Mkhwanazi

Abakwa Mkhwanazi
(taken from Indabuko Yakho)

Abantu bakwa Mkhwanazi babebizwa ngokuthi abakwa Mpukunyoni. Badabuka eSwazini bake bahlala nabakwa Thabethe nabakwa Mngomezulu. Bagcina behlukana abanye babizwa ngabakwa Mpukunyoni.
Ake Sibalamanise:
Abakwa Mpukunyoni
UMdolomba uzale uCungele no Mantewane,
U-Cungele wazala uVilana ozale uMalanda,
U-Malanda wazala uSomkhele ozale uMtubatuba,
U-Mtubatuba wazala uMgwazeni ozale uMiniyase.

Abakwa Dlangezwa
U-Mdinwa uzale uPhalane ozale uNgogwane,
U-Ngogwane wazala uMuntongenakudla.

Abakwa Mnqobokazi,
U-Mnyenyeza uzale uWokoza ozale abakwa Nkomo,
U-Mantewane uzale uMthethwa ozale uSikhumba,
U-Sikhumba wazala uNkwenkwezi ozale uLomafu,
U-Lomafu wazala uBebesi ozale uMzana,
U-Mzana wazala uMhabahaba okuvele kuye isizwe sakwa Mkhwanazi.

Izithakazelo zakwa Mkhwanazi,
Spheshu, Madubandlela, Somlomoti, Sodilikazi, Nkwaliyenkosi, Ndonga, Mtubatuba, Veyane, Shamase, Sontuli, Somkhele, Lele, Khowa, Malanda, Mashukumbeya, Mthendeleka,
Mpande yamadoda,
Mpande ayiphikiswa oyiphikisayo uyazithwala,
Gwagwa lika Gwagwa umbane wezulu,
Owaciba ngomkhonto esikhwebesini,
Kwaphepha inkosi yabe Ntungwa,
Owasingatha ihwahwa kodwa wangalidlulisela emlonyeni,
Mgidla, Lomafu, Nkwenkwezi,
Sikhumba ka Mthethwa ka Mantewane,
Gagisa!!

85 thoughts on “Mkhwanazi

 1. mazwi

  Ngiwuzwa umlando wondonga, kodwa okungixakayo ukuthi abaveli oMaklina, phela mina ngazi ukuthi saphuma kwaMkhwanazi ngenxa yesenzo sobunja esenzeka emndenini. Okwaholela ekutheni kugezwe ubuhlobo maqedane kuhlukwane phakathi ngenxa yakho phela ukudla egekeni lokhu okuzosiholela ekutheni siganane siyizingane zandawonye. Uma ekhona onolwazi mayelana nalokhu, bengicela ukwaziswa uma kungenzeka.

 2. Thabo Mkwananzi

  From what I gather there were more than four Mkhwanazi lineages of which the most prominent were those of Mhabahaba Mkhwanazi (Intunta), Somhlolo Mathema Mkhwanazi (Inqama), Maqundela Mkhwanazi (Sobukhazi) and Lodada Mkhwanazi. Lodada was the father of Mbhida and Mfaziwamajaha, King Lobhengula’s first and second wives respectively. Today only the Mhabahaba chieftancy (Ngungumbane) and the Somhlolo(Mathema) still exist. It appears that the praise names you listed generally belong to the Mhabahaba lineage as he became the most prominent/famous of the the Mkhwanazis. What were Mhabahaba’s praise names or those of his immediate ancestors became adopted as general Mkhwanazi izitemo/izangelo/izithakazelo. Broadly speaking, there are two groups of amaKhwanazi in Matebeleland, that is, abezansi (Gagisa/Mpandeyamadoda/Mgidla/Mathema/Sigidi,etc) and abenhla (Gawu/Makhwentaba). Both groups are Nguni although most people associate abenhla with Sothos. Whilst a great majority of abenhla were of Sotho origin, there were many Ngunis who fell under the abenhla group by virtue of the geographical location where they joined Mzilikazi. For instance whilst the Gagisas/Mpande… were abezansi(which means) because they came from Zululand, the Gawus/Makhwentabas were enhla either because they were Nzunza(Transvaal Ndebeles) or Nyamazana’s Swazis. The association of abezansi with Nguni and abenhla with Sotho was opportunistically exploited by Sinqobile Mabhena of eNswazi. In 1997/8 when she claimed that as a Sotho, not a Nguni, ‘she was entitled to be a chief because Mabhenas were Sothos not Ngunis’. We know this incorrect as Mabhenas, Mahlangus, Sikhosanas, Mthombenis, etc, from kwaNdebele are pure Ngunis from the Transvaal. The Mkhwanazi(Gawu/Makhwentaba) fall under this category. As for Mhabahaba being the oldest known Mkhwanazi ancestor, well, I’m not quite sure. Mhabahaba was son of Zama, who was son of Bebesi, who was son of Lomafu, who was son of Nkwenkwezi, who was son of Sikhumba, who was son of Mthethwa, who was son of Mantewane. The oldest known Mkhwanazi ancestor is probably Mantewane. Bryant, a well-known Zulu anthropologist thinks that Mkhwanazis are originally Mthethwas just like Zulus are originally Gumedes. Curiously, the Mkhwanazi lineage does mention Mthethwa as one of the forebears. Besides, in KZN, the Mthethwas in eMpangeni and Mkhwanazis in Mtubatuba are neighbours who enjoy unusually close relations. The Mkhwanazis are found among all the 5 Nguni groups ie the Zulu, the Xhosa,the Ndebele(Mthwakazi), the Swazi and the Ndebele(Nzunza) and the common praise name that links all of them is Nkwali (Nyoni) yenkosi. As for the spelling, the Mthwakazians are the only group who spell the surname with an ‘n’ next to the ‘..zi’. It can be assumed that this is a bastardised version which was acquired in Zimbabwe as a result of the linguistic influence of local languages. The ‘h’ is not much of a problem as it reflects the changes in the Zulu/Ndebele orthogaphy which did not represent aspirated sounds such as ‘khwa’ vs ‘kwa’, ‘khu’ vs ‘ku’, ‘pha’ vs ‘pa’. Those who are spelling it as ‘Mkhwanazi’ are therefore using the modern Zulu/Ndebele orthography while those who spell it as ‘Mkwanazi’ are using old Zulu/Ndebele orthography. In South Africa and Swaziland only ‘Nkwali/nyoni yenkosi’ is known. .They instead use Shamase and Ndonga which are not used in Mthwakazi. I hope someone more knowledgeable than me could assist. George Mhabahaba

  1. Ntuthuko Zwane

   UMdolomba, uCebekhulu, imbala, ozalwa nguZwane. UZwane (Zani/Zania/Azania/Azanani/Azangwangwi/Azangangi/Azakhakhi/Azangila/Azangia) = Zwange = Zagwe/Zakwe = Zwangwe = Twane = Tiwane = Diwane = Dilane = Diyane = Zwea = Zwela = Ziwela = Zela = Zeila = Zingelwa = Zingelwayo (Sibiya/Hlubi house that bred uNdlela/Nyerera/Manyelela and the other houses of Zeroua – UMthaniya comes from this house, Mthaniya = Mthiyana – UMthiyane is definitely UMungwe wakwa Zwane) = Zelila = Zwana = Tshana = Matshana = Majana = Jana = Jani = Tshani = Jani = Dlani/Mdlani (wakwa Ntombela). So, UMkhwanazi oyedwa uphuma kwaZwane, not Ndiweni house but Cebekhulu house. (The other Sibiya house is called Bakgatla/Mpangalala which come from Lugaju or Gazu and which bore Sotobe or Stobe/Stoke/Stokwe or Sotombe or Sondombe or Sontomfe or Sotoswe or Sotosi = Sondosi – a valiant fighting army of King Shaka – ibutho lakhe eliqavile, elalihlaba! UCele – Omkwena, amaGega or Gale or Khale or Magaye or Michael (Magalela) = Mtshali. This house is also all over Africa and makes up the bulk of people who go by Mathe or Mande anything.

   There are 3 Zwane houses: Ngweni (eKhweni), Ndiweni (Ngwane or Kwena or Gegana or Duma or Mthombeni or Bayeni or Balane or Biyane or Bilane or Phelane or Mbelane or Mbelea or Mbele – UNtuli) and Cebekhulu/Mdolomba (IziNtombi = Ntombazi and Ntombela/Ntombila or Tobiya or Mthabiya or Ndabiya or Zungu or AmaTolo or Tholo – eBotswana and Lesotho/Free State = Subiya or Hlubiya or Nambya) or Dlomo or Drogba (he is regarded as Wane or Kweny in Ivory Coast). Africa seems to be a Zwane/Ngwane/Tiwane territory.

   This now makes a lot of sense. In KZN and Eastern Cape, it seems that Zwane is related to about 70% of the people there. Everyone in High School said, we are related: Duma, Mdletshe, Mdlalose, Maphumulo, Mntambo, Mkhwanazi, Rharhabe, Mpondo, Dlomo, Hlengwa, Khumalo, Mabasa, Mtshali, Mtshemla, Hlubi, Swazi, Sobhuza, S’Phahla Phahla, Maliwa, Donga/Ndawo (Yes, even, Shona as Hungwe are Zwane, Ndawo to be exact from Soshangane’s Tsongas) – who is Zwane not related to? ZWANE ungakanani ngoba nasothini lomkhonto uyenela? AbaThembu and Hlubi – Dlomo and Hala are all included in the Mungwe, Cebekhulu/Mdolomba (MTOLO + Mba or Mbayi/Mbai – Tolo = Hlubi-Dlomo-Ntombela + Mbai = Pai = Mpinga = Mbinga = Zulu = Mbali or Maphale or Kimbali/Kimberley) and Ndiweni (Bayeni/Baleni/Balani/Bayeki/Bayile which includes Mathe/Ncanana and Sibandes etc.)

   There is no such thing as the division between Nguni and Sothos. All Sothos are Ngunis and vice versa.

  2. ntuthukozwane

   Lastly, Mfethu. The name Mzilikazi is the name of a superclan structure like Hlubi or Swazi. Mzilikazi’s name must have been different, just like Shaka indicates who we are, rather than his actual name (there are a couple): Mlilwana = Pokomo (As they say in Kenya = Kwena or Kenyai or Kenyika) = Mphankomo = Mphanga = Baka = Bakga = Swazi (Izibongo zase Swazini nezakwaZulu ziyefana!! Most of us in KZN are Swazi’s: The Dlamini (Ndiweni or Ndweni or Naleni or Ntweni or Nzweni or Zweni or Zwile or Zwide or Ziwi or Zibi or Izibi as they say in Nigeria or Dzivi as they say koTsonga amaTswa) Chiefs are more numerous than any other, followed by Mbele-Ntuli.

   Anyway, Mzili or Mzili and Gazi are both Sibiya names. Gazi comes as Khathi or Katse or Bakatse or Gadi or Mngadi or Kgadi or Khali (Madzikane-Bhaca) or Khai or Ngai (ancestor of Gikuyu and Ndlovu or Tlou clan in South Africa). It is often used by aboBiyela-Ntshangase-Macambi-Mathaba (amaPedi). The people who say they are Sotho in Zululand are mostly Pedi. Even emaXhoseni, oMlambo are called Molapo or Napo oMbambo etc. Mzili or Msiyi = Msala or Mzala as in Mazala or Sala (OMbatha and Sibiya call themselves Mazalankosi). Mzilikazi was the highest-ranking official in Shaka’s Kingdom. Till this day, refuse to believe he ran away. I believe he just took his bounty for being King Shaka’s Military commander.

 3. Nkosinathi Mkwanazi

  Nkosinathi Mkwanazi

  Driefontein, Mpumalanga Province

  Ziyangidida lezithakazelo kodwa ngiyajabula ukuthola lokhu esengikutholile kuyangisiza

  Sifuna ukufoma igroup yamakhwanazi kulendawo okuthiwa kuseghwane sicela wonke umkwanazi owakhele lezindawo ezilandelayo abambisane nathi

  Driefontein, ermelo, Bethal,Standarton,Amersfort nazo zonke ezinye engingakazibalo

  1. vusi

   nkwali ukhona yini ku facebook? sinama groups amaningi, ngiyacabanga ukuthi ungasizakala kakhulu uma ungajoina kuwo. mina uzongithola kuwo wonke lama groups. Vusi Mavithiza Shiba

 4. skhumbuzo

  Mhh ngangingenkwali yenkc ngangingayib,,im so happy to know about my background

 5. INNOCENT NOKUTHULA MKHWANAZI

  THANKS NOW I KNOW MY SURNAME SHAMASE!!!!!!!

 6. Londeka

  Londeka Mkhwanazi

  I am very proud of hu i am nd knwng my history!!!! Proudly a MKHWANAZI

 7. Sindangeflozi Gwabini Zungu

  Ngibingelele
  Muhle Umlambo noma ubuye uphambane njengo Mpukunyoni akusiye uMkhwanazi abaKhwanazi bafikela esizweni sakwaMcambi okuyibona oMpukunyoni
  Mdolomba ngowakwaMyeni wayakhe mpumalanga naMacambi akengime lapha

 8. Mandla Brian Nkeli

  Ngiyafisa ukwazi ukuthi Ababa Nkeli abakwabani inkosi ibusise.

 9. Mongezi Mbongiseni

  Ngyababonga bakithi ondonga ,mveyane ,Mpukunyoni,MaMadubandlela ,Sodilikazi ,Mpande KayiphiKiswa oyiphikosayo uyazithwala, sengyayazi imvelaphi yami! Thank you The Rocks

 10. Thokozani Mkwanazi

  Mhmmm Nice…I’d like to send a shout out to all the mkwanazi’s out there I love y’all (•_-)

 11. Sthabiso

  Syabonga Mlando Wo Ndong, Bengcela ningchazele Kahle, oNdwandwe Bangena Kanjan esbongwen sakaMkhwabazi? Emlandweni.

 12. BONGANI MKHWANAZI

  NGICELA OVEYANE BANGAZISE UMA KUNEMI HLANGANO YO MNDENI NGI BONGANI MKHWANAZI E PALM RIDGE

 13. vusi

  masihlanganeni ku facebook Mankwali, akhona amagroups Abakhwanazi lapho. mina ngitholakala ngegama elithi Vusi Mavithiza Shiba.

 14. vusi

  every year sibamba ama gatherings kuzo zonke izindawo. next year we planning ukuya eSwatini its organised already, i national gathering yethu izobe ilapho. i can be contacted on 0822184350, im one of the organisers.

 15. Thami

  Mina ngingathokoza ukwazi kabanzi ngokuth umkhanazi no shiba kuhlangana kanjan ngoba ima ngibuka emadodaneni onke akea mkhanazi angiyiboni okuthiwa ushiba uma ngingathola ukuchazeleka lapho ngiyothokoza

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.