosi bangaleso sikhathi. Lendoda yaMswazi wancoma indawo yaseHolweni njengendawo ephephile ukuthi ingaba isiGodlo senkosi. Indawo yaKwaMaza iyithafa ngakho ke izitha zazikwazi ukuvela nxazonke. Kuzwakala nokuthi uMzilikazi kamaShobana Khumalo naye wadlula khona KwaMaza washiya umonakalo ongazange ubonwe – unkos’uMagodongo waze wacel’empunzini wabuya sekukudala.

   Ngalesosikhathi kwakubusa inkosi yamaPedi uThulare. Inkosi yamaNdebele kaNzunza eyabusa okokugcina KwaMaza yathenda indawo yaseRholweni enkosini yabaPedi ngezinnkomo ezingamakhulu amabili. Isigodlo sakwaNzunza ke sathutha kwaMaza saya eRholweni. Yilapho kwafika kwabusa unkos’uMabhoko. Kwagcina sekubusa oMasilela kwaze kwabusa unkos’uNyabela kaMabhoko sindeni umhlab’unethuli.

   ISIPHETHO

   Uyobona nxa ufunda umlando kufanele uwufunde ngengqodo evulekile enothando futhi engabandlululi. Emlandwini, ikakhulukazi emlandwini wamaNdebele kukhona ubandlululo oluningi. Eminye imihlobo ibika umlando wamaNdebele dudengu nangendelelo. Kubi lokho. Kepha ngicabanga ukuthi abezizwe abika umlondo wamaNdebele ngendlela ekhetha iphela emasini bangcono kunamaNdebele abika umlando ngendlela echemile ebonisa kwangathi ubani wayengcono kunobani. Masibayeke nalabo abathi amaNdebele akhishwa eRholweni ngokuhehwa ngojamu. Siyazi ukuthi nguMampuru owabalekela eHolweni waze wadelela unkos’uNyabela inkinga yokuboshwa impilo yakhe yonke emva kokuba abulele umfowabo unkos’uSekhukhune. Lokunye okufana nokuthi “matebele atshwile ka jeme” angizwisisi nje ukuthi bakusho kanjani ngaphandle kokusitshela ukuthi yini kahle kahle eyadala ukuthi amaNdebele agcine engine emgodini? Iqala lapho lendaba….. Umlando oxoxwa abantu abachemile ke lona. Umlando odukisayo. Futhi awufuneki.

 21. BABA Msiza

  Siyabonga ngencazelo yakho ephusile. Umsebenzi wale Blogsite yikho ukuthi sifundisane futhi nolwazi ngabantu abansundu lungashabalali.

  Ngicela-ke Mnguni ukuthi uke ufundisise kahle okubhalwe kule ‘Post’, akukho nakanye lapho kuthiwa Amandebele adabuka embusweni ka SHAKA ZULU kodwa kuthiwe badabuka e Nguniland lapho sekuchazwa ukuthi yayikuphi Noma ikuphi leyo ndawo.

  Siyabonga kakhulu uqhubeke njalo ukusincelisa kulombele wakho ogwansile.

  #Mbathastan ( Sitheni Stanley Mbatha)

 22. Uyibekile Msiza ngibawa ufunde ibhayibheli elibhalwe ngesi Zulu ku genesis 27 verse 1 until 46 the story of Manala Ndzundza is a white propaganda Manala never became a king or a chief and now he is busy in and out in court claiming to be king , white researchers and ruling party they sell amandendele so that they continue stealing their land and mineral resources

 23. Jakobe Masangane "Sithole"

  Asilojheni setjhaba sakhethu, ngenkulu inhlonipho nokuzithoba; ngihlathuleleni ngomnotho wamandebele:

  1. Land rights in Rossenekal “Mabhoko town” as it was known
  2. Mining rights “Mapoch Mine for Iron Ore” currently owned by Highveld steel
  3. Land rights in KwaMhlanga previously Kwandebele Capital
  4. Land rights in Siyabuswa
  5. Lastly what treasure do AmaNdebele have or are owed in the following areas Bronkorspruit, GaTsebe near Klipgat and Middelburg???

 24. elkana mhlanga

  I need to know the izthakazelo zakwamhlanga I was born out of wed lock so I never had someone who could help me

 25. Gijamphezeni

  Ngiyalizwa ilwazi enililethako, bengibawa owazi iziNdlu zikaMkephula aziveze.

 26. Nnaniky

  Can you please find the praise name for Molekwa by Lally Kekana.

 27. siyaMabhena

  angitholi kubayini nisibandlulula thina amaManala ngoba according 2 nhlapho commission uMakhosonke ii nguye ingwenyama.

 28. Busisiwe Mtshali

  Thokozani Nina bekhethu.Mina ngibawa umlando wakwaMapohoshe.Ngiyiszukulwane sakhona ngithole ukuthi kahle kahle lesisibongo u Mabhoko. obekungamaNdebele.Ngicela onolwazi angisize ngobe esakwaMapohoshe awukho nakancane umlando wakho wabesuthu.

 29. Jerry

  Mandebele, ngibawa iibongo zakwa Mahlangu u Hlanguza nokuthi ulamana nabobani

 30. Nkosinathi Mahlangu

  Siyathokoza ngefundiso enisikela yona kuleBlog. Bab’Msiza thanks openning some of our eyes

 31. Zamani Mbonani(umthombo wolwazi)

  The is no Northern,Southern or any Name mentioning of AmaNdebele.Ethnologue of AmaNdebele is one Nation in the whole World.the is no Matabele,Tebele or Nrebele but the is only one Ndebele Nation from Gauteng,Mpumalanga,Limpopo,Northwest,KZN,Eastern Cape,Lesotho and Zimbabwe the is only one Ndebele Nation of King Ndebele kaMnguni..stop the division and talk of one Ndebele Nation of Kings..to be continued…ZAMANI MBONANI(umthombo wolwazi) African Socialist theoriser and Utopian for Conciouse about our Black True History and Ethnologue.

 32. Lotjani MaNdebele. Mina ngibawa ukbuza ukuthi woke lamakhosi izibongo zawo wakwa bani? Orana wakwa Mahlangu na njengoba uMahlangu kunguye obusako emandebeleni. Ngibawa nokwazi ukuthi abo Mahlangu bayingakhi begodu balandelana njani. Ngibawa nenthakazelo zakwa Mahlangu(Srudla) okok’gcina ngibawa nokwazi ukuthi u Skhosana kanti yena uzanjani ngoba naye wakwa Musi, ngoba ngathi yena nimkhohliwe. Ngyathokoza gugumahlangu12@mobileemail.vodafonesa.co.za

 33. Mahlangu Kostina

  Ngiyabonga ukuthola ukuthi bakhethu bazama ukuthi sizaze ukuthi sivelaphi thina amandebele. Nevertheless Ngicela ukusizwa ngesithakazelo esiphelele sika mabhoko ;mkgeshe ;womfazi wamabele amade wokumunyisela ngaphesheya komfula wakamabaleka akabaleki. Ngise FS

  1. Daniel Mahlangu

   Lotjha Kostina.

   iimbongo zikaMabhoko azinaye umfazi wamabele amade. Umfazi wamabele amade useMbongweni zakwaJiyana, mhlamunye nakwaNtuli ngoba laba ababili begade bamawele. iimbongo zakaMabhoko ungazithola engomeni kaNothembi Mkwebani ku-Youtube. Kodwana ke, lezo ziimbongo zengwenyama uMabhoko, ingasi uMahlangu woke. Nawungatjho bonyana unguMahlangu ngiyathemba ngingazirhubhulula bese ngikuthumele zona.

   1. ngicela ungithumle zona izibongo zika Mabhoko nginezingane zakwa Mabhoko nyalo uyise wala ngazo ingane iya gula idinga ku thkazelw ngazo ngyacela ngithumele zona kuyo le imail

   2. Aaron Mahlangu

    Ngibawa owazi iimbongo zakwa Mahlangu “umalila angakabetha”(umadlelila) angizame ngazo please.

    Whatsapp me on 0711225129
    OR
    Email at sfiron21@gmail.com

   3. petros themba

    Mına ngıngu Themba Mahlangu (Ndımande kaNdzundza) ngıthanda ısıkhethu khulu, ngılıRhasa ngentanga, bengıfuna ukwazı ırherho loke laboMahlangu ngokulandelana kwabo ukuthoma komkhulu (Mgwezanı)

   4. Masotsha Mahlangu

    Kokuthoma kumele wazi bonyana isibongo esithi Mahlangu sisuselwaphi. Kuthe emva kokuba uNdzundza no Manala bahlukane emva kokubhubha kuka Musi, noThombeni(Gegana) naye waphuma yedwa nes’tjhatjhana samandebel ka Musi wayokuzibusela wona okunamhlanjesi baziwa ngokuthi ngebaka Kekana okumandebele wokubaleka. Begodu kwayena Manala usuyafana no Thombeni ngoba naye wathumba is’tjhatjhana sika Musi wayoziqambela sona wathi manala emva kokuba u Musi athathe isinqumo sokudlulisela ub’khosi ku Ndzundza and kumele sikhumbule bona u Ndzundza azange abulwela ubukhosi kodwana ngokunganeliseki kwabadala baka Musi ngefuzo ka Musi no Manala, yingako bayala u Musi bona ub’khosi bufanele u Ndzundza(second preference) ingasi u Manala begodu bayala u Manala bona adlulisele ub’khosi kuNdzundza ngaphambi kokuba akhothame/afe and Musi did that by creating his own tricks of chasing Manala away so that he can pass kingship to Ndzundza. Manengi khulu amanga akhese atlolwa ngo Ndzundza bona weba is’khumba semvu ebekade simbathwa ngu Manala waya ngaso kuyise(uMusi) ukwenzela ukuphiwa ub’khosi okumamanga aluhlaza. Singakhe sizibuze bona uNdzundza yena wambatha is’khumba sani? ngombana vele boke abomene/abantu bakade bebambatha innkhumba. Begodu es’khathini sakade is’khumba semvu besimbathwa bazumi noma kungabangubani ozumako bekade aberegisa sona. This is just a common sense to all of us siyazi ukuthi asikho nasinye isilwane noma inyamazane eyesaba imvu ngokulunga kwayo aloke bebambatha is’khumba semvu nabaya ekuzumeni benzela ukubamba innyamazana lula and even now that can be proven, not ukuthi batjho is’khumba semvu besimbathwa ngu Manala lawo mamanga aluhlaza.

   5. Richard

    Unamanga kostina umfazi wama bele Amade Ku jiyana ,mthimunye chili, zinengi ukhona futhi bekangasi mawele pease give de ppl right information

   6. Sothelekiwe Mahlangu

    Lottjha Mrhubhululi

    mina nginguMahlangu wakwa Ndzundza Pungutjha nangizwa batjho singebakwa Maridili abanye bathi singebakwa Serudla.

    ingilahla nayiza lapho lendaba okwenza ukuthi ngilahlwe nazimbongo zakwethu

    ekhaya kukwa Pungutjha ebizwa nge katjiebane

 34. Bhekie

  mina isibongo sami umabhena. Ngizalelwe eTjolotjo, eZimbabwe. Ngikhule sitshelwa ukuthi singamaNdebele. Ngicela nirharhulule…….

  1. themba sikhonde

   oMabhena bangamandebele vele. Kodwa umlondo wabo wasemahlubini. Bahamba noMzilikazi ukuya eZimbabwe besuka ngasePretoria. Baningi e Mpumalanga

  2. Jabu

   UmaBhena izibulo likaMusi uMusi kaMhlanga UMhlanga kaNanasi, Iye aboMabhena mandebele, uMzilikazi Ka Mashonane nakasuka kwaZulu wahlangana namaNdebele eMhlangeni north of Johannesburg walwa naMaNdebele wabulala amadoda wathatha abefazi nabentwana wadlula lapho nakafika kwaMnyamana north of Pretoria wathola ikosi uMagodongo walwa nandebele wabulala amadoda wathatha abefazi anabentwana aboMabhena bebahlala kwmnyamana. Meaning your lineage was captured in around Pretoria and taken along to the now Zimbabwe. There are other soldiers that Mziikazi left with from kwaZulu. Majority people were captured on the way when he conquered in the main amaNdebele in order to conceal his identity he changed his nationality to be Ndebele. The resultant effect was than everyone he captured was named amaNdebele this includes amazing, amashangane and AmaNdebele of South Africa and some Shonas of Zimbabwe.

   1. busisiwe sithole

    Shonas of Zimbabwe Or you are trying to say Ndebele of Zimbabwe

   2. Mxolisi

    AMANDEBELE MANALA
    Ndebele
    Mkhalangana
    Mntungwa
    Jonono
    Nanasi
    Mafana wakwa (Mntungwa of Nguni-Dlangamandla) kusizwe samaHlubi esasivela kuBambo-Nguni/Dlamini
    Mhlanga ka Mafana
    Musi kaMhlanga
    Manala (MBUDUMA) kaMusi
    Ncagu kaManala
    Mabena kaNcagu
    Pofu kaMabena
    Somlokothwa (MATSHABA) Mabena
    Zerhulu Mabena
    Sibindi Mabena
    Zindli (MARHAGANISA 1) Mabhena
    Mavula Mabena Regent for Silamba
    Silamba (MBONGO 1) Founder of KoMjekejeke
    Mbedlengani 2
    Mbongo 2
    Makhosonke 1 (MABHENA 2)
    Makhosonke 2

   3. Masotsha Mahlangu

    Amndebele Ndzundza

    Mnguni
    Ndebele
    Mkhalangana
    Mrungwa
    Njonono
    Nanasi
    Mafana
    Mhlanga
    Musi
    Ndzundza
    Mrhetjha
    Magobholi
    Bongwe
    Mahlangu
    Mgwezani
    Magodongo
    Mloyi(he never ruled because he died with his father Magodongo killed by Mzilikazi)
    Tjhambowe
    Ndlambisa
    Cutshiwe(SoMkhambi)
    Mkhambi
    Cutshiwe 2(Josiah)
    Mkhambi 2(Petros) the current real Ndzundza Ngwenyama.

   4. oupa mnguni

    Bengibawa usize ngezibongo nezithakezelo zika Mnguni nghodela

    On Wed, 13 Jun 2018 09:25 Izibongo Nezithakazelo, wrote:

    > Masotsha Mahlangu commented: “Amndebele Ndzundza Mnguni Ndebele > Mkhalangana Mrungwa Njonono Nanasi Mafana Mhlanga Musi Ndzundza Mrhetjha > Magobholi Bongwe Mahlangu Mgwezani Magodongo Mloyi(he never ruled because > he died with his father Magodongo killed by Mzilikazi) ” >

   5. Thulani Jiyane

    Awa Jabu izibulo lakaMusi nguSkhosana, uSkhosana ubelethwa ngendlini yesiththu kaMusi, uSkhosna yindodana yokuthoma kaMusi, ulandelwa nguManala wedlu ekulu indlovukazi, bese ulandelwa nguNdzunza wendlu yesibili, bese kulandela uSkhosana olizubulo likaMusi wendlu yesithathu.

 35. madzela mthimunye

  lotjhani Mandebele bengibawa owazi izibongo zoke ngolulandelana kwazo angithumelele ngifuna ukuzazi bona ngengisiphi esikhulu njalonnjalo?

  1. Thulani Jiyane

   IIMBONGO NGAKWANDZUNZA
   1. MAHANGU
   2.NTULI
   3.JIYANE
   4.SKHOSANA
   4.MASOMBUKA
   5.MTSHWENI
   6.MASILELA
   JUST A FEW

 36. Petros Mahlangu

  Umusi kamhlanga mkhulu siyathokoza Ndebele siyathemba nabeza ngemvawethu bazakurhelebheka…kwalekosi

 37. Sidwell Mahlabgu

  Mdungwa

  Mahlangu

  Makoro

  Mahlangu.angayingwe sangolonyana

  Umkhulu kwa Ndzundza

  Ungumkhalangani Mrhetjhi

  Yekhethu ka Bongwe a Magobholi
  Magobholi a Mrhetjhi ozigobho ziyagobholana
  Ubongwe unzima,Amadoda a bovuyena waze wabanzima nenqusa likayise
  Sindeni,iphasi lisese nethuliSilembe sakosiphiwa ikomo irarha abelusi
  Rhotsh’ elimnyama,amanye ayakhanya
  Singhalwle ebasuthwini abanye bangalele ngemakhbongweni
  Serudla sa Maza,mabutha undzundza a phadlalele ngalizwi linye,Sarudla kwa Thombeni,saeudla sa balela
  Pungutshana Mhladlana
  Unguwako sothabetheni ongena Mhlengelo
  Mpungutshana wa lila ngesithi umuzi kabava ukrhawukike
  Kanti asikykhawuka,kunyangeka
  Isibongo ongasibongi.ebantrwaneni

  1. Perfect siyathokoza ndebele sihlanganise nomlandu wamandebele no kuthi amandebele abuswa kuphi?
   Sent via my BlackBerry from Vodacom – let your email find you!

  2. Abram Mahlangu

   Hi i need help i grow up in soweto but i dont know izibongo zakwa MAHLANGU as i am also MAHLANGU NDUNDZA can i use ther same one

   1. Indlu kulu ka Ndzundza ikahlanu. 1. Mrhetjha ka Ndzundza 2. Koteni ka Ndzundza. 3. Petha ka Ndzundza. 4. Ndimande ka Ndzundza. 5. Qongo ka Ndzundza. Uphuma kiyiphi indlu?

   2. Phangothi

    Phangothi Mahlangu Dima

    Kufanele wazi bona ungu Mahlangu bani ngoba bayi 33 ne nthakazelo zethu azifani. Of course boke abo Mahlangu babelethwa ngu Mahlangu usnghalela ka Bongwe ka magobholi ka mrhetjha ka nzdunzdza..

   3. amahlangu41

    Kade ngizama ukuthola ukuthi ngiphuma kwiphi indlu kulu kamahlangu ndzundza ngoba bathi ikahlanu kodwa ubaba sewalala umma akazi lutho .ubaba wayethanda ukubiza umfowethu ngokuthi magodongo,mdugwa,ubaba ozala ubaba wami ibizo lakhe bekungu usongenzani. Ngidinga usizo please izibongo

   4. Masotsha Mahlangu

    uMrhetjha ube munye(one) kwaphela obuse emva kuka Ndzundza, wena ke usizukulwani sakhe kumele nje kwaphela uzazi bona usizukulwani sesingaki sika Mrhetjha. Kufana noMagobholi naye waba munye kwaphela obuse emva ko Mrhetjha njalo-njalo kwalandela uBongwe, kwalandela uMahlangu, kwalandela uMgwezani, kwalandela uMagodongo(is’thubi esidala) kwase kuba nabomjaphethe abanengi like Mabhoko 1, Ngangazi, Mkhephuli, even Nyabela till today e Magodogweni and ikhona ingwenyama yamandzunzda okungu Mkhambi wesibili ko Sokhulumi e Gauteng. wena ungu Mahlangu.

   1. Masotsha Mahlangu

    mhlambe kwenziwa ukuthi awuzazi bona usizukulwani sesingaki sika Musi sika Ndzundza njalo-njalo kufike kubamkhulu wakho, kungakho uthi lezibingo zihlangahlangene ngoba ngezabantu abanengi.

   2. Masotsha Mahlangu

    Awa abe akunakuhlangahlangana ezibongweni zakaMahlangu kodwana kufuneka wena uzazisise bonyana ungowakabani kabani-kabani-kabani njalo-njalo kuze kufike ku Musi, ngitjho amagama anjenge likababakho, umkhulwakho, umkhulwakhe kababakho njalo-njalo kuze kufike ku Musi, uzakubona kuhle ukuthi akukho ukuhlangahlangana ngombana izibongo ziya ngokuthi loyo munntu ofana wena udume ngani, wenzani, nokuthi kwenzeka innto bani arround you.

   3. Masotsha Mahlangu

    wena SoThelekiwe unguMahlangu nabathi unguSrudla lelo ligama likasongwanakhe kaMagodongo begodu uSrudla lo wabulawa nguMagodongo ngoba abangisa uMagodongo ubungwenyana bukaMgwezani(owayenguyise kaMagodongo). Wena-ke unguMahlangu, uSrudla ubelethwa nguMgwezani.

 38. Vusmuzi Mthombeni

  Vusmuzi wakwaMthombeni.
  Bengicela owazi isithakazelo sakwaMthombeni angi sendele sona
  kulama number 0837976340

  1. Vens Stephens Skosana

   Thola incwwdi ethi ” Igugu lamaNdebele ” ibhalwe nguMahlangu MA, Mahlangu JJ

   1. NomaSonto Skosand

    Akwande Skosana! Itholakala kuziphi izitolo lencwadi “Igugu LamaNdebele” Angiyitholi kwa take a lot.com

  2. given

   thombeni, ndiyase sgada sadlongwa esagada emzileni shlangana namakandla nama thombeni, mntazana owalala ngapjasi komuthi umuthi wavuka uthombile, liqina elagadanga……. bathi ingubo siyembethe.

   Mfo ngithinta ku071 1719127 I’ll refer you to my grand father

  3. Bongani Mthombeni

   Nanzi iimbongo zika Mthombeni woke.
   Yekhethu kAMTHOMBENI yangalala entabeni, yamabulembu Ndebele “Thina siphambana nekomo sidle umelusi.
   Tjhigwana lesi sigada sakondlu esagada hlangana namakandla – namaTHOMBENI,
   sakha endleleni sakhela abaphambukeli.
   Gegana wena owagega nentaba ” uwuba’ “nomhlotjeni walala ngaphasi ko”muthi wavuka UTHOMBILE.
   Mthombeni mbobo”ndlovu_ yindlovu eyabhula ngeqatha esangweni abafazi nabentwana babona ngaMadoda ukweyaluka
   Thina siphuma kwano_Mamba kwamfazi omavuthu sandoda.
   nguMthombeni _Mthombo ongatjhiko ,ongehla kwendubazi nendubazana -uzele kwasela namathole.
   Leli lithole -lako Komokazana izembe elide ngokuphala amanye ngamaberego sitjho abomzangobe nabosele. Mthombeni {ndiyase} 0791497885.

 39. Bongiwe Lolo mathebe

  Arha,…. Mandebele mina ngimzukulwana wakwa Ntuli ngimtwane besuthwini kwa mathebe bavela nge ntwane edennelton Mpumalanga bengibawa irhelebho lesithakazelo sakwa mathebe

 40. Dina

  Yetje mandebele Mina ngiyisizukulwana sa kwa ndobela ngi bhawa ningi tjele isinanazelo sakwa ndobela

 41. N. Ntuli

  Lotshani bengibawa iinthakazelo zakwa Ntuli Mhlalikwana Qabaqongo

 42. lifa Mahlangu

  Ngibawa isithakazelo sika Mahlangu(zbungela) angisazi nhlobo .

  1. Phangothi

   Yekhethu kapondomasetjani pondomahlikihla njengotjani beenkomo, zona zithi zibudla zibe zibuhlikihla,
   Upondo sisilwa ngomnyama, kngabe ekosini kuyokusa ninin. Bungelwa kaliphazi icina elagada, eenhloko zabanomuzi, umlalalazi owalola iinsungulo, ngambili ngasikhathi sings. Abathi bezilola babewulalamela.

   Ngu Bungelwa kokosi ngusiphofu mdlhwayila, ngumadlaza zabanye kungadliwa zakhe uyajabajaba…

  2. Muzikayise Mahlangu

   Phazima!! Mjumesabe uyesabeka phazima sazulu liphosa umbani,ngela phazima imihlambi isabe mhla kunembeleko ekosini.

   Pondo masetjane,Pondo werarela
   Ngu tjangatjanga kwezamadoda
   Pondo yewulise imihlambi ya amadoda idle igoduke ingani yakho idla igoduke.
   Ngumakhokhobela embayeni zamany’amdoda kwadliwa zakhe uyajabajaba.
   Ngumathaba nakudliwa zabalanda

   Ngu Bungela’ako kosi ngumrabhe’ako ringwana,yikorombo yako tjhabana
   Untentjhana ka mthethwa,uMavula angene ngako slilo,umasimula ka makhanga ngu tjhogwe.

   UBungela akaliphazi iqina elagadanga enhloko zabonomizi.
   Mntwana uboneni ngemva kwendlu koSoMbili wathi ngibone imbuzi izele amaphahla akusiwo amaphahla lirhubo lakwenu
   Mlangatjakazi!!usoMbili wayiketha wayikhethela kamzilikazana

   Libandla elinamtje nembokotho zalo zoksila,ngumrimthatha ngenyawo uRhula kundla ngenyawo mfuyandunu owadla indunyana encani.
   Ngumlwayedwa wako simila
   Usilwa ngomnyama bathi kazi ekosini kuyakusa nini naah.

   Sibongo eskhulu esingabongwa ebantwaneni,ngesingabongwa ngesbuyeni sibongwa ebsuku emadodeni.
   Siphuthumani samadoda ayesabana
   Ngumzil’bomvu wako smetjhe,umzilbomvu wakothandiwe
   Owazigwaza ngomkhonto wakhe bathi thathani imikhonto nimphalalele,ngoba yena akaziphalaleli uzakuphalalelwa ngabanamahlele

   Ngu Mahlangu omuhle inga yingwe sangolanyana,mntwan’engwe yako nomazumani eyazuma enye isalele,yazuma kwaze kwasa ingakabambi nyamazana Kwabe kwavuka U muntu.
   Ngu sngalela ebesuthwini kanti abanye bangalela ebukhobongweni
   Khozana wako kosi,likhozi elakhasa kabili lakhasa okukhulu lakhasa nokuncani

   Likhozi elafutha umuntu ngesthunzi munye wawa wakhokhobala
   Ngelakhasa ngamadolo nendololwana,kwaphunyuka indololwana

   Nangu usomtshabe ungene ngakwa Pondo thathani inhlangu nimphalale uzakuphalalelwa mathanda kphalala Kwabe kwaphalala nencele lika gatjana uSongevu Inga yikunzi irhutjhwe ngomlotha

   UBungela akabuswa,uPondo akakhonjwa..
   Abarhali abaqedwa!!!Bayede Ndabezitha!!!

 43. BONGANI NDALA

  Lotjhani Mandebele. Boke abanekareko lokwazi iimbongo zemakhabo, abavakatjhele ikhasi elikuFacebook elithi ”IIMBONGO ZESKHETHU” babuze khona ngapho bazokurhelebheka. begodu nakhu okunye maNdebele, ngesiNdebele asithi ”IZITHAKAZELO”, kodwana sithi ”IINANAZELO” nofana isinanazelo sakwa Mahlangu…

 44. BONGANI NDALA

  okhunye engithanda ukukudlulisa kukuthi umlando otlolwe ngehla lo uyatjhoda begodu akusiliqiniso ukuthi ikosi yestjhaba samaNdebele yokuthoma yayinguMafana. amakhosi westjhaba samaNdebele ngokulandelana kwawo ngila alandelako. Atlolwe kusukela kweyokuthoma : Mabhudu, Ndebele, Mkhalangana, Mntrungwa, Jonono, Nanasi, Mafana, Musi, bese uMusi ngowabeletha uManala, uNzunza, Masombuka, Thombeni, Mrhwaduba, Sibasa, Dlomu no .

   1. thabo

    ngisacela ukuba sihlangane ku whatsapp 0782560012 khona engifuna sixoxe ngakho

 45. Mr sibiya

  Lothjani noke ngibawa ukwazi ngesibongo sami sakwa sibiya owaziko angitjele ngokuba khona kwaso emandebeleni ngoba ngizwa batjho asithathani nomathibela ngirarekile ngibawa isizo mina ngilindebele elipheleleko umswa ngamabeletho

  1. Tjhudu

   Swandl’omnyama , mafulela SIBIYA ngempondo abanye babiya ngomthangala. Ngibawa iinnanazelo zakwaSibiya, ### Tjhudu 4rm EKANGALA.

 46. D. Mahlangu

  Lotjhani Mandebele
  Bengibawa bona ningithumelele immbongo ezipheleleko zakwaMahlangu Ndimande, kaNdzunza, uMathundele ‘dwaleni umthondo wangalibisi. Ijeke libovu manzophondo…

 47. stephen

  Lotjhani mandebele wekhethu ngibawa irhelebho ngezithakazelo sakwa bongwe kamagobholi ngingathokoza khulu bakwethu. Osaziko anga watsup kile number 0718515256

 48. Ngiyabonga kakhulu ngezithakazelo ngicela ukucaciseleka ngezakwa Nkomo nezakwa Cindi

 49. Jacob Masangane

  Lotjhani Ndebele, akeningihlathulele Izinanazelo nomlando kaMasangane Sithole. Ngingathokoza khulu.

 50. oupa mnguni

  Oupa Mnguni
  Lotjhani bengibawa owazi isinanazelo
  Sakwa Mnguni u nghodela angihlelebhe

 51. Bongani

  Lotjhani maNdebele. bengibawa ningisize ngemvelaphi yakwa Thugwana. ngihlala ngizwa ngemvelaphi yezinye iimbongo kodwana sakwa Thungwana angisazi imvelaphi yaso. begodu ngizokusizakala ngombana nginguThugwana isibongo sami.
  Ngiyathokoza

 52. believe mtungwa

  am BELIEVE MTUNGWA from zimbabwe ngifuna ukwazi izithakazelo zakhona

 53. Eddy

  Ndebele People left Kzn with Mzilikazi.They were originally Zulu.Just as they r told in Zimbabwe lesotho Botswana.They settled In Pretoria.Prior the war where the Tswana had a treaty with Boers and fought the Ndebele with Guns and Mzilikazi lost the war and ran of to Zim via Botswana.Arears Mzilikazi was in control of was from Free state parts of eastern cape northern cape north west gauteng and limpopo.A lot of ndebele stayed behind as their empire had crushed.Some for survival changed to Tswana and Pedi clans while the others remaned as they r the oned u find in Kwandebele.I c they wrote about Amabacha.Amabacha Are Zulu people who during the 1800 migrated to Eastern Cape Some.As they r bo Mageba.They r directly related to the Zulu royal family.So some of these stories written are in contraction to fact as they contradict time and origin.I think more Ndebele people must do research in terms of clan names cause some of these are living people are origins can be traced if u go to the kzn.But sometimes because they lived with the pedi and Tswana.Confusion occured.

  1. BONGANI

   (First sentence removed) But I don’t blame you, ts just what you were told. However, let me correct you and your previous Zulu generation that came With this false history about the ndebele people. They wannet to change real history and give people wrong history that proclaim Zulu tribe as the main Nguni tribe that all these tribes came from. But, I’m glad that some of Zulu people know exactly that Zulu tribe is one of the smallest tribes with history that started from around the 1800. Before this period, there was no Zulu tribe or clan. Shaka was the one who founded amaZulu, when he incorporated all the clans around under his newly formed Zulu nation. Many of Zulu people ignore this part because it exposes how the Zulu nation came about instead of the belief that Zulu tribe existed long ago before any tribe could immerge. COMING TO THE NDEBELE part. Ndebele people existed long ago, over 400 years before the emergence of the Zulu nation. As the title of this page states it ‘Ndebele of Musi’, the Zulus have no idea of who is Musi, who is Mafana and Jonono as well. Emnambiti used to be called Jonono’s kop. Confidently, Zulu also have no idea who is Jonono. In the north east of kzn so close to Swaziland, there is a place called ‘Mahlungulu’, also the Zulus have no idea what is ‘Mahlungulu’. If they know all that I’ve mentioned above, then they definitely stop saying ndebele people were originally Zulu, instead would say Zulus originated from ndebele tribe. What I’ve mentioned above confirms that ndebele people came from the south east (where there is kzn today) before coming to Transvaal. But that was around 1400. Because the last king to rule amandebele in the south east was king Jonono in Jonono’s kop presently called emnambiti. By this time, even in your recorded history there was no Zulu or something of Zulu nature. Musi was the last king to rule a united amandebele before their separation to Nzunza and Manala ndebele. Musi died In 1630, close to 200 years before Shaka dirth. Nzilikazi found the ndebele people already separated.

   Author’s note:
   Bongani Ndala; this page was written here with the aim of educating the Afrikan people about their history and to promote discussion. No matter how we differ in what we know, insults are uncalled for.

   1. BONGANI

    Dear author, I’m actually glad that you scrutinise every comment being posted here. I apologise for ‘insulting’ other people here. But it angers me very much to see some people robbing others. You as well have to account for this as the initial short history at the beginning about Ndebele people is incorrect. Presently Ndebele people are lost and know nothing about their real history because of similar things and incorrect information tha the previous generation was told. Thanks to our royal houses that managed to preserve this crucial history of Amandebele for such a very long time.

    From the Author

    Can you elaborate more Mr Ndala on what I have to account for. At no stage had I tried to distort any nation’s history. I repeat: the aim of this blog is to educate each other and sort the mistakes which can be identified. I have published to public known information, I would advice those who know differently to help correct those perceived mistakes.
    Thank you very much for your response.

    Mbathastan

   2. Eddy

    Shaka was not the first King of the Zulu.Prior him was Senzangakhona Prior him Jama.The History u read about Zulu people is from a European point of view.The Zulu was not a small tribe it was was one of the major Nguni clans.Their stay can be traced from over 2000 years ago firstly originating from Egypt and Settled in East Africa and settled two thousand years ago In arrival with other Nguni clans 2000 years ago.They The Bhaca who r members of the royal Zulu house hence they r Bo Zulu Mageba split during the mfecane times and migrated to the Eastern cape some.The only people i know with a surname Ndebele r Zulu people.Shaka was the first who came with the inter mixing of clans.Hence with most Nguni clan who broke away from the Zulu nation like the Swati and Some shangaan and xhosa u find each and Every clan like The Dlamini,Khumalo,Ndlovu,Ntuli Ngwenya,Ncube,Jiyane ,Nyati and sent them with Different Generals to conquer other tribes
    THE SWATI NATION ORIGINATES IN PONGOLA AND WAS LED BY NGWENYA WHO WERE GREAT STRATEGIST AT WAR AND HIGHLY TRUSTED BY SHAKA HENCE U FIND THEM IN MOST NGUNI TRIBES WHO SPLIT FROM THE ZULU NATION.AND DLAMINI WHO WAS CHIEF OF ONE OF THE NGWANE CLANS AND A RELATIVE TO SHAKA.AFTER HIS DEATH WICH WAS CAUSE BY HIS ASSASINATION BY HIS BROTHER.THE PEOPLE GRADUALLY MIGRATED TO THE NOW ZWAZILAND WITH ALOT OF PEOPLE WHO WERE ART OF THE ZULU NATION HENCE SWATI PEOPLE HAVE THE SAME SURNAMES AS ZULU PEOPLE ETC.Dlamini,Ngwenya,Khumalo,Buthelezi,Nkomo,Ntshangase
    THEY TRAVELED TO THE NOW ZWAZILAND VIA MOZAMBIQUE AND SETTLED IN NOW ZWAZILAND THE INTERACTED A LOT WITH ONE ONE OF THE ZULU CLANS THE TEMBE.IT IS BELIEVED SHAKA HAD A CHILD OF WICH HIS MOTHER HID FROM HIM AND TOOK HIM TO THE TEMBE OF WICH WERE STAYING WITH THE NOW TEMBE.THE SWATI ROYAL FAMILY IS CLOSELY IN BLOOD RELATION TO THE ZULU ROYAL.IT IS BELIEVED THAT SHAKAS AIR’S ARE HIDDEN IN ZWAZILAND
    ZULU HISTORY HAS BEEN TWISTED AND TORMENTED FOR YEARS BY EUROPEAN PERCEPTION.NGUNI GROUPS HAVE SIMILARITIES AND THE STORIES WERE TWISTED TO CAUSE seperation.The Zulu Custom of Face Cutting and Stretching earlobes wich is also practices by the Bacha who r directly related to the Zulu royal house and Some Ndebele and other Nguni groups who split from the Zulu nation.Ndebele in Zim Botswana Eastern Cape Lesotho trace the origin to Mzilikakzi Khumalo who was General of Shaka and King of the Khumalo Son of Mashobane and The Mother was Daughter of the Ndwandwe King Zwide Nxumalo Ka Langa.Distancing urselves as Ndebele people is loosing urselves.Within Kingdoms there r subkingdoms and within Kingdoms there r subchiefs.Zwide was also related and can trace themselves to Malandela great great grandson of Nguni .The fore farther of all Nguni’s.Nguniland settled in the East coast of South africa 2000 years ago and intetmarried with the khoisan.Mzilikazi was the main king of the Mtungwa.Hence Mtungwa is the royal surname of the Ndebele moving away to another place does not seperate u from ur people.U can be a Mtungwa,Gatsheni ,Mageba and eithe be Zulu,Xhosa,Swati or Ndebele these r regimentsin most the swati and ndebele and shanggan wich were created by shaka to go and conquer and build the zulu empire and some never returned.These r only a few of the nation wich split from the zulu.Every nation has a seniir royal house.Like The British who r more senior and settle in a small area to repredent ellitness.Like in the Batswa the Bahurutshe are more Senior part of the Bakwena house.Ndebeles ar not only in kwandebele remember it was a migration and Ndebele in lesotho who is a mosotho never reached pretoria or zimbabwe or botswana or the north west.Aftet Mzilikazi died the Ndebele nation split and the main body ended up in now Zimbabwe.Hence u do find Khumalos ,Ngwenya’s Mahlangu’s,Mabena,Ntuli’s ,Mnguni’s in Zimbabwe Matebele land.Ndebele’s r everywere from limpopo to the northewest and because rhey were scattrerd and left behind during Mzilikazi defeat from the war against the boers others took on other nations idendities.Everywhere u go from lesotho to Botswana Ndebele people tell u they arrived there through Mzilkazi and were originally Zulu.There are alot of nations who split gro. The Zulu some retain theor customs and some forgot and are also confused and some submerged in to other nations.The other clans talked aboout like the Bacha wich I read are even Zulu even if the went to the Eastern cape and form part of the xhosa nation now.It’s very important not to assume.Zulu people cannot know that place in Zwaziland or kwandebele.If a tribe seperstes from another tribe they move elsewhere and create their own history and denying their past and creating their own for self entitlement will cause a lost soul.The Zulu were not a small tribe they were one of the bigger Nguni clans not the biggst.The Mthethwa were the largest and in Nguni culture it was known of Shakas coming to unify his people.Proper history must be presented cause what is witten on the internet is mostly assumption and mostly twisted stories wriiten by Europeans.Alot of Ndebeles must make proper research and Nguni’s.Eg.Mzilikazi’s son was born in Grahams town hence other ndebele’s in Zimbabwe have a xhosa accent.Mzilikazi was one of shaka’s greatest Generals and prior leaving him conqured manny a nations.Hence even some Ndebele in Zimbabwe are from Sotho’s and Tswana’s.And people Shaka was not the First Zulu King he was it’s Greatest.And secondly to bring some common sense.Not àllĺ Zulu are Mageba,Not all Ndebele are Mtungwa Not all swati are Ngwane.Shaka unfied Nguni people hence he intermingle Nguni people and regiments hence Ndebele People Swati Xhosa and Some shangaan u find people from different Nguni houses.Prior a regiment will only be a Khumalo regiment and Ndwandwe regiment Or an Nkosi regiment ora subclan coming from the same house.And I saw the in the topic were whoever wrote the topic cought himself and said the Ndebele split from the Bhaca.The Bhaca are infact directly bo Mageba Zulu and branched off during difecane to the Eastetn cape flering wars and prior some coming back.Hence I realised someone was assuming history.History on assumption is dangerous

   3. Asking kingship of amandebele is with mabena or Mahlangu family sustain your answer who’s is having it right now and why

   4. BONGANI

    Eddy my brother. Saw your comment a few days ago, couldn’t read through, just needed much time. But you just confirmed that everything I know about the Zulu history is just what you know and that is it, nothing more to add. To remind you a bit, I did a lot of research about the Zulu history, the Ngunis and all related tribes in African. Well, in this case, im presenting you with the findings which a lot of Ndebele people themselves do not know because of the history that the Zulus gave them. I also studied IsiZulu at school, because isindebele was not available. Isindebele was only available at school in Kwandebele in 1985. Why is isindebele was not available in schools and areas where ndebele speaking people were dominant? The reason was, after the Mapoch wars between the ndebeles and Boers, (look for ‘mapoch wars’) the ndebeles lost the fight and the whole community was scattered across the farms to be slaves of white farmers. They were also denied the right to education. This was years before the end of colonisation. Other tribes, zulus, Xhosa’s, pedis, etc got to school. That is the reason why even recently ndebeles were behind academically. This then gave Zulus the advantage to the modify history as they wanted. …… Eddy, I previously mentioned the kings of thr ndebele people. The reason ndebele people found in Lesotho would say nzilikazi is their founder is because if the info they fnd on the internet. Even some of the ndebeles in kwandebele know mzilikazi as the founder of Ndebele people. Mzilikazi only attacked the manala ndebeles in Pretoria moved to Zim with them. Ndebeles had long existed. King who ruled ndebele people from their beginning; uMabhudu, Ndebele, Mkhalangana, Mntrungwa, Jonono, Nanasi, Mafana, Mhlanga, musi, nzunza/manala… down till today. The reason Mahlangu is called Mntrungwa is because of the fourth king Mntrungwa who ruled amandebele. You don’t know all the kings ive mentioned here, to prove your claim that Ndebeles come from the Zulus, explain who these people are, and the reason why emnambiti was called Jonono’s kop? And the uMhlanga as well??

   5. Mabena Mpumelelo

    howzit brother, I like how confidently you wrote this short history ngantu bakhethu igama uMabena Mpumelelo. Ngingatha ungi size ngawowoke umlando wama Ndebele osunolwazi ngawo, kanye umufuthi unolwazi ngisibongo sakwa Mabena ikakhulukazi ngizi thakazelo zakithi ngingathokozela usizo lwakho kakhulu you can send me a whatsapp text to 0735799511

   6. Solemuko

    Ndodekhethu uyakhuluma. Ukhuluma ngikuzwe rerh! Ngingathanda bona ubuye utlole godu ngomlando wamaNdebele. Nangabe kuneencwadi namkha umthombo lapha uthethe khona imininingwana le, yewungihlephulele nami!

   7. BONGANE

    Mr Ndala Is you I heard on Ikwekwezi Fm
    Please I need some information about Masango surname the origin of it on detailed if possible and the( names or words used by uNdebele before languages mix ) this topic you discussed on the show with Bobo

   1. Masotsha Mahlangu

    You are lying muntu amandebele are the first people who make break away from Nguni people in Natal the year 1630 and after almost +200 years then it was changed and called kwaZulu when Zulu ka Malandela take over the kingship. Our relationship with Zulu as Ndebeles including Xhosas and Swazis is only that Nkosinkulu(Zulu), Ndebele, Xhosa and Swazi are sons of one man namely Mnguni who first settled at Natal area with his little group of people he was ruling coming far from centre of africa looking for his own settlement in Africa on which he end up by settled in Natal(South Africa) and ndebeles left Zulus,Xhosas and Swazis leaving together and known as amanguni(Nguni people) for many up to 200 years till the birth of Shaka who ruled them cruelly till Xhosas and Swazis also decided to leave, xhosas to eastern and western till northern cape and swazis to swaziland and all to form their own traditional leadership same as ndebeles. to be continue

  2. Sue E. Syde

   @Eddy that’s not true.

   The Zim (Khumalo) Ndebele are a distinct group from the Southern (Nzunza) Ndebele. They may all trace lineage from Nguni, along with other Ngunis but they are currently distinct groups.

   For instance, the culture of Initiation was a Nguni rite that Shaka Zulu abolished with the founding of tbe Zulu nation (he, along with his own father, was not initiated). Hence Xhosas and Nzunza Ndebeles still participate in it and Zulus (and by extension Khumalo Ndebeles) do not.

   Mzilikazi even encountered the Nzunza Ndebele when he settled near present-day Hartebeespoort Dam. The Nzunza Ndebele had been near the Pretoria area since King Musi who was buried near present-day Wonderboom in Pretoria. Tshwane was a Nzunza Ndebele chief in fact.

  3. Mhlanga

   They are not Zulus how ever the first king or founder of the Zulu nation , king Shaka’s mother came from the Mhuhu nation who were originally known as Embo nation.

   Musi himself was king of imiHuhu or what is today known as amHlubi for a period of 25 yrs as it was a tradition having taken over from king Mhlanga. After his reign he left to form the present amandebele nation. Please refer to umlando wamahlubi for more info.

  4. Sinki Mahlangu Ndimande

   From: Sinki Ndimande kanzunza

   Eddy, Ndala is telling the truth, please you need more research to understand Ndebele history and the Zulu history. I think you should differentiate between Ndebeles of Mzilikazi and the Southern Ndebeles of South Africa (kaMusi). Please don’t confuse the two Ndebeles. Factually, the Ndebeles of Mzilikazi are simply the Zulus who originated from Kwazulu, since we know that Mzilikazi was one the powerful warriors of Shaka. He led a Zulu faction who called themselves Ndebeles, Mzilikazi invaded and conquered many tribes when he fled way from Shaka. Among the tribes that he conquered were the Ndebeles of King Musi (Southern Ndebeles). When Mzilikazi conquered the divided Ndebeles, he conquered the Nzunzas under King Magodongo and conquered the Nalas under King Sibindi, subsequently he took away some Ndebele people, that is why in Zimbabwe, especially in Matebele land there are many surnames like Mahlangu, Skhosana, Masango and others. AmaNdebele kaMusi are not originated from the Zulu tribe. Let me tell you a bit according to my personal knowledge, since I learned isiZulu at school until university level, the Zulu tribe was one of the weakest and the smallest tribe along the Southern coast, hence the powerful nation were led by uDingiswayo wakwaMthethwa. Shaka was trained by uDingiswayo and he became a strong and a trusted warrior of the AmamThethwa. After the death of King Dingiswayo, Shaka sought the opportunity to absorb the Dingiswayo nation to beef up the weak Zulu nation. Mind you , when Zulu nation was ruled by the likes of Mageba, Phunga, Ntombela and others it was one of the weakest tribes. Therefore, Shaka consolidated the Zulu nation. The Ndebele nation existed in years before 1400, wereas Shaka became a King in the 17th centuary. Please don’t confuse us with the Mzilikazi’s, perhaps Mzilikazi might had adopted the Ndebele name after he conquered the Ndebele nation. To support Ndala, King Jonono are legendary Ndebele kings who existed long ago before the King Mageba of the Zulu nation existed. On the word Mntungwa, I think Mntungwa is one of the word that is common among the Nguni group. Hence Mntungwa was once the Ndebele king in the ancient times. In actual sense I am not offending the Zulus, but the Mthethwa people were supposed to be respected regarded at the highest esteem among the Zulu nation, since they contributed a remarkable percentage in the building of the Zulu nation.

 54. Sam jabulani Mahlangu

  So one can send me izithakazelozakwa bungela kokosi mahlangu mntungwa.

  1. Maria

   Hi Sam

   Have you got what you requested if not so here it is

   Mtungwa,bungela mbili,mbilako banjwako bungela kokosi,
   mlangatshagase khoz’elakhaza kabili usombili wayikhetha
   ayikhethela ka mzwakazane usombili wathi asakhasa kwaphel’ingobhe
   umadlazabanye kwadliwe zakhe uyajabaja, umasimula ka makhanga ngutshokwe.

 55. Sfiso

  Ngibawa onelwazi lembongo zakwa Mahlangu umalila angakabethwa (umadlelila) angithumelele zona please.

 56. prudence mahlangu

  Lotjhani mandebele ngingu mahlangu umarudili uza ngemva kwabobani abomahlangu begodu nesinanazelo sakhe ngiyasibawa

  1. Aphane Matsatsela gener8 of Mbopha

   Nzuza is the originator of what is called intelezi.visit ibanganathubana and see the very big tombstone of Nzuza.The kingdom calls

 57. Bheki Mabhena Iiciniso lihle ndebele lekhethu .abo Mabhena ngebekosini that’s why nase Zimbabwe, u Nqobile Mabhena uyikosi ,e Zambia bakhona,nase Botswana bakhona but ba originater la e Pretoria. Ithoro ka Musi ka mhlanga izibulo lakhe ungewasekosini Bheki uyi Mbuduma usigwegwe sako bingweni umasoka asokile ,umarhagwa wakomsose,umarhaganisa wakozandi,unqagu nomzimba wakhe .no Pofu ,Ndithi,Matshaba,u can name them .bathathwa ngu Mzilikazi wafikela e Mbibane now cullinan kubusa u Sibindi wagalima amabutho ukuyohlasela e Botswana Wa defeater makabuya wathumela amabutho wekosi u Sibindi Mabhena ukuthi bayombikela ukuthi sebafikile ne Nkomo begodu ufuna ukumlobolela umfazi owaye amuphe yena ,wasala aluka amano namabutho wakhe wakwa khumalo babulala u Sibindi wathatha abandu wadlulela kwa Nzunza wabulala ikosi umagogongo.ngakho ke ngithanda ukukutshela ukuthi uli Ndebele lika Silamba nabo Mgibe ,mbedlengani ka Mbhongo, Makhosoke :thats why amandebele we Zimbabwe nikhuluma ukufana nama ndebele for example nithi gadesi instead of nje or manje nathi sikhuluma njalo :ihlabathi yigculwani:indlu yikumba:iskhwama yimbada:umbila,umumbu, etc and we are so proud of our strong language.Ulindebele nawe you must visit our heritage sites komjekejeke,komrimitjhi,rosenekal ,kwasimkhulu you will learn more chief

 58. Sinki Mahlangu (Ndimande kaNzunza)kaKiri kaMnyawe

  Sinki Ndimande kaNzunza Mahlangu

  Ngiyathokoza Bongani ngelwazi lakho lomlando wamaNdebele, kodwana ukugcwalisa kilokho kwakho, uMzilikazi wabulala ingonyama yaManala neyamaNzunza uMagodongo, kungakho nawungabetha ikhomphuyutha ngoMagodongo, banengi aboMagodongo eZimbabwe. Indodana kaMzilikazi kwaba nguLobengula. UMzilikazi wabulala amadodana kaMagodongo, kanti kwasinda uMabhoko, obekamncancani ngaleso sikhathi, kanti wabanjelwa bosongwanakhe uMrhabuli, ubukhosi bukaMzilikazi baphelela kuLobengula, emva kwalokho balwa namaNgisi namaShona, lapho kwabangela bona amaShona ngaphasi koburholi buka Mugabe, kwabulawa 20 000 yamaNdebele weZimbabwe kwaBulawayo, uMugabe wasizwa majoni we-South Krea. AmaNdebele weZimbabwe aneembongo zamaNdebele (Mabhena, Mahlangu, Skhosana, Sithole,Dube, Moyo, Ncube,Mncube,Mpofu, Dlodlo, nezinye iimbongo zesiNguni.

 59. Zanele Ndebele

  Sanibona bengicela ukubuza ngezithakazelo zakwaNdebele ezingo ,Duze Mwelase Ntini. N.ngisizini bo ngiyathanda ukwazi imvelaphi yazo nokuthi ziqhuba njani .kuthiwa sivella eSwatini

 60. Vens Stephens Skosana

  AmaNdebele saphuma KwaZulu Nata ngabo 1492, kazange saphuma noMzilikazi. UMzilikazi use yedwa ngabo 1800. Singayihlanganisi lendaba !Thina asisimaNdebele kaMzilikazi

 61. Ernest

  Hhay kuzwakele,
  Mina ngicela Abakwa- Masombuka mangiphe izithakazelo nokuthi bahlanganaphi nomatshika?

  Regards
  Ernest

 62. Lucas Masango

  Ngibawa zaka Masango Nkungu Dumako phondwelibomvu namkha lingakahlabi l”hlabile

  1. Masotsha Mahlangu

   u Skhosana ongomkhulu kibo boke aboskhosana wabalekela eSwazini ebe is’tjhatjhana samandebele asawabusako nagadesi eSwazini njengekosi yawo.

 63. Angel Mahlangu

  hello .. I’m Angel Mahlangu, grew up with my step aunt. all she say’s is that I’m Mahlangu ‘ghoda hlahlane’ beside that i know nothing. can someone tell me my clan names please.
  *WhatsApp me 0719615744

 64. Giza Sosbozi Mahlangu

  umzilikazi wafika ngesikhathi kubusa umagodongo,wabulala umagodongo ne zibulo lakhe umloyi wabaphosa emlanjeni iwilge e witbank

  1. Masotsha Mahlangu

   Uqinise khulu mrungwa begodu amandebele kumele azi bona u Mloyi nguye owayeyindodana kaMagodongo yendlukulu begodu obekumele abuse emva ko Magodongo ingwenyama yamandzundza and naye(uMloyi) bekade asele athethe abelethe nendlalifa yomsana u Tjambowe. Laba bakwa Mabusabesala ebazibiza ngezingwenyama bange bendlu yesine ka Magodongo lapho kuzalwa khona uMabhoko wokuthoma, soloku babanjiwsa ub’khosi nakusakhuliswa umsanyana u Tjambowe, nanamhlanje basakakarele abafuni ukubuyisela ubungwenyama ngakwabo. Ingwenyama yamambala kaNdundza(uTjambowe) wazala ingwenyama u Ndlambisa, uNdlambisa wazala ingwenyama u Cutshiwe(SoMkhambi), u Cutshiwe wazala ingwenyama u Mkhambi wokuthoma, u Mkhambi 1 wazala ingwenyama u Cutshiwe(Josiah) wesibili, u Cutshiwe 2 wazala ingwenyama u Mkhambi 2 obusa nagadesi ko Sokhulumi e Gauteng not abomjaphethe bakwamabusabesala noma bakwamabusangekani. to be continue

 65. Giza Sosbozi Mahlangu

  be ba baleka ba suka ngebhosa (stoffburg) kwa maza ngemuva kokuthi umagodongo abulale usongwanakhe usrudla ngomkhondro

  1. Masotsha Mahlangu

   Yinye kwaphela innto eyakatelela uMagodongo abulale usongwanakhe uSrudla. Yingoba kuthe emva kokuba uGembe(okwakumele abuse emva kukayise uMgwezani) owayemdala vele kuMagodongo angabuya ekudurheni nelizwe iminyaka eminengi wabuya asele aluphele nepilo ingasesemnadi kuye(uGembe). Ukugula kwamsahlela ngamandla bewahlongakala, ngithemba bona-ke uyazi bona uGembe bekusoloku adurha nelizwe emva kokuba uyise uMgwezani abathume ekuzumeni igwe(leopard) afuna is’khumba sayo njengengubo/isembatho sakhe, uGembe yena azange asabuya wanyamalala ekuzumeni walahlekela namajoni wakhe wadurha nelizwe kwathi uMagodongo wayizuma bewayibamba wayibulala ingwe(leopard) wabuyela nayo ekhaya kuyise. Uthe uMgwezani angabhubha kwatholakala ukuthi ayikho enye indlela kwase kubusa uMagodongo ngombana uGembe soloku ayako(ekuzumeni ingwe). Ukubuyela kuka Gembe ekhaya ubuya akhamba athumba abentwana bamadodana endleleni eya ekhaya esaba ukungena yedwa ekhaya. Uthe nakafika ekhaya wathola ukuthi kade khulu uyise alala begodu kubusa uMagodongo omelamako naye(uMagodongo sekakhulile). Bathe nabambuza bona aloke amadodana okhamba nawo-la ngawakwabani, waphendula(uGembe) wathi ngewakhe kwabamangaza lokho ngombana bazi ukuthi uGembe wanyamalala angakathathi begodu anganamntwana, yingakho-ke bathi uGembe ngumathunwa ngezakhe. Emva kwalokho wase uyabhubha begodu amadodana afika nawo athi ngewakhe bawamekela ekhaya njengomndeni wakwaMahlangu. USrudla wase usukela uMagodongo wathi kuye umnikazi wobukhosi(uGembe) akasekho aloke yena njengosongwanabo kumele abuse abe yikosi yingakho-ke uMagodongo wakateleleka ukuthi ambulale(uSrudla) ukuvikela ubukhosi buka yise uMgwezani. Begodu nguye uMagodongo okwakumele vele abuse emva kukaMgwezani nasemva koku hluleka kuka Gembe.

 66. sydney

  Akwande ngingu sikhosana ngbawa owazi izithakazelo, saka sikhosana thamana angiphe plz.

  1. Masotsha Mahlangu

   uSkhosana Thamana lo mswekethu wabalekela ebasuthwini wazinikela khona begodu ukhambisa izinndo ngesisuthu sase north which is sepedi language. akhese nibuyele ekhenu noke nabokekana amandebele wakwa mgombani, kubomletlane nabozebediela nako koke lapho nikhona bese uthola imvelaphi yakho.

 67. Bongani Mthombeni

  Anyone who is intrested to know iimbongo nomlandu wakwaMthombeni he can call me siwuhlalise kuhle.
  what i know kuthi this surname family history its one of the oldest surname in history because Mthombeni was born by King Musi by the first wife who first gave birth to Manala. so Skhosana was the first born son of the king but He couldn”t rule bcause he wass born bythe second wife {skhosana and Masombuka}
  And we are the of of the few dominating surname in history because we are every where at kzn Mthombeni u “lwandle” at Venda Mthombeni rules even today ,Tsonga nation as Chief,, Pedi as Mthombeni {Kekana} ,swaziland and Nelspruit Mthombeni is a ruler the, as{Magagula}.
  Even in zimbabwe sikhona kwabulawayo as chiefs and amoungs others sino Mthombeni Undiyase no_Siluma. so where Mthombeni is not a chief its hearin Ndebele nation we his kingdom comes from, its so said but history remain thina siphuma ku King Musi by his first wife.

  1. Aphane Matsatsela gener8 of Mbopha

   Firstly we need to understand that the name Bulawayo originated from King Shaka’s kraal at Kwabulawayo at this area ,you find the ruler Prince Sam Zulu the brother to Paramount King Goodwill Zwelithini.
   This is the area district where you will find Nandi’s grave,Nzuza’s grave,Mandawe cross,a lonely soldier’s tomb and more.
   Creating more fictional is wasting generations to come.

  2. Aphane Matsatsela gener8 of Mbopha

   Music clan was depositioned by the apartheid regime at Brits and Mkhalipi(Mogale)the warrior given power after colluding with whites.

 68. HELLO , NAME IS KLAAS RADINGWANA IN LIMPOPO PROVINCE JANE FURSE (SEKHUKHUNE). I AM LOOKING FOR MY FATHER ELVIS MAHLANGU WHO WAS STAYING IN BENONI EARLY 1974. MY TOLD ME THAT ELVIS WAS A HAWKER AND HE WAS SPENDING MUCH OF HIS TIME IN A FACTORY CALLED MAPHEPHENG/PAPER FACTORY.
  I WENT TO BENONI TO ASK SOME OF THE PEOPLE THAT ARE STILL WORKING UNDER THAT FACTORY BUT NO KNOWS HIM,BUT ONE OLD MAN TOLD ME THAT HE WAS FROM EITHER BUSHBUCKRIDGE OR NELSPRUIT. PLEASE HELP ME FIND MY FATHER, I WAS BORN IN 1975 AND MY MOTHER ‘S NAME IS ROSINA RADINGWANA

  KIND REGARD , KLAAS RADINGWANA
  CELL NO : 0762531448

  1. Aphane Matsatsela gener8 of Mbopha

   Radingwana are barolong who walked away from Kimberly where their king was Moffat.ke ba bona tholo ba go ipitsa ditlou as they lived a long time under Aphane,Radingwane, Ramphisa,Rakgotho,Kgohlo,Seoka and Hlahla wa morolong, are the creators of Tsiane/rakgetsi healing.

  2. Jabu

   A difficult one, people who worked in the areas of Benoni would normally come from KwaNdebele. There are a few Mahlangu families in Nelspruit all you need is go to kwa Bhokweni ask for Mahlangu, Skhosana they may help you out.

   1. Harold Mahlangu

    Ngibawa izithakazelo zakwa Mahlangu u Somakhawula

    Ngiyathokoza

    On Sat, 09 Jun 2018, 15:48 Izibongo Nezithakazelo, wrote:

    > Jabu commented: “A difficult one, people who worked in the areas of Benoni > would normally come from KwaNdebele. There are a few Mahlangu families in > Nelspruit all you need is go to kwa Bhokweni ask for Mahlangu, Skhosana > they may help you out.” >

   2. Mkhuze Mahlangu

    It will be hard to locate him if he was a hawker. A hawker doesn’t have a stable place or he doesn’t work for any company that we can go ask for his whereabouts. I have some relatives from Lydenburg, Mashishing, Dullstroom, Belfast and the surrounding places. Most of them work in Benoni, Boksberg, Kepmton Park etc. You won’t very wrong if you can befriend yourself with Mahlangus from these places but not limited to Stuttgart, Middlebury etc. Those Mahangus, Skosanas, Ntulis etc are fond of Benoni – I promise you.

 69. Harold Mahlangu

  Hi please send me izithakazelo zaka Mahlangu Somakhawula

 70. thandi zulu

  i want to know if i have a family my mother died when i was six years old was told my father was a skhosana and he died in hostel johannesburg they were not married

 71. Nokuthula Mnguni

  Lotjani Ngibawa izinanazelo zakwa Mnguni Thubana ozazikho ngiyarabela mandebele wakhethu

 72. Lindiwe

  Sanibonani, ngibawa ningisize ngezithakazelo zakwa Jiyane Mbandeni,

 73. beauty mahlangu

  hi….bengisabawa usthakazelo sakwaMahlangu (petha) anyone osaziyo plz

 74. Martin Mabena

  Hi
  i am Mabena Mbuduma can anyone who knows all izithakazelo zakwa Mabena Mbuduma angithumele zona please kwi e mail martin.mabenaeskom.co.za

 75. Lungile

  Hi ekhethu mkhulu ku ka Budha and am trying to get izithakazelo za kwa Budha. I need assistance please

 76. Jerry Mahlangu

  Ngibawa owazi iibongo zakwa Mahlangu Hlanguz ekhohlo angithumele zona.

  Ngiyathokoza

 77. Lucky

  akwande sitshaba sekhethu
  bengibawa owazi isithakazelo soke sakwa mahlangu mrube angi Whatsappe kunawa number: 0794111731 or angi e-mail sona ngiyabawa mandebele khethu

 78. Nomvula Ndebele

  Hy Mina ngicela ningipha izithakazelo zakwaNdebele LA kungena khona ogumede.

 79. Bongani

  Lotjhani Mandele wekhethu Mina ngingu Bongani Skhosana,ngibawa Isinanazelo sakwa Sikhosana sama jali angisazi mandebele ngiyabawa some siphelele

 80. thank you for sharing information for all of us to recognise our ancestral background and how we relate to one another.
  can you please assist me in my research for the origin of amatshabangu, izigejane , omafuza fulele.,amangwane.
  our surnames are Ntuli, Nkomo, mtshizana, nduku, mazibu

 81. Lungile Ntuli

  Can you please help me with the clan names of ooTshabangu,
  Ntuli, nduku, mtshizana, mazibu, etc

 82. Lungile Ntuli

  Can anyone with more knowledge about the History of Ntuli, uTshabangu, help me with Umalando wethu ukuze sozalelwa kuTsolo e Tyeni in the Eastern Cape

 83. Aphane Matsatsela gener8 of Mbopha

  The first freedom was brought by Mbopha ka Sithai to all the nations who where captured by Shaka,Mhwaduba,Baroka ba Ntsoane used to phahla for all those freed.Mhwaduba called this multi nation aMasela(Mahula/makhula as pronounced by Zulus and Xhosa’s. He gave them the name after Wegkop battle in Heibron.

  Mkhalipi(mkhali/mogale) with His old warrior friend Mzilikazi,wanted to overpower Mbopha at Pretoria.
  During Vhalalapho(keerhom) @ Valhalla, Tshwane the son of Mamelodi was the last group warrior killed after been disarmed,questioned, denying to point the direction which Matebele went.Mabopane the father of Madiba was left with his clan hiding on the north side of mkhali(mogale/magaliesberg).Mhlanga’s children were left as the only Ndlovus ruled by Basothos of Mhwaduba.

  Mbopha separated from Mzilikazi at Umzingowami in Rhodesia when they fought for the Liebenberg daughters. 2 of them went with Mzilikazi and 1 Debra crossed back Limpopo river at Ellisras Mathanjeni(marapong)
  They fought again with voortrekkers at Makapansgat(spatpat sekgojhwe ndonnye the moledene ngabe e gape makgowa)Golweni@Mghombani(mokopane).they all styled with Aphane ka makapani Manyadas son at an area named by Brits as Smugglers Union(Mehlareng).
  More stories are formed because every clan wants to be called the paramount one. Mbopha freed all matebele.

  1. Mkhuze Mahlangu

   To me the meaningful king was King Sekhukhune, King Bhambatha kaMancinza Zondi, King Nyabela kaMabhoko Mahlangu, King Moshoeshoe and King Makhado. They are sometimes refered to as the First Freedom Fighters. The current political arena and defiant political stage was set up King Sekhukhune …tau yamariri, Sekhukhune sebonwa ke sebatalali. This was the legendary king. It is him and his contemporaries who started a defiance campaign against the so called Hut tax. When President Mandela delivered his dedense speech on the 20th April 1964 before Justice Quarters De Wit – Revonia Trial- he mentioned these kings as the glory of the people who motivated him to follow politics as a career. Sekhukhune fought and defeated the boers under the command of President Thomas Burger, he defeated the English under the Shepstone, he fought and defeated the Swazis under the command of king Sobhuza. King Nyabela Mahlangu stages a war between himself and General Piet Joubert that lasted for 10 months which is recorded in the military history as the war that lasted the longest in South Africa. That was in 1883 when he defended Mampuru from being arrested by boers after he killed his brother King Sekhukhune. Even though there is a tendency to erase Nyabela’s foot prints from the history books and replace him with Mampuru – history puts it straight that it was Mampuru who plunged Nyabela into a mess by asking for asylum from following his killing of Sekhukhune. Today everything in Pretoria is named after Mampuru as if he was jailed alone. How do they dare name a jail and its street so overwhelmingly after Mampuru when Nyabela gave his whole self to defend him from the Boer forces. The history will judge who ever named Kgosi Mampuru Prison and Kgosi Mampuru Street and left King Nyabela behind very badly. The two men where together through thick and thin. Where Nyabela’s foot prints all I the sudden next to Mampuru?

   1. Masotsha Mahlangu

    What did Nyabela Mahlangu fought for and from which wife of King Magodongo his father Mabhoko born, I mean first, second, third or fourth wife?

   2. I may not tell you with precision as to of which wife of Mabhoko was King Nyabela born. I am not clued up with his family lineage and history beyond himself. But I can safely make as statement to you that King Nyabela himself is my grandmother’s maternal grandfather. I am the fourth direct descendent of King Nyabela from my mother’s side.

    1. Nyabela (my greatest grandfather)
    2. Nondindwa Elizabeth Mahlangu-Sithole (my great grandmother)
    3.Maliwa Sithole-Ntuli (my grandmother)
    4.Nomvula Ntuli-Mahlangu (my mother)
    5. Mkhuze Mahlangu (Myself)

    The last surviving daughter of king Nyabela was my mother’s direct grandmother. She passed on in March 1987 – I know her. We unveiled her tomb in May 2016. Her name was Nondindwa Elizabeth Mahlangu-Sthole. She rests peacefully at Maruthobolong Cemetery next to Mashiding (Dr. JS Moroka Municipality). Co-incidentally I happen to share the same surname with my maternal great grand mother. Her clan name was Mgwezane and my clan name is Lamula. Yes of course I am proud but I don’t mean to brag to you. I can safely make a statement to you that I have a gene of his Excellency King Nyabela Mahlangu.

    The oral history has it that my greatest grandmother was around 10 -15 years of age when Nyabela was arrested. Unfortunately I never had time to talk to her. I saw her once in my life and that was around 1977. She is said to have passed on at the age of 110 years. May her Soul Rest in Peace.

   3. Masotsha Mahlangu

    Mabhoko who fathered Nyabela was the son of fourth wife of Magodongo(isthubi esidala) and tell me brother what did Nyabela died for or arrested for?

   4. Mkhuze Mahlangu

    WHY WAS KING NYABELA ARRESTED.

    Sorry I nearly forgot to answer your other question. I think I know the answer. But first let me take or two steps backwards into history. Please bear with me while I articulate it for you per your question. Remember, one cannot articulate the Ndebele History independent of the Pedi History. One has always have to make a comparison because the Ndebele’s lived side by side with the Pedis for a long time.

    OK. Primarily Nyabela himself did not have anything per se to fight for, except for the fact that he had some chronic fights with the Boers’ regime over territory and Hut Tax. Prior to his tenure the boers promulgated the Law that demanded of the Kings to collect Tax from their subjects and submit it over to the central government of Transvaal Republic.That was during the tenure of president Maartinus Pretorius (the son of the Great Trek leader Andries Pretorius) and during the presidency of President Thomas Fracois Burger after whom Burgerforth (in Limpopo) was named. I guess these presidents governed during the tenure of King Mabhoko concurrently with king Sekwati (Sekhukhune and Mampuru’s father). Remember Sekhukhune’s grandfather was King Thulare. A contemporary of king Magodongo and the like.

    OK, King Nyabela inherited a chronic legacy of argument between kings and boers regarding the Hut Tax and census. The hut-tax Law demanded of each household leader to pay tax according to the number of huta they had. For example for 1 hut it was £1.00, two huts would cost £2.00 etc. It was also mandatory for the kings to keep register of their subjects and furnish the boers with it as compliance to Law of census.

    At once Nyabela was ordered to supply President Thomas Burger or Paul Kruger with census of his subjects but he denied and denied to collect Tax from his subjects citing the reason that peole built the huts with natural resources such as wood and grass, so why should they pay tax to a white man?

    Paul Kruger ruled immediately after King Sekhukhune humiliated president Thomas Burger at the fierce fight in the mountains of Burgerforth in 1877. The whites labeled Thomas Burger as a failure hence Paul Kruger who was a former Army General took over. He promised the white folk to sort out the blacks and retrieve those who were fighting from inside the caves such as Nyabela and Sekhukhune.

    To an extent – Paul Kruger lived up to his promise. He inflicted an everlasting damage in the kingship of Bapedi and Ndebeles which saw Sekhukhune being defeated and jailed for 7 years.

    On the 26 September 1861 king Sekwadi does. He had passed the throne over to his son by the junior wife – Sekhukhune. Sekhukhune was coronated duly In terms of the Pedi customs – for the blessings from father Sekwadi and endorsed by common society. Mampuru fought Sekhukhune on the basis of the fact that the throne belonged to him by virtue of being born of a senior wife. Some say he was born of a young women called Setima Mollo in Peru custom.

    Nevertheless the boers were every black man’s common enemies – Sekhukhune had an added enemy and that was Mampuru – his brother by another wife of Sekwati. Sekhukhune like Nyabela, Bhambatha, Makhado, Moshoeshoe except SoBhuza who was the English and the Boer pappet, Sekhukhune advocated for the independent Republic of Lebowa Kgomo totally independent of Transvaal Republic. He boycotted Tax and census like Nyabela and Bhambatha. In a way, Mampuru did not support the idea of independent Lebowa. So he became the bestan in the eyes of the Boers and the English hence they arrested Sekhukhune and crowned Mampuru a paramount chief of the Paris. He was coronated by English leader Sir Garet Shepstone after whom Port Shepstone was named in Northern KZN.

    Oops! Mampuru was never a king in terms of the Pedi custom even if he was born of a senior wife. Mampuru’s descendents lost the Court battle plus an Appeal at the Constitutional Court in Bloemfontein after the ruling of Nhlapho Commission duly appointed by President Thank Mbeki. So, tell me why is the hall named after Mampuru?

    OK. While Sekhukhune was serving an imprompru sentence in the present day Kgosi Mampuru Prison. The English under the leadership of Sir Garett Shepstone coroneted Mampuru as the paramount chief of Bapedi. Upon Sekhukhune’s release Mampuru denied to get off the throne and then assassinated king Sekhukhune on the night of the 13th August 1882.

    HERE IS NOW WHY NYABELA WAS PRIMARILY ARRESTED:

    But first (strangely) Sekhukhune was the fierce enemy of whites, but I fail to understand as to why did the Boers seek to hunt and capture Mampuru after assassinating Sekhukhune? After Mampuru assassinated king Sekhukhune, Sekhukhune’s supporters chased him after. He sought assylum with chief Marishane Masemola. They chased him further and he ran away to chief Makhani, one of King Nyabela’s sub-kings. They deposed him and finally he got into the headquarters of King Nyabela – eRholweni.

    Strangely, the governmany of President Paul Kruger summoned Mampuru to present himself before the Judge in Pretoria to be prosecuted for assassinating King Sekhukhune. Mampuru defied that summons. Paul Kruger eavesdropped that Mampuru had resumed assylum with King Nyabela and king Nyabela was harbouring him. Kruger asked Nyabela to present Mampuru to the government to face the charge of murder but Nyabela defied that call with contempt.

    Paul Kruger sent an expedition led by his trusted army general, General Piet Joubert. He assembled the commandos from as far as Rustenburg, Standerton, Lechtenburg, Belfast etc. An army of nearly pop strong men matched to Nyabela’s headquarters at at Mabhoko Caves (eRholweni).

    Piet Joubert left Pretoria by oxe wagons for Eastern Transvaal to hunt for Mampuru. They travelled down the present day N4 Highway up to Middleburg. They branched and took R555 Steelpoort road. When they were at the mountain pass Bothasberg, they camped. Jounert dispatched a semi naked soldier holding a white flag aloof to Nyabela to ask for Mampuru. Nyabela said “tell Piet he must come over here. I wont release Mampuru. Tell him I have swallowed him. If he wants him, he must open my stomach.” The soldier went back and delivered the message. Piet advanced to the present day Laersdrift Police Station next to Stoffberg. He then went the soldier once more with an ultimatum. He said, “tell Nyabela to release Mampuru otherwise we are advancing.” Nyabela said, “tell him to come over here I shall slaughter him an ox, he won’t get him.” That was in October 1882.

    Thence the war insued! Nyabela killed 2 trusted soldiers of Piet Joubert who answered to the names of Stephanus Roos and Frederick Senekal plus some 19 other soldiers. History has it that some were stroke by lightning. Piet Joubert sufferd some 20 casualties at the beginning. They fought throughout the Festive of 1882, the whole summer time until in the Autumn of 1883 in April.

    One day out of a blue one of Mampuru’s companions popped up from The cave. He was pale from starvation. He told Piet Joubert that the man back in the cave has run out of army supplies and well as food supplies. He divulged the whole state of affairs back in the cave. Piet Joubert stopped fighting and camped around the cave further subdueing Nyabela with starvation.

    In July 1883 Nyabela succumed to hunger and released Mampuru over to Piet Joubert. Paul Kruger ordered Piet to arrest Nyabela’s generals too plus Mampuru and his companions. That was on the 8th July 1883.

    Piet Joubert tied Nyabela and Mampuru hand to hand and escorted them to Pretoria on foot over 300km so the way from the present day Roossenekal which was named after Stephanus Roos and Frederick Senekal who were killed by Nyabela and the crew. One wonders how Sekhukhune and Nyabela managed to fight the Boers. These men had dangerous guns that they sourced from the Mozambican Portuguese. As for Sekhukhune used to steal the cattle of the Boers and exchange them with a cach of guns. This is how the geographic name Steepoort came into being. Sekhukhune used to steal the cattle and keep them in that port.

    Arriving in Pretoria the Boers organized a feast called Karnaval or Carnival. Clean horses were made to parade. Beautiful girls and handsome boys paraded the strèets of Pretoria in Church Square celebrating the victory of Piet Joubert after almost a year of struggle with Nyabela to get Mampuru.

    On the 17 or 21 September 1883 Mampuru was tried and sentenced to death. On the 22nd September 1883 Nyabela was tried and sentenced to death too but his sentence was commuted to life imprisonment with hard Labour. On the 22 November 1883 Mampuru was exercuted by hanging in public execution. The boers built a special soccer poles-like structure outside the traditional gallows outside in the loans. They forced Nyabela to stand and watch how Mampuru died. Some 200 whites watched the grusome spectacle and Pretoria celebrated the day like gala. Various newspapers of 1883 exclaim how much Nyabela cried when Mampuru fell from the rope he was strangled with. The rope broke but he was hoisted once more for the second time before he succuum to death. Nyabela seebed 15 yrs in the present day Kgosi Mampuru Prison. He was released in 1899. He died on the 19 December 1804 in the vicinity of Pretoria North in the hands of one Msiza family who are traced in Klipgat Hammanskraal. How could any one who named the jail after Mampuru could have overlooked the role played by Nyabela and carried on to name the street leading to the same jail so overwhelmingly after Mampuru ignoring the role played by Nyabela?

    NOW LET’S ANSWER YOUR QUESTION

    1. The primary reason for Piet Joubert to leave Pretoria was to hunt and arrest Mampuru for killing his brother King Sekhukhune.

    2. After Mampuru killed Sekhukhune he sought assylum with King Nyabela.

    3. President Paul Kruger overheard that Nyabela harboured Mapuru. He then appointed Piet Joubert to go retrive him from Nyabela’s headquarters – eRholweni.

    4. Nyabela denied with him and defied the order of Paul Kruger via Piet Joubert.

    5. So, nevertheless Nyabela had chronic grudges with the Boer regime such as boycotting tax law, hut-tax, census etc. That alone could not have plunged him into jail.

    6. The main cause of Nyabela’s jail was the instability of the kingdom of the Padis. He harboured a man who had killed his brother over kingship throne. We all know that.

    7. Ask yourself if the prison deserves to be called (Kgosi) Mampuru. To menit may be called Mampuru but not (Kgosi). The title “King” is being abused as per the ruling of the Court. The Court nullified his kingship. Justice Dikgang Moseneke presided over the case, to affirm the findings of The Commission in Traditional Affairs viz Nhlapho Commission.

    8. What is the significance of commemorating an annual feast at Malone in Limpopo using Nyabela’s name if his name is not used in the intertwined manner in the naming of a jail and a street to prove what they celebrate at Mamone yearly. It will only make sense an day one of the infrastructures (jail or it’s strèet) is named after King Nyabela. Then Mamone Commemoration will make sense. And then the solidarity of Nyabela and Mampuru may be calibrated side by side.

    ooOoo

   5. Masotsha Mahlangu

    Mrungwa u Nyabela wabotjhelwa bewafela uk’fihla u Mampuru erholweni, ngalokho-ke ngithi kuwe u Nyabela wafela umsuthu u Mampuru wabe wabulalisa namandebele amanengi ngokufela u Mampuru not ukuthi wayelwela amandebele kwaphela wawa bulalisa for protecting umsuthu uMampuru. Iye ngiyavuma ukuthi wabulala nama commander amabili wamajoni webandlululo o Roos no Senekal namanye amabhunu amanengi kodwana waye lwela u Mampuru not amandebele, alo- ke vane siyokwenzani erholweni kuno-kuthi soke amandzundza siye kwa Simkhulu lapho kulele khona uNdzundza njengamandzundza???

   6. Mkhuze Mahlangu

    Kahle ngamtshe, Mahlangu. Musa ukuyigibeza intaba. Iyaqhuga.

    Ngiyethemba ukuthi ngikuvezele ukuthi uNyabela wacikela phansi uMthetho wamBhunu owaphakamisa ukuthi abomdabu bakhokhele intela yaqhugwana. Unkos’uBhambatha wayeyibiza ngokuthi “uKhandapondo” ngoba loMthetho washicilelwa ekubeni uMthetho wamaqhugwana kwakufanele kukhokhelwe iqhugwana ngalinye. Manje waphunde washicilelwa ke wenziwa uMthetho othi makukhokhe umuntu ngamunye – per head- okwachaza ukuthi nxa ngabe umuzi wakho unamalungu amahlanu, wonke lawo malungu kwakufanele akhokhe intela – ngalinye ngalinye. Yingakho uBhambatha wayewubiza ngokuthi nguKhandapondo loMthetho, ngoba ilungu ngalinye kwakufanele likhokhe uPondo – okwakuyi-currency yaseNingizimu Afrika ngalezonkathi.

    Kodwa ke kahle ngamtshe, Mahlangu. Musa ukuyigibeza intaba. Iyaqhuga. Mangisungule inkulumo yami ngokukukhuza ukuthi ubogwema ukusebenzisa amezwi acwasa ngobuhlanga. uMthetho awuvumi kanti kwamina angikuthandi lokho. Inkulumo yakho lana ngenhla iyalumela, nokho.

    Masedlule lapho.

    Ngiyethemba ukuthi ngikuvezele ukuthi unkos’uNyabela wacikela phansi uMthetho wamBhunu owaphakamisa ukuthi abomdabu bakhokhele intela yaqhugwana. Unkos’uBhambatha wayeyibiza 

    Ekuqaleni kwakufanele kukhokhelwe iqhugwana ngalinye. Manje washicilelwa ke wenziwa uMthetho othi makukhokhe umuntu ngamunye, okwachaza ukuthi nxa ngabe umuzi wakho unamalungu amahlanu, wonke lawo malungu kwakufanele akhokhe intela – ngalinye ngalinye. Yingakho unkos’uBhambatha wayethi nguKhandapondo loMthetho, ngoba ilungu ngalinye kwakufanele likhokhe uPondo – okwakuyi-currency yaseNingizimu Afrika ngalezonkathi – £1 per head. 

    Lesizukulwane samakhosi, oNyabela (1825-1904), Sekhukhune (1814-1882), Bhambatha kaMancinza Zondi (1820-1906) njll sawuduba loMtheshwana. Lamakhosi futhi azalwa cishe ngesikhathi esisodwa. Ave ngiwathanda lamakhosi. Ngiwo kanye aletha impucuko ekhona manje. Amakhosi wokuqala aphatha izibhamu. Ukuze kube noKhongolose lona osucikela ubuholi bendabuko phansi, kungenxa yesizinda/isisekelo esakhiwa yilezi zingcalabuthu. 

    Ukuze unkos’uNyabela avikele uMampuru kwakungenxa yesivumelwano sombuso wabaholi bendabuko ukuthi isitha sawo sasisinye, kwakungumlungu – their common enemy. Yize abomdabu babengalwa bebodwa kepha hhayi ukuthi umlungu alwe nowakubo phambi kwakhe. Kwayifilosofi yalamakhasi. Kukhona lapho ngabona khona lesisivumelwano. Ngamanye amezwi, unkos’uNyabela akazange avikele uMampuru per se kepha wavikela umgomo wezombangazwe – the political principle. Ngicela umhloniohe unkos’uNyabela ngoba lalungafakwa lalubuya nodaka! Ukungavumi kwakhe ukukhokhisa isizwe sakhe intela yamagqukwane kusho lukhulu kimi. Ukuthenga kwakhe izikhali ezisecophelweni eliphezulu ngaleso sikhathi kuchaza ukuthi wayecabanga. 

    AmaBhunu amkhawatha uMampuru. Yiwo kabye agibeza uMampuru phezu kwekhanda luka nkos’uSekhukhune wona kanye namaNgisi. Ngempela AmaBhunu namaNgisi agquma unkos’uSekhukhune ejele abese egqoba uMampuru  ukuba yisilo samaPedi.

     Pho ke, AmaBhunu amlengisa ngasiphi isizathu ngoba phela ngandlela thize wawalamulela ngokubulala unkos’uSekhukhune. AmaBhunu ayemesaba njengebhubesi. uMampuru wayefana nomuntu ofunza ingwenya ngoba ejabulela ukuthi yena izomudla ekugcineni. 

    Unkos’uSekhukhune wayengafuni ukuzwa lutho ngomuntu omhlophe kepha efuna i-Republic of Lebowa Kgomo. Wayethi nxa sezimvukile zakibo athi, “ke sekhukhune, ke tau yamariri, sekhukhune  tsebonwa ke sebatalali. Lebowa lakgomo legoma kaLekwa.” Wayefuna ukuthi ukusukela eVaalriver ukuyigcina eMusina kube yi-Republic of Lebowa Kgomo. 

    Kafuphi; ngandlela thize uMampuru wayekwazi ukukhuluma namaBhunu -bavumelane lapho bevumelana khona, bahlulane behlalana khona. Kepha uSekhukhune wayefana nofezela, engawubambi umshini! 

    ooOoo

   7. Masotsha Mahlangu

    Ngithanda ilwazi onalo ngamandebele
    Ingwenyama yamandebele emva ko Musi kube nguNdzunzda emva kokuba abadala eb’khosini buka Musi ngenga borhari nennlukazi zekosini zinganeliseki ngefuzo phakathi kuka Musi no Manala but babawa bona u Musi angavezi ifihlo akhulise begodu athande abandwana babafazi bakhe boke ngokulingana bahloniphane bangatshelwa bona u Manala is not a biological son of Musi and Musi must make sure that himself must reveal the secret before he died as he really did by passing his kingship to the second preference which was Ndzunzda with his own tricks of sending Manala away so that he can pass kingship to Ndzundza. to be continue…

 84. Mkhuze Mahlangu

  LAMULA

  IZITHAKAZELO ZAKWA LAMULA:

  Mahlangu Lamula

  NguLamula ka Maqandel’irhosh’elimnyama amany’ayakhanya

  NguLamul’owalamula iinkunzi zisilwa ngathana wazilisa zabulalana

  NguLamula owakh’endleleni ngabomu, owakhel’abadluli nabagoduli

  Ngumbulali obulala senga ubulel’izolo

  uLamula waphikukupha kwaze kwandinw’ilanga

  Ngumazumazumane, ozuma kwaze kwasa

  Ngusidabula ntambo abanye basakhungathekile

  Ngumagalela ngentong’engakabazwa amaxholo asal’ ehloko yendoda

  Ngunxeba limdondosile alibonwa libonwa mntwana owelelesayo

  Banamanga ababuy’ekulindeni bathi

  Amabele aphalazile kanti amabel’akitibele

  1. Jabu

   Abamgwezana banengi khulu, nawungaya Ngekodini kwabaBhoko Ngubo bodwa Bonaire bakulayele benkhenu

 85. Musa Mahlangu

  Lotjhani ngibawa umlandu womdeni wakwa Mahlangu Mgwezane koSoThinabantu. Mangabe kunencwadi enaloyo mlandu ngibawa igama layo.

   1. Masotsha Mahlangu

    ingabe uyazi bonyana bangebendlu yesingaki bako Sothinabandu endlini ka Magodongo wokhuthoma na?

  1. Jennifer mpofu

   hy my name is Jennifer Mpofu nami i nid hlp ngezithakazelo zika Mpofu…. moyo…..ngwenya pls and on this number 0634703478 or 0731202539 plz ngiya thwasa and my parents are all dead so if u help it will be much appreciated…

 86. Lothjani nonke
  Ngibonga kokhe engikufunde lana, invelaphi yethu iyalahleka kodwa kuyajabulisa ukuthi bakhona abalo ulwazi ngesindebele. Ngifisa ngathi ulwazi leli lingatlolwa in form of iincwadi, futhi libe
  khona on-line for future generations. Mina isibongo sami ngingu Malobola, swandlwe, msipha. Ngicela owaziko umlandu wa kwa Malobola nezithakazelo ancede ngalelo lwazi.

  1. Makhandlunganye, masabukphakelana, sibiya nge phondo abanye babiya ngamahlahla. That’s how far I know it.

 87. Mtungoa

  Mtungoa Skhosana

  Can I assisted about the Skhosana Origin.
  What I know: Sengabaka Musi Ntuthu Ofaze wamabele maade . Bagalenda ubuzekhulu.

  I just kwon that Mixture.
  Great Great Fathers: Are Ngongoma ,, Mhleyane, Mchicha and Ntabambi

 88. Maria

  Maria Mahlangu
  Please can someone send me isinanazelo sa kwa bungela kokosi mahlangu mntungwa. Please,Please, Please.

 89. Maria

  Maria
  Ngibawa isithakazelo sika Mahlangu(zbungela) angisazi nhlobo .
  ne zingoma zo mtjhado we sindebele.

  1. Sylvester Jiyane

   IMBONGO ZAKWA – JIYANE

   NguMdlamama kaMavuba
   Owavuba ngebisi lesivukazana
   Isivukazana Somuswa (SikaMusi) omkhulu
   Esabuya emini sabuyela ukumunyisa
   Mfazi wamabele amade, owamuniyisa umntwana
   ngaphetsheya kwegwa neligwana
   Ngunyawo limasese, ngokulandela uNtuli
   Ziyambundela Nelanga, Ngumdzwegi wamambala
   Ngumkiri kagudwa, Ugudwa ngamakarinyana
   Ngumnombelange wakwaltuba
   Ngowavutha wabuyelela
   Ngowabada isilembe, abanye bagoduka baya emakhaya
   Mbandeni, Mphakama

   Usomdaki, ngumdla zababonako
   Komo KayoVilane
   Ngumdla zababonako
   Wadla zakhe uyajabajaba

   Ngusiphofu Mhlwayila
   Yinyoka eqenda indeni
   Ngunyawo zimasele
   Ngumasozisela ugogwakhe yindoda/idoda
   Ngusinaka ukunabelwa
   Umangweni wemangwana
   Ngumaphepha ngotshani, abanye baphepha ngomthangalsa

 90. Khumbulani Mnguni

  Isizwe samaNdebele yisizwe esikhulu kakhulu.Engicabanga ukuthi sisabalele yonke indawo.
  Venda ,northwest,KZN to Eastern Cape*AbaThembu abaphumi endlini kaDlomo owabuyela emva na?Bakhona naseLesotho.
  Ngicabanga ukuthi indlu kaNdebele kaMnguni inkulu kunezabo Lukuzumana,Phalo kanye NoNgwane ngoba uMhlanga ubenamadodana amaningi.
  I further agree with the fact that amaNdebele are not a breakaway clan from Zulu.But the question is who do we comfuse this to abakwaZelemu Madzikana kaZulu?NgamaBhaca from KZN baphelelaphi na eMzimkhulu further to Eastern Cape?noma they travevelled to pretoria ?
  How do we differentiate indlu yamaHlubi to eyamaBhaca?
  OMnguni Magubelo Gubhankomo Thubane alandelana njani amaxhegu akhona?uMathubane owayesondelelene noTshaka who was leading the Thuli regent uyangenelana noThubane waseMzini omkhulu na?uMzimkhulu uyisithakazelo sikaMagubelo?If so does it mean kukhulunywa ngoMzimkhulu umfula/indawo?
  NginguMagubelo wase Zimbabwe amakhehla nguMasotsha,maDedeya,Mlaga,Mahlangeni noMgidi naboNgwane.Iningi labo basukaKwaNdebele ngenkathi uMzilikazi ethatha abantu bakithi elubhekise kwelijaMthwakazi Zimbabwe.
  Ngiyafisa ukuthola uluzi olujulile ngeNdlu yamaGubelo.

 91. Nhlanhla Khumalo

  If Nzunza and Manala are same nation why they have different totems. That will also means incest was practiced as Mabena women gave birth to Nzunza sons. That is incest as they all same house.
  The truth is a lot of fabricated history has been given to people to defend the status quo of the rullers. The real Ndebele are Tswana who were nguninised by the Ndzunza. Manala are originally the banareng of Tswana descent who original Tebele (Ndebele ).

  You can get more history on my book to be published soon.

 92. Musa

  Lotjhani maNdebele, ngibawa onomlandu wakwa Mgidi, Mbonani, Masimula angirhelebhe ngyabawa

 93. Freddy Sibindi

  Hi
  I am Sibindi, son of July Piet Sibindi whom left me while i was young at the year 1997, He left with my mother when we were staying at potchstroom, by then i were 4 years old. i had challenges through every step o f my life because i had no dad, and my mother was staying with the other man whom departed us. and chase me away from home just because i were trying to find the truth about my real father and my culture, so i had to drop out of school because both of them were no longer supporting me in any how. So i went to work at the farm in order to get money that will help me to go seek for my father, so after i got money i asked my mother to at least give me a direction to where i can find my father and that was in 2011. She did agree to help me with that and gave me my fathers names and surnames and told me that he stays at Hoopstad. So i have found where my late father were staying and his family which told me not to worry they will help me to know everything my father and his culture, Oops nothing have happen up to so far, and also lost my beloved mother in 2015 she past away so please anyone of the Sibindi or relate with the Sibindi help me to find help about my fathers culture etc please ….. this are the number i can be reached at 073 471 2677. on face book (Freddy sibindi) or snipes Abrams. or you can find on this number 073 865 5138 Maseokamo thats a woman who chose fill my mother space in my life and she still trying to help me through

  1. Jabu

   Most Sibindi families are In Zimbabwe they are part of the AmaNdebele nation of Zimbabwe, if u had resonable means it would have helped if u were to visit Zimbabwe especially kwaBulawayo you’ll find a good number of families. They obviously originate from South Africa they went to Zim with Mzilikazi.

   1. Ntuthuko Zwane

    Jabu, this is not true. Pedi people are called Sibindi/Mgwaba. Pedi and Mbili/Mbire/Mbele/Phiri is the same surname. This includes all Ntuli, Sibisi/Sompisi, Ndlela and other tribes that come from the Zwane or Mbathane or Bethia or Mthiya tribe of Hasebias/KaSibiya. Another name for these is Semenya/Mzimela/Mzila noma Bosia/Mosia/Mosani/Msane or Mtshemla/Masimula people who are all over South Africa and particularly KZN and Eastern Cape and all Sotho-speakers. Pedi people are Sibisi tribes from KZN. All Sothos are Ngunis and all Ngunis are Sothos.

    Another name for Sibindi is Mgwaba and they are found under Mbhense people who are also called Mbeje kaDladla/oseNgome. Also called Mpisi or Mbezi (as in Zambezi = Sibisi, all tribes of Zambia/Sarvia/Zeroua/Siruya or Silula/Shiloa/Soane/Swane/Zwane) or Vezi or Mpithi or Bithi or Mbethe or Mvethe (as in Bhele Nomvethe) or Luza or Mawusa or Emmaus or Hoza or Xhosa or Ngoza or Khoza or Gosa. These people are Zulus and also called Mageba or Magiba or Mlaba/Mhlaba/Bethrapha/Rapha/Phahla/Mabasa/Mabaso or Nyawo or Ndawo/Ndau or Yao or Mlawu or Jehu or Njeru or Ilunga (eCongo) or Ximba or Simba or Swimba or Svimba or Sibimba or Siphemba or Siba (as in Sibanyoni or Sibalukhulu etc.) or Sibi or Msibi or Izibi or Dzivi or Zibi. Ndau are also Mntungwa or Tonga or Tau or Duma or Ngonyama or Ngwenya/Ngwenyama or Mbube or Mpolokoma or Leeu or Lion or Mlilo.

    UMgwaba = Gcaba = Mageba (or Magiba or simply Mange or Ngema or Mangwe or Mungwe son of Zwane) is a big king former King of the Zulu in Zululand and the tribe gives birth to Joel or Tsheli or Tshe or Maseko or Mshengu or Masole or Sure or Sue or Nzule or Ntule or AmaThole or Mjoli or Jele or Jere – this the highest ranking clan of the Nguni. The second is Saphan or Sarvia or Sabiya or Sibiya or Mashabane or Mashobane or Macobane (that was ruled by Mzilikazi before he went to consolidate Zulu power in Zimbabwe or Nzimakwe). The third is Janai or Jiyane or Jeria or Manyelela or Nyerera or KaMatshana or Litshana/Lishabane/Liswani/Lishane/Malisela/Mayisela. The last is called Saphat or Nhlabathi. A little bit further North if us they use Sebaoth or Sabaoth.

    Around Mtata where a lot of Sibisi’s live and in Eastern Cape in general, they go by Qaba or Gcaba or Nqaba or Mkhaba etc.

    Sibindi is also known as Zembethe KaSibiya or Zebedee, son of Sibiya. The rulers of this clan AbaNtwane bakaMpande or Bethani or AbaNtwane or Nzwane or Zwane or Matiwane or Mazinyane or Maziwane or Maziyane or Bethia or Mthiya or Elizabeth or Ethan or Mathanias or Mthaniya.

    Another way of writing Sibindi is Nhlabathi or Sabathi or Sambadi or Sebenzie or Sebetie simply Mswati or Mosadi or Mfazi. A common praise name is Mahlase or Matlatse. Another way to write Sibindi is Sepedi or Sebidi or Sibili. Yet another one is Thabethe or Thabatha, thus why Pedi people call themselves Mathabatha.

    The ruling house of Sibindi in Zululand is called Mahlabathini/Sebentwane/Si(bi)ndane/ Nsindane/Zethan/Zidiya/Mpangazitha/Nsindeni, also called Mathathias or Sedecias
    or Matatiele or Madadeni or Mantantisi or Mthantisi or Sithathi or Sithathu (KaMsweli wakwaMzimela kaMgwezane/kaLiswani/KaMaswanganyi/Ka Molefe/Mofengu/ Mfuye/ Mfuli/Yebo/ Bhengu/Ncube/Ngobe/Ngoye/Gumbi) where the 2 big house of Nkonjeni/Goshen/ Ngobeni/ Ncubeni/Nkobeni/Khoseni/Ngutsheni Ngubeni/Nkumbini/Makubedi/Mulapedi/ Morapedi/Qwabe/Gcwabe/Gwambe/ Mncwabe/Mugabe/Makhufe/Ngoyen/ Cohen/Ngweni/ Ngoni/Hanoch/Enoch/Joab (my grandmother is from this house) and the other house being Ncube/Ngobe/Ngoye/Okoye/Ngube/Gombe/Nkomo/Moyo/Molo/Gumbi/Bingu/Bhengu/ Mfengu/Molefe. This house is from Sekhukhune, called Sikhakhane in KwaZulu or Singo-Nguni or Maseko-Nguni or just Maseko which is = Sole/Sure, it is written as Sue in the Bible. This Sue is the progenitor of all the Ndebele clans.

    These are tribes that live in and originated from KwaZulu-Natal. When splinter groups former, they did not move with all the people of that clan. They merely moved and created illegitimate Royal seats and the seats they vacated were filled by other people in KZN.

    In Hosea Chapter 1 in the Douay Rheims Bible, you will that Osee/Hosea/Hhosiya/ Lozia/Lakosi/KaNkosi/Wangozi = Maswanganyi/KaZwane/Nathani/Phuzani/Busani/Natal had to wed Debelaim and continue their marriage despite Debelaim being a harlot. In this Chapter, God also stipulates clearly which tribes will survive the onslaught brought about by our sins and the denial that God wants to be involved in everything that we do.

    Just because the surname is not Sibindi does not mean that there aren’t in KZN. The same misconception exists for Jere or Jele. It exists as Mjoli or Moloi or Moholi or Joel or Tshelinzima or Matshe or eTsheni and many more.

  2. Khulekani Sibindi

   Freddy, mfowethu, it is a good thing that you want to know imvelaphi yakho. Thina abakoSibindi, Mabhena, Mahlangu, singamaGodonga sonke. Isizwe sisahleli kahle, engakafiki uMzilikazi kaMashobana, inkosi ebibusa ngu king Sibindi. Okungangokuthi ubukhosi bakwaMjekejeke ngendlela efaneleyo ngobakwaSibindi hatshi uMabhena.

   Nanku umlando wakwaSibindi.
   .
   Mzilikazi was well welcome by the King and his people, appreciating his skills in battles etc. as a way of life at the time, tribes used to attack their neighbour if there is something they want and is in possession of others including cattles and if they feel they are undermined.

   Mzilikazi and his few men estimated at 300 used to be part of the troops of amaNdebele when they were attacking other tribes. As a believe amongst people that a real relationship is sealed with marriage, thus how Mzilikazi was viewed and treated. He was given a princes to marry but he bemoan the fact that he does not have cattles to marry the daughter of the King. Mzilikazi then began to request some Ndebele backup to attack some tribe with an aim to get cattle’s so he can marry the daughter of the King. After careful consideration Mzilikazi was allowed to make use of some Ndebele man. It is said he did that three times but on a third occasion he had already plan his escape.

   On this occasion it is said he took the amaNdebele back up far away and when the sun was about to set he advise that they should rest. Is during this time that when everyone was relaxing, having some sorghum beer and meat, his men took the spear of amaNdebele and rap it with grass. Upon realizing that amaNdebele best trusted troops are now not in a sober mood Mzilikazi’s men surrounded amaNdebele while others have already went back home to kill the King. When amaNdebele became aware that something is wrong they were already surrounded.

   Those who went back after completing their mission they set the entire royal kraal on fire also as assign to those in the bushes that they are done. They fled the area which clearly they have already mastered it having stayed full two years. The news of the assasination of the King spread fast necessitating amaNdebele regrouping and call for backup from neighboring clans including the Mayisa clan. Together with King Sibindi’s uncle Mavula who was staying near Harthely they drove Mzilikazi’s troops past KoSoMazabanye/ Cullinan. That is why the praise song for the King says “Ngushlangu sidabula udaka mhlana abaNtungwa bawa ubusolokohlo KoSoMazabanye”. However, Mzilikazi went away with thousands of young men and women hence he could not avoid calling themselves amaNdebele due to the high number of high contingent of people of amaNdebele descent. Also it was convenient for Mzilikazi because that was the best way deceiving those who were high on his heels.

   But Mzilikazi fleeing from amaNdebele from KwaMnyamana he went east. When amaNdebele at KwaMaza received the news of King Sibindi assassination it was late. Mzilikazi had began attacking amaNdebele at KwaMaza in 1826 where he caught King Magodongo and his sons. He tied King Magodongo after killing all his sons and took him back Mkobola mountain river and tied him to the big rock and threw him alive to the river(isiziba). He took some of amaNdebele there though many had already ran away. Mzilikazi continue attacking all tribes on his way and by the time the boers and Batswana combine forces to drive him away he had already commanding a troop of more eighteen thousands people. He cross to Bachwanaland (current Bitswana). It is said Mzilikazi split his group into two there other group cross to Zimbabwe from the north while other from the west. That is how in Zimbabwe you find amaNdebele in large numbers but also all tribes of South Africa are there even though in less numbers. AmaNdebele arrive in Zimbabwe at Ntabazinduna in the land of the Khalanga/ Kgalaka.

   At home in KwaMnyamana Mavula as an younger brother to Sibindi took over the reign during a mourning period of the death of the King and the mother queen. After a year in 1826 King Mavula relinquishes the reign back to the heir King Mdala.
   Mzilikazi’s foot print is well visible even today. In his route to Zimbabwe you will find pockets amaNdebele began with Rustenburg, Botswana at Odi and some some went belong Zimbabwe to Zambia.
   That is how Mzilikazi became a Ndebele instead of Mtungwa/ Khumalo. As to whether Mzilikzai is the founder of amaNdebele is the question well answered in the narrated history above and it should be treated as such. We hope writers will from now have guts to dig more about this than rushing to rap amaNdebele under Mzilikazi kaMashobane.

 94. Mkhuze Mahlangu

  Masotsha,

  Sorry for the spelling mistakes. I typed this text with a cell phone. But I think I did my best and hope your I answered your question. It was not was not easy.

  Cheers

 95. Oupa Mnguni

  Bengisabawa izithakazele nezibongo zakwa mnguni unghodela bakwethu

 96. SJ Tshabalala

  Hi. I’m in the Architecture Profession and currently doing a research on Ndebele indigenous architecture. Problem is that all literature about Ndebele architecture is European written, with many uncertainties/discrepancies. I would like to be part of any group that seeks to document Ndebele history, art and architecture as recited and related by the Ndebele people. I will be visiting Kghodwana Cultural Village (Kwa-Mhlanga) with assistance of Mr Petrus Mahlangu from MPG Tourism, on Friday 29-06-2018 as part of this research. Unfortunately i cannot get through to Botshabelo Cultural Village (Middleburg) as their number is not answered and a friend in Witbank tells me the place is closed.

  Hoping for some response soon from anyone interested.

  1. I wish you luck! As a Ndebele speaking person myself – I don’t appreciate the co-operation one generally gets from the Ndebele speaking people. I wonder why? Again, doing a research – one seldomly gets any convincing explanation of the past or even the present events. One seldomly gets any neutral and objective testimonies. All what one gets are testimonies that seek to promote one’s own ethnic group or clan at the detriment of another. We cant work like that unfortunately.

   We cannot afford to write a distorted history once again on top of the already distorted history that was composed by Afrikaners in collaboration with the Sotho speaking persons (who got education before Ndebeles) about the Ndebeles. For example, when I was child it was in the public discourse to say that “kgosi yamatebele itswile ko golong ka jeme”. That was a nice joke among the Sotho speaking people. I was almost convince it was true. I subscribe to the slogan of the people who live with disabilities which says, “Nothing about us without us.” The Boers and Sothos dared to write the Ndebele History to be taught at school in a totally distorted manner. To prove that the Sotho were involved the composition of the Ndebele History – one can tell from the terms like “Matebeleland, Letebele, and other terms that tend to take Sotho and Afrikaner accent such as Matlhanku instead of Mahlangu, Nduli instead of Ntuli, Schoesana instead of Skhosana, Mabena instead of Mabhena. When I worked for the ANC as the recruitment agent I noticed terrible distortion of the surnames of Ndebele speaking people on their ID documents. I could tell from the style who wrote the surname concerned so badly. We don’t want history like that any longer. Anyone who wants to write history must be level headed and free from bias. If could fall upon me to write anything for the Pedis I will invite one of them to help me with proper spelling. I wont do things as they did with Ndebele when they worked as clerks and police during Apartheid regime.

   I did my own research. Alas! To my surprise I discovered it was the Pedis who caused King Nyabela to hide Mampuru from the Boer Forces in the Mabhoko Cave – the headquarters of King Nyabela. This was after he assassinated his own brother King Matsebe better known as King Sekhukhune. It is not in the public discourse to say that Mampuru was the English and Afrikaner informant who was opposed to the establishment of an independent Lebowa Kgomo for which Sekhukhune fought by tooth and nail. It is also not in the public discourse to say that the Boers made fool of Mampuru because after he helped them to eliminate Sekhukhune (who was a fierce rival of the Boer and English regime) Mampuru was strangely sought, hunted and capture to face a trial for murder. Why all of the sudden he had to be tried and subsequently be sentenced to death whereas he eliminated the Boer’s (part of the Pedis) and the English’s common enemy. Logically Mampuru should have been applauded for getting rid of Sekhukhune but more than half of the Pedis chased him from one territory to another until he subsequently sought asylum with King Nyabela. It is never revealed that in terms of the decision taken by convention among the Black kings – Nyabela was obliged to harbor Mampuru from the Boer forces. Instead every one is brainwashed by Pedi propaganda machine to say “kgosi yamatebele itswile ka jeme go Rholong”. This is both degrading and misleading in principle. And this is the king of crocked and distorted information one gets from bias people who indulged in demeaning other nationalities and ethic group.

   Further down the line you still get the Ndebeles who narrate history in a totally bias manner that seeks to portray their immediate ancestors as better than the others. I don’t mean to brag – but I am from a powerful clan. However – it is possible for me or anyone to prays their hero’s without necessarily denigrating the others. And where it is due, it is also possible to credit a hero from one’s own historic rival group. For example – it is an open secret that after the Boers – the Ndebele’s and (Sothos) don’t see eye to eye. This is historic. The (Sotho speaking people) seek to regard themselves as the upper species compared to Ndebeles. However – I have huge respect for the heroism by which king Sekhukhune handled the political matters of Lebowa Kgomo which laid foundation for the contemporary political climate. Further backwards – I credit Sekhukhune’s father Kgosi Thulare for laying the strong basis for the Pedis and for being the fearless warrior of al times. He (Sekhukhune) is a force to reckon with. To me, a person to tells of his strengths from start to finish without alluding on their weakpoints is a turn off. If a submission is too positive it is likely to be false.

   Under the circumstances I wish you luck. I wish you can get an open minded person who doesn’t discriminate against other people. A person who will assist you needs to be a very unbiased person even if it means he may look like a villain long as he will be telling the truth.

   In final analysis – the naming convention used to name the former C-Max Prison so overwhelmingly after Mampuru thereby ignoring the role played by King Nyabela in the runup to his arrest and subsequent execution bears testament to prove how bias a humakind can be. If really they regard Nyabela as Mampuru’s friend with whom he wen through thick and thin – it would make big sense had they named former Potgieter Street after King Nyabela to demonstrate their solidarity that is so much spoken about. The naming convention used to rename the prison after Mampuru is a damning demonstration to prove an attempt to erase Nyabela’s foot prints from the history books. My philosophy is that, one can remain superior without being superior to anybody. During my time at school. I never denied my fellow students to copy from books. I had a policy that says, even if they can copy that will not decrease the marks I am supposed to get. I don’t care if they score more than me but mine will remain the same. What does a candle lose after lighting 100 more candles – does its flame decrease in size. The answer is, no, its flame does not decrease no matter how many more other candles it can light.

   This is all the news that matters when it matters

   Cheers

   1. Masotsha Mahlangu

    The aim of boers was just only to destroy the rich history and rich farming land of ndebele people and to separate them complitely so that they can gain or steal their rich land especialy from Gauteng to Mpumalanga. And as you know that the only way of defeating a black person is to use another black person whose next to in order to conquired him and the only people who were next to ndebele people in majority were northern sotho’s or bapedi people mostly belong to limpopo province which was the poorest province for the rest of apartheid time, that is why the boers were always using pedis to try and undermine the origin history of ndebele people and the pedis arrived very late here in South Africa.

    The first group to arrive in this country are nguni speaking people which are Zulus, Ndebeles, Xhosas and Swazis and truly speaking the northern sothos or pedis people arrived in this country found Nguni speaking people on which they arrived and settled next to ndebele people and to all Ngunis people they were actually foreigners because they found Nguni speaking people long and many years arrived in South Africa. Therefore for them to pretend as they know the useless history of ndebeles, the likes of jam erholweni, soled erholweni to ndebeles that was just for them to try and gain the ground and be recognised in this country and at last we were together in fighting apartheid till today that is why they are now south african citizens.

    Pedis and Boers knows nothing about the history of Ndebeles exept stupid wrong message of jam erholweni and the selling of konomtjharhelo to Ndebeles because Pedis and Boers were aiming to gain some rich land farming, cattles, sheeps(dinku), goats and pigs of ndebele people mostly arround Gauteng, Mpumalanga some in North West and Limpopo regions. The selling of nomtjharhelo is the issue of last 9years after the change of borders which took nomtjharhelo under Limpopo province where the Pedis are in majority. Again that is a useless stupid thinking of few individuals Pedis who are still trying to gain some groung in this country. MRUNGWA WEKOSI, MAHLANGU ONGAYINGWE SANGWENYAMA MKHUZE…

   2. Masotsha Mahlangu, I suppose you and I need to debate the origin of the Pedis very robustly. According to your knowledge – where did the Pedis originate? It will be refreshing to know their origin. It is puzzling to learn that the Ndebeles originate from Natal via Randfontein, Pretoria and landed in Eastern Transvaal around 1400 to 1600. But to be quite frank with you – I just don’t know where the Pedis originated. No matter what the case might be – to some extent – I do believe that they where the first people to arrive in Transvaal – first before the Ndebeles. Otherwise there is volume of evidence to prove that they arrived before the Ndebeles. The Ndebeles were led by Nzunza to Eastern Tvl and that is obvious. But that is too recent – about 600 years ago with reference to the years 1400s. Lets tell the truth where it is due. Some school of thought advocates that they originate from Botshwana but am not sure. What’s your take on this?

    OK. It is an open secret that for a long period of time the Sothos in general collaborated with Whites to repress other black people. Of note – it is only king Sekhukhune who stood up right, unambiguously and unapologetically against White supremacy. After him, his prophesy of December 1879 was fulfilled. Immediately after King Sekhukhune was released from the present day Kgosi Mampuru Prison in 1879, he prophesied. He said, ” I feel sorry for you the people of black hair. Unless you unite like a bundle of wood, in the end, all of you shall work in Pretoria. After me, there shall no any other king that will fight and defeat the Pretoria. All the kings that shall come after me shall become the informants and puppets of Pretoria.”

    The Pedis did exactly as king Sekhukhune and they are continuing to do that. The first major thing they did to affirm Sekhukhune’s prophesy was for Sekhukhune’s own sympathizers to join forces with the Boers to hunt for Mampuru after assassinating Sekhukhune on the night of the 13th August 1882. They supplied the Boers with information that led them to the whereabouts of Mampuru where he sought asylum with king Nyabela. The boers followed those tipoffs until they traced Mampuru.

    The Boers then gave Nyabela and ultimatum to release Mampuru or face insurgency. King Nyabela denied to co-operate with the ultimatum with contempt while Mampuru sat in the headquarters of king Nyabela at eRholweni. On the 12 October 1882 the insurgency ensued. King Nyabela killed a number of the members of the commando but not limited to the noticeable soldiers who answered to the names of Stephanus Johannes Roos and Frederick Senekal.

    During the lengthy insurgency that lasted for 10 months, the Boer forces under the command of general Piet Joubert had besieged king Nyabela with Mampuru sitting behind him, once again a Pedi speaking person from Mampuru’s sympathizers this time couldn’t withstand the hunger to which Nyabela and company were subjected to. He got out of the cave to update general Piet Joubert about the state-of-affairs back in the cave. He told Piet Joubert that Nyabela together with Mampuru and company had run out of food supplies and military supplies. That statement reassured general Piet Joubert to stop assaulting but to camp around the cave deeply assured that at no time King Nyabela would come out of the cave at his accord. And it happened just like that. The man who supplied Piet Joubert with that important information was one of Mampuru’s lieutenants – he was a Pedi speaking person. Remember in the meantime Boers had given Sekhukhune’s lieutenants some picks and shovels to dig the cave from behind so that the boers could reach Nyabela through shaft. The Afrikaans version of South African Military History suggests there were some 1500 Sekhukhune’s Pedis who collaborated with whites in pursued of the capture and arrest of Mampuru.

    Guess what happened after they boers got hold of Nyabela and Mampuru? The duo and their lieutenants were escorted over to Pretoria to be prosecuted. Nyabela was sentenced to death but his death sentence was commuted to life imprisonment with hard labour. Mampuru was sentenced to death and hanged. Thereafter – the Boers apportioned Sekhukhune and Mabhoko land among the members of the commando as thanksgiving for defeating Nyabela who fougth with tooth and nail defense of Mampuru from the Boer forces. Thereafter – the Boers distributed the Pedis who helped to fight Nyabela in demand of their Mampuru among the farmers to serve as farm labourers. That’s how the Boers thanked the Pedis for helping them to hand over Mampuru. They were thanked by being made puppets which served on the farms instead of being given their land. This was a dramatic fulfillment of Sekhukhune’s prophesy of 1879.

    They didn’t stop there. Over the year they have maintained their close relationship with Boers serving as farm supervisors. I remember when we used to harvest beans often than not it was a Pedi speaking person who used to be the second in charge. He used to ensure that not even a single shred of bean tree remains behind. He used to insult us with the insults that were used by the boss. He would command a defaulter to go back to the other end of the field to pick up one branch of bean tree. They were responsible for counting sheep in the absence of the land lord yet they were the ones who stole the most. Every knew tractor was given to a Pedi speaking person and the older ones where shifted down to the other nationalities. Driving with a lord he would sit on the front seat – took serious offence should he see a Ndebele speaking person on he front seat.

    In towns the Pedis served as administration clerks, police, cooks, messengers, chefs, security guards, teachers implementing Bantu Education etc. They helped to enforce the Laws of the Apartheid Regime by working as police and security guards. Their main targets where the Ndebeles which they referred to as Matebele and the Shangaans. The hierarchy was thus: A White person was regarded as the top the range, the second superior person was a Pedi speaking person and the very last and the most inferior group were Ndebeles and Shangaans.

    It is by no surprise the surnames of the Ndebele’s take the Pedi and Afrikaans accent on their IDs such as Mathlanku or Maslangu instead of Mahlangu, Nduli or Ntilie instead of Ntuli, Mabena instead of Mabhena, Schoesana or Sikhosana instead of Skhosana, Tshiyane or Tjian instead of Jiyane, Letebele instead of iNdebele, Matebeleland instead of (Ndebeleland), Mapoch instead of Mabhoko.

    Against this background, it is by no surprise the former C-Max prison was renamed overwhelmingly after Mampuru and totally ignored the paramount role played by Nyabela in the run-up to the arrest of Mampuru. The bonus is to invite the Ndebeles to go and celebrate the so called solidarity of King Nyabela and Mampuru at the Annual Mamone Commemoration at Lebowa Kgomo. They Pedi’s have always sought to see themselves above the Ndebeles from time immemorial. And they regard themselves as being automatically second in charge after a white man even if they are not asked to.

 97. SJ Tshabalala

  Thank you so much for your profound insight on this subject Mkhuze Mahlangu, I do hope one day all people will be able to accurately tell and document their own history. Much appreciated!!!

 98. SJ Tshabalala

  Masotsha Mahlangu can you kindly SMS me your contact number i would like to contact you. SMS to 0761251539. Thanks!!!

 99. SJ Tshabalala

  Sthokoze ‘Hlangu. I’ll will contact you on Thursday.

 100. Masotsha Mahlangu

  Mkhuze Mahlangu. To my suprised I already asked many of Pedis people old and young who are even proud of themselves as Pedis but all they can’t tell me why they are known or called Bapedi or they will tell me different understandings about themselves. Some will tell you that they are Pedis because of the combination of mosotho(man) from Lesotho and motswana(woman) from Botswana, some will tell me about Venda name translated to their name and some says two basotho men has decided to marry many foreigners females as they can in founding the nation of Bapedi. I and you as ndebeles we know that ndebele is the name of our forefather Ndebele the son of Mnguni and that is why we are ndebeles of mnguni, same as zulus, xhosas and swazis. And please can you just tell me where are Pedis originated? I believe this one of mosotho and motswana togetherness and found the Bapedi family but can you tell me please???

  My knowledge tells me that Sekhukhune name is a nickname because he(Sekhukhune) bekade akhukhutha too much on which kasepedi kegu khukhuna, ukhuthi bekakhukhutha enzani, abaleka noma asilwa angeze nawo aMapedi akutshela and now is too late to create something very good ngomunye umunndu begodu kwayena angazazi kuhle bona udabuka kuphi, iye khona unayo imvelaphi yakhe kodwa kwayena mopedi akazazisisi kuhle. They just claim that they know the history of Ndebeles which are Ngunis but they know nothing about other Nguni speaking people like zulus, xhosas and swazis then you must ask your self that this people(Bapedi) they are very intelligent in creating thier own history story about other tribes of people so that they can be recognised and known as the people who knows the origin history some people which is wrong.

  Ngiphile nabo from 2002 till now Lebowakgomo, Petersburg, to Burgersfort and most of them they tell me that bona bayizi zukulwani zamandebele and again that bona their Surnames(Izibongo) NGEZABO KHOKHO BABO BABEFAZI(women) which tells me that most of them they are originated from Ndebeles, just take example about Kekana which is Thombeni who rules almost 25 percent of Pedi speaking people so that is why they use to claim that they know about Ndebeles origin because some of them Ndebeles in origin for example while I proposed a girl from surname Mahlaku, Mahlake, Mahlakwane they will tell me that nna ki abuti(brother) yabone baba buditse ko magabo that they are originated from Mahlangu wali tebele but bona ke Mapedi??? About their(Pedis) arrivals I said in South Africa, and that they found Nguni speaking people long many years arrived in this country as first group.

  To me or to any south african citizen, all this nine provinces in this country is my home nomatter is high veld, low veld transval or what ever name of region name is. Why in the beginning the Bapedis were known as aBesuthu and suddenly they are no more basotho but they are Bapedi, NEW TRIBE HAS BEEN FORMED OR CREATED and no more Northern Sothos but Bapedi just because they can create their own unoriginated history and be well known plus publishing that lies on the media and internet? Let us not playing with our hard fought Education and Quality we have by creating lies about other people on which you even don’t know youself origin history.

 101. Sandile J Tshabalala

  Lothjani.

  Can someone please help with:
  (1) popular Ndebele paintwork patterns (e.g. razor/ithjefana) and their meaning,
  (2) popular paint colours (e.g. red, blue, green…) and their meaning.

  uZim anithlogomele!!!

 102. Jabulile mahlangu

  Good day everyone. Can I please have isithakazelo sakwa Mahlangu (Gembe)..

 103. Thank for taking courage and updating us about the origin of the Ndebeles. You knowledge of History is not different from what I know, therefore there is nothing we can argue about except the following statement:

  “The Ndzundza group moved past Middleburg and settled at Roosenekal (Kwasimkhulu)….”

  There is a vast difference between Roossenekal and KwaSimkhulu – I know this practically. KwaSimkhulu is situated along the N4 Freeway between Wonderfontein and Belfast where the R33 (Carolina Road) joins N4 next to the train station Senburry.

  Whereas, Roossenekal lies on North-West of KwaSimkhulu separated by some 50km. It lies some 15 to 20min drive from Burgerforth/Steelpoort on the corner of R555 Middleburg/Steelpoort road and R577 Roossenekal/Lydenburg road.

  Yes you are very correct – Nzunza first settled at KwaSimkhulu and he died there hence his grave is there as well. Later on the Nzunza headquarters was shifted West of KwaSimkhulu over to the place called KwaMaza. KwaMaza lies a stone throw away from the present day Blinkwater Millstone – where Super B is manufactured. On the 16 of June 2018 I attended the funeral of Mr. Msiza, father to the playwright Mkhuzelwa Msiza. I got a chance to ask the inhabitants as to where KwaMaza is. Refreshingly I got to know the meaning of the word “Maza” too. Maza is the plural word of “iliza” thus 1 iliza = 2 amaza. According to them, “iliza” is a type of antelopes popular for running fast which inhibit predominantly on the slops of Bothas Mountain Pass toward Tubatse River and KwaMadlayi. This is why the place around Blankwater is called KwaMaza. Very interesting, isn’t it?

  KwaMaza was the second headquarters of Nzunza where King Magodongo was killed by Mzilikazi. If you look at KwaMaza, it is a flat plane prone for enemies to ambush the headquarters from all sides. Owing to the security concerns – when King Mabhoko took over the reins – he purchased the present day eRholweni from King Thulare, King Sekwati’s father but King Sekhukhune and Mampuru’s (common) grandfather. Reading the history in Afrikaans, it is said that a transaction of some 200 cattle was exchanged between Thulare and Mabhoko to procure the caves of eRholweni. Therefore, the Nzunzas went to Roossenekal long after King Nzunza had died. The Nzunza’s went to eRholweni under the leadership of King Mabhoko around 1700s. The below websites tend to agree very much with what I have here above.

  1. https://kwekudee-tripdownmemorylane.blogspot.com/2013/12/ndebele-manala-ndebele-and-ndzundza.html

  2. Ndebele History https://www.sahistory.org.za/article/ndebele

  3. This article gives a clear light of the movement of the Nzunzas from KwaSimkhulu to eRholweni under the leadership of King Mabhoko 1. : http://www.justice.gov.za/lcc/jdgm/2002/3-00.pdf

  This is all the news that matters when it matters

  Cheers

 104. Ntuthuko Zwane

  The Zulus are not Ndebele argument does not hold water. Firstly, Ntombela and Nzuza are the same people. The Zulu come directly from the Ntombela within Malandela. In Biblical times Ntombela was called Tobias or Tobin or Mthombeni. Interestingly, this is what Africa was called before white people came: Topia.

  Secondly, the names of previous Kings of KwaZulu are more than just names their parents gave them. In fact all Kings/Chiefs normally get new names when they take up office. The names they get are the names of the seat of power they occupy and are names of the people that, that King/chief rules over. For instance, the Zulu King’s surname is not actually Zulu but are Zulu by virtue of him ruling the Zulus. the correct surname for Zulu kings are Ngwane or Zwane or Matiwane or Mntwane/Mntwana or Zwana.

  Senzangakhona is broken into 2 parts.

  The first part is called Senzanga or Sesaca or Sesac, son of Baria.Vhalea or Maoela, or Zizwane or Nzuzwane or Ntuthwane or Ntuzwane or Tholane or Ntwane or Thwane or Tshwane or simply KaNzuza or KaThola or Kamukani or Kamukela = Samukela or Samukelo or Samuhel or Samuel/Semei. Other names are Zethan or Nsindane or Nsindeni or Zindela or Assidea/Assideans or Sebentwane or Sibindane.

  There are 6 sons of Nzuza/Thola/Ntombela who make up 1 half of Senzangakhona – these are AmaZalankosi or Israel (that is literally what the name Israel means, father of Kings/Rulers of the world). AmaKhosi amaNgwe so Zalankosi = Zalangwe = Zawane = Zwane:

  Sons of Nzuza or Nzuzwane or Tholane or AbaNtwane baka Nzuza:
  1. Ozi/Hosi/Kgosi/Nkosi/Lozi/Omulozi/Woti/Mawoti, surname: Gabela/Ntombela/Ntombane/Dubane/Gabane/Bacbacar/Becbecia or Cibane or kaCirha or KaMageba or Kange or Ngwane or Zwane or Ncwane or KaMatiwane;

  2. Raphaia or Wabane or Habana or Havana , Surname: KaDube/KaNdaba/Tabane/Mthombeni or Dubeni;

  3. Jeriel or Nzhelele or Njelele or Nyelele or Nyerera or Manyelela or Jeria or Jiyane or Myeni or Mayeni or Mbekane or Mthethwa or Myeki or Eliel or Melech;

  4. Jemai = Semai = Semali = Zimali or Zili or Zingi or MZili or Jeli or Joel or Jere or Jele or Msweli or Semei or kaSeme or Nsele or Osee or Hosea or Joshua or Mlotshwa or Yeshua or kaMahlangu or KaMasango = Nzimande;

  5. Jebsem = Lebese = Sibisi = Sibindi or Sibili = Sepedi = Bisi/Bese = Mbhense = Phesse, son of Esthon/Sothoni/Sothole/Lesotho/Sithole, = Vezi = ZaMbezi = Pedi = Obed = Mbethe = Luza = Hoza = Mawusa = Ngoza = Mgwaba = Qaba = Gcaba;

  6. Samuel = Samule = Samulani = Malambule or Khambule or Khayi or Mngayi or Caleb or Asael = Sahel = Maseka = Hlengwa = Singamu = Masinga = Masai = AmaHala or Amasa = Mabasa = Mabaso = Mambazo = Phahla = Samai = KaNzama = Lisama = Saminga = Sanga = Ntshanga = Mhlanga = Sana = Samukelo or Kamugelo = Kamohelo = Zwana = Ntwane = Zwane = Mzimela = Sibiya.

  Inzalo Ka Nzuza/Ntombela ka Isaka noma KaMhlanga. UMhlanga is the 8th son of Israel/AmaZalankosi. Listed above are the Chief House of the sons of Nzuza.

  1. Ntuthuko Zwane

   Lezi zizwe ezingaphezulu zakwa Nzuza izo ezigcwele iKZN yonkana ezibuswa inkosi yakwaZulu through the dynasty of Isaka or Ishaka or Shaka Zulu or Mhlanga Zulu.

   The second part of SenzangaKHONA is the KHONA:
   1. KHONA = GONA = BAGONA = BORANA = KHOKHA = NGWENA = NGWENYA = NGWENYAMA = NGONYAMA = DUMA = TAU = MADUNA = MNTUNGWA = Tonga/Tsonga/Ronga/Moroka = Khalo = Ngalo = Nkawu = Kawu = Kau = Nkuna = Makhunga = Ngcuka = Gcau = Makhunga = Langa.

   2. In the Bible, Issachar is called Men/Man of Hire which translates to Khokha in IsiZulu or Gona/Khona.

   These are tribes that exist in every province and call themselves Xhosa, Venda, Dlamini/Swati etc. They all come from the same Zulus and we are them and they are us. Swaziland is just over 50 years old. Who were they before they sold us out to Apartheid government?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.