IZibongo zeNkosi uJama kaNdaba

IZibongo zeNkosi uJama kaNdaba
UJama kaNdaba
UJama omvukuzi zimonya
Ziyenqab’ukuwela
Emfuleni lingani
Inga zingumhlambi zingabhudla

Isiduli esiphahlwe
Ngamakhand’amadoda
Ubhoqol’omakhandakhanda
Nabalimi bensimu bangawusiphula

UJama kabongwa ngabalandakazi
Ubongwa yinjeye yaseMqekwini
Abongwe yinjeye yaseMabhuleni
IMamba yaSonomo Mninginingi
Ngibe ngiyambiza low’uyasabela
Kusabela uMlacu wakoMagalana
Kwasabel’uMbebe kaMahamba simuke

Abanye basemhlane babelethwe
NgabawoSiquzi ngabawoNkobe
UJama kaluthwana kangakanani
Nasenhlamvini yomkhont’angahlala

Nasemagatshen’emith,angaphathelela
Obengamqingo wangalitshe laseZihlalo
Ebelingalayezwa ngabaphath’izinhlendla
Thina bamaKlwa singathath’ichoba silole
UMabopha wakithi kwaZwangendaba
Ongibophe zaluk’inhlazane
Obabis’inhlab’ekuMahogo
Othabis’idukumban’elikuNgcingci
Owahlafun’umlomo
Engadli lutho
Wango kaLuhlafu
Wango kaNoqeqwa

Ubuchakijana bakithi kwaSidlozi
Bumba mgojana
Buyashelela

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.