Izithakazelo Zakwa Nhlapho

Izithakazelo Zakwa Nhlapho

Nhlapo!
S’gegede ….
Nongombhili! ingabayinye, weza nonima!
Mabulal’ umuntu am’hleke, athi, “ngibulel’ okukhahlambana”.
Ndaba ….
Dub’ elimthende
Nkwali zenkosi ezona ngokwendela kubafokazana
Umathunzi-made okwensim’ yelala!
Umagotshw’ egotshiwe kwabakwamlambo!
Wena kamavundla …!
Mbhonani …!
Umwelase ngokuwela impofana nothukela!
Mwelase ongaweli ngezibuko …. owawela ngezihlengela zomfula
Umadl’ umkadadewabo, athi, “akanamhlehlo! onomhlehlo ngubhabhakazi!”
Umsongansimbi ayibek’ ebunzi khon’ amagwala azombalekela.
Kwanhlapo umgoqo kawusavalwa, sekuvalwa ngamakhanda amadoda.
Mlambo!
Nina bakwamveli!!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.