Izibongo zeSilo uMpande kaSenzangakhona

UMsimude!
Owavela ngesiluba
Phakathi kwamaNgisi namaQadasi
INkonjane edukel’ezulwini
Unowela muva wawoShaka

Mdayi sabela kweliphesheya
Izalukazi ziyosala emanxiweni
Amaxhegu ayosala emizileni

ISikhukhulane sikaNdaba
Esikhukhul’omame sabetshatha
Saze sababeka ezinkwazini zemifula
EZinkwazini zoThukela

UNdaba uwele ngelasoDlokweni
UGagangamanzi angawesi mlomo
Amanz’odw’azosal’ebabaza

Izimvubu zayikhex’imilomo
Izingwenya zaphephel’ezintabeni
UMnguni wahlala phansi
Wavumis’izindaba ezinkulu
Ezikhulunywa kubo kwaMalandela

Wakhand’izihlangu
Wazikhandel’enkamangweni
Wakh’izindlu ngezinzala zotshani
Wakh’amaguma ngomsingizana

Wabuz’iMpofana neNdaka
Wath’uMzinyathi
Ngiyowubuza phambili koSilevu

Wathukuthela phakathi kwezinyanga ezimbili
Phakathi kukaNhlangula noNhlangulana
Wayophuma phakathi kweDlinza neShowe
Iziqu zemithi zabheka phezulu
Waphuma phakathi kukaMphehlela
noMaqhwakazi
Iziqu zemithi zabheka phezulu

INkwenkwezi kaNdaba
Ephume izilwane zabikelana
Kubikelane iKhwezi neSilimela

Gijimani ngazo zonke izindlela
Niyobikela uMaphitha noTokotoko
Nithi impi kayibizwa yithi
Nithi ibizwa nguMadela
Ngowakithi kwaMalandela
Wadel’izinkomo
Wazinik’amadoda

Wathi yiwona ayomhlabanela
Wathi ayihlathi lokuphephela
Wathi linjengelaseDlokweni
Wathi lingubaba lingumama
Wathi linguNongogo

Ngeqand’elilodwana
NgelekokaNgontsha
INtonga yethusi
Eyasala kweziny’izinduku

Abakithi ngibasolile
INkosi yakithi kabayitshelanga izibuko
Bayiweze ngelezimvubu nelezingwenya
Isikhoth’esish’eThokazi
Kwaze kwash’eesiseGudunkomo

IZulu elidume phezu kwaMaqongq’omabili
Laduma lazithath’izihlangu zoMbelebele
Lazithath’izihlangu zikaBulawayo
Lazithath’izihlangu zeZinyosi
Lazithath’izihlangu zoDlambedlu
Lazithath’izihlangu zikaNodayana
Lazithath’izihlangu zoMgumanqa

INhlehlanyovane kaNdaba*
Ihlehlele futhi ngoBulawayo
Ihlehlel’izinkomo zamaSwazi

Lalelani lowo muntu omemezayo
Umemeza sengathi uyakhala
Sengathi ukhal’isililo
UMalambule benoSidubelo
Banonina kaPhenduka
Bamemeze behlez’eMfihlweni

Bathi godl’ekhwapheni
Lukhozi lukaNdaba olumaphikw’abanzi
Lufulel’uSomahhashi koFabase
Lufulel’uNdengezi ezalwa nguMayibuka
Nkomo zay’eHluhluwe zabuyelela
Zabuya sezinembali yamazwi
Nkomo zakhuphuka zithwel’iNingizimu
Nangezimpondo
Ziyabuya sezithwel’iNyakatho nangezimpondo

Weza nezibhaxa ezimbili
Esinye sengathi singuNomampo
Esinye sengathi singuNoziqubu

Weza noMalambule kwabakaSobhuza
Weza noSidubeko kwabakaSobhuza
Weza noThekwane kwabakaSobhuza
Weza noMgidla kwabakaSobhuza

AmaSwazi akhawula ukumfunga uSomhlola
Ayihhulula imfibinga
Ngaphakathi kwaNodwengu
UMakhalimakhande njengezulu*
Lona limakhalima limandindizela
Isikhaphukhaphu singamanz’oMkhuze
UMkhuze siwuwele siwukhaphuza

Umfaki waMajomel’ezimpophomeni
Kuze kuse aMajomel’ebikelana nemiqhele
USongo lwensimbi yakoNdikidi
Elidl’uDambuza benoSikhombazana
Inzingelezi kaNdaba
Ngokuzingelezel’izinkomo zikaMswazi
kaSobhuza
Wazingeleza izinkomo zikaJobe kaGece

Umgwaqo wezinqola uMashishiliza
Umuntu ewulandela
Angaze afike kwaHlathikhulu
Uhlasele libalele koMleshe
Wahlasela libalele koFabase
Wahlasela libalele koSikwata

Wabhoboz’umthombo wemvula
Imvula sasingasakwazi ukuyibona
Kithi kwaMalandela
Utshwala bukaGologo
Babungaphuzwa muntu kwaMalandela
Babuphuzwa yimihlambi yezinyamzane

Usibasa ndleleni kwabemukayo nabahleziyo*
Bathi abahleziyo
Yikhona bezosala besokh’umlilo
Umhlane kaMmama
Hamba simuke
Siqonde kweliphesheya
Laph’abantu bakhona
Bnagangemihlambi yezinyamazane
Indab’engiyizwe ngiphesheya
Bathi nakwaMalandela

Izwe limangqephungqephu
Eminy’imithwalo iqonde kwaVuma
Eminye iqonde kwaNyawo
Imamba ebamba izinhla
Yenyus’iVuna

Imihlambi yamaduna yagugudeka
Kugugudeke ezawoTokotoko
Kwagugudeka ezawoMaphitha
Owadl’izinkomo zawoPhalane zonkana
EzoMbelebele zamuka nomoya

Usibamba siyaphula siliBhubesi
Isihlahla sentshungu sombhelebhele
Sigawulwe nguKlwana
WaseMbongombongweni
Amazembe anqundekile

UMzingeli kadinwa lihawu
Ingan’abadala libadinile
Ube ngumsingi wasenhla
Engumsingi wasezansi

INtakansinsi kaNdaba
Okade kwasa besisitheka
Abakithi kwaZulu
Izinkomo zayithwala imilomo
Zaqonda eSibubulungu

Usimayedwa njengelanga
Lona limi lodwa ezulwini
Usanda sithebeni njengensonyama
Umhlophe ophandlayo
Kithi kwaNodwengu

INkonyane kaNdaba
Eyakhula zeyizonda
Njengesixhumo enyamazane

Isimemezane!
Simenyezwe ngamaSwazi
Athi zaphela izinkomo zikaMswazi
Azinqum’amashoba
Azibon’ukugeza

UMpande kazithand’izinkomo
Ezilotshwe ngencwadi
Ngoba izinkomo
Ezinencwadi ngezamaBhunu

Ubesaqonde kwezikaSomcuba
Uthe engakagezi nokugeza
Esahlezi noNongalaza noSondada
Wasethatha isihlangu
Esihloma umgobo
Ngoba yiNkosi yakosihlangu

Khawuleza nkuna kaNdaba
Uzoyifica imizi emaphethelweni
NgeyawoDambuza kaNtombela
NgeyawoNdlela kaSompisi

Ungabafumanisa behlezi endlini
Besakhe izithanga
Uwufake entombini
Uwufake endodeni
Kuyaya kwaHlathikhulu sekulushongolo

UMdayi ubalekel’unya
LwakwaNtuli nolwakwaNtombela
Ababulal’umuzi kaNdaba
Bathi bawunikiwe
Bawunikwe nguMageba

UMakhalia khande onjengezulu*
USomnandi kaNdaba
Woza ngange
Umlomo uyangiwa
Kithi kwaMalandela
Othukuthele wawela uBhalule
Ngemvula yezinyembezi
Enqonde enqabeni kaSikwata kubeSuthu

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.