‘Inqwaba Yabantu’


Inkinga:
‘Ngibone inqwaba yabantu!’
Isisombululo:
NgesiZulu esiqondile asisho ukuthi abantu bayinqwaba. Lokho kushiwo uma uchaza amatshe.
Uma ubona amatshe amaningi, yilapho kumele usebenzise lelogama ukuchaza ukuthi maningi, ayi abantu.
Uma ufuna ukuthi ubone abantu abaningi: vele uthi ‘Ngibone abantu abaningi’ noma uthi: ‘Ngibone abantu abaningi bengangoZulu eya eMakheni!’
Ngosizo luka: Ngizwe Mchunu – Ukhozi FM
Izaga

Ngezansi izaga nezincazelo zazo.IsagaIncazeloAbantu abayi ngandawonye bengemanzi∼Abantu abavumelani bonke ngento eyodwa.Akukho ndlovu yasindwa umboko wayo∼Akekho Read more

Amagama Amqondofana

Amagama amqondofana angamagama anikeza umqondo ofanayo, noma anencazelo efanayo, asho into eyodwa.amanzi ∼ amadambicasuka ∼ Read more

Izinyanga Zonyaka Ngolimi LwesiZulu

Izinyanga zonyaka ngezansi zibhalwe ngendlela esijwayele ukuzibiza ngayo ngolimi lwesiZulu nangesiZulu soqobo.InyangaNgesiZuluJanuwari (January)MasinganaFebhuwari (February)NhlolanjaMashi (March)NdasaEph'reli Read more

Malunga

Izithakazelo zakwa-Malunga Gatsheni, Boya benyathi, obusonga busombuluka,Mpongo kaZingelwayo,Nina bakwaNdlovuzidl'ekhaya, ngokweswel'abelusi,Zaze zeluswa intombi uDemazane,Nina bakwaKhumbul’amagwala,Nina bakwaDemazane Read more