IZibongo zeNkosi uSenzangakhona kaJama

IZibongo zeNkosi uSenzangakhona kaJama
IMbongi ::uTholudaba wakwaNdlovu

UMjokwane kaNdaba
Usalakutshelwa usalakunyenyezelwa
Ubhid’elimathetha ngezinyembezi
LinjengelikaPhiko waseBulawini

Inyath’ehamba
Isengama amazibuko
Injengomzingeli kumaMfekwane
Ozothebe zinhle uMjokwane
Ezidliwa ngamancasakazi

Udle umfazi umkaSukuzwayo
Wadla naye uSukuzwayo nendodana
Wamudla uMahamule kaMlomo
Wadla uNonhlambase ingqongqokazi
Esaththeth’izindaba zasesiNyameni
Wamudla uMabebetha kwaNonkokhela
Wadla uMsikazi noNdomoshe
Ingabe ubeyokwenzani kwaMabasamlilo
Lapho imihlambi yabantu iselayo
Umashwabadela kaMaqanda noNsele
Owashwabadela izindlubu
ZakwaMudli namakhasi

Udle izimfe zambili kwaSondombana
Ikhambi kodwa laphuma lilinye
Awuyi ebandla, awuyi emaDuneni
UnjengoVimba wakwaMangwekazi

Igawu bazakuliluma, bazakuliphimisa
Bakhumbule amagawu abebesi
Umlunguzi wezingoje
Izingoje zilunguzelane
Ngoba walunguza ingoje
Yomnewabo uzuvalele.

Unyaluthi omnyama kaHlayukana
Bamothe bengakayi enyangeni abakwaZulu
Umbebe kaMmama, beba simuke
Abanye basemhlane konina babelethwe
Ababelethwe ngabawoMbuso ngabawoNsele
NgabawoSicusa kaDungankomo
Intethe egolwe ngazinti zomkhonto
kwaMalandela
Yathi ukusuka yajubalala
Ungezwa bethi valela njlo Solunjalose
Kanti kabasho kuwe
Babhula unyoko uMbulazi
Yena ovalele iNgonyama endlini

Umqingo wangalitshe laseZihlalo
Umqingo wangalitshe obeyalezwa
Ngabalola izinhlendla
Thina bamaklwa singekhethe litshe
Ngiba sithi singafumana ichoba silole

UMenzi kaNdaba !
UMenzi kabongwa ngabalandakazi
Ubebongwa zinjenje zaseMqekwini
Abanye bahlezi Menzi kaNdaba
Abahleziyo ngabathetha amacala

Uthi lwempundu oluhlala izikhova
Oluhlale uPhungashe wakwaButhelezi
Lwahlala uDladlama wakwaMajola
Othe ewisa waze walililela
Ayabuya usewazeka izibongo

UNgelenge kalingani nantaba
Ubelingana nentaba yaseSikhume
Uthe ukulala wangangemifula
Uthe ukuvuka wangangezintaba
Uthe usubuya amaxhegu enyanya

UQangabhodiya wawoMkabayi
Uqabi kwezameva eNtendemuzi
Obesiyaka singamanzi endlela
UNombanga kubuya wawoPhalo

Usisa nhloko nxa abanye
Besisa izinyawo

ILanga eliphume linsizwa
Lithe liphezulu lansansa
Lifuna ukuthiwa yimizimbazimba
Ukhulume kwakuhle kwaze kwathi lwanye
Waba ngumnyama usiza nemvula

Sigqila nganhloko kuzonde intamo
Nyakamumbe kuyozonda isibili
Ongithume ngiphansi ngaya phezulu
Ngabuya nencobho ngebula ngapheka
Ndaba bayosala beshumayezana
Nabasezitheni nabasemakhaya

Godi elimnyama lakwaNobamba
Lohamba liwahila amaqakalana
Ogqamise idukumbana elikuNgcingci
Obemnyama izimpunga zombili
Unjengehlaba elikuSidubela

Waphotha intambo ende
MtakaNdaba
Wayihotha yaze yafika ezulwini
Wathi yikhona izithutha zakoMageba
Zingayikufinyelela khona
Zobathe ziyakhwela
Zaphuke amazwanyana

Amanzi aseMpembeni Ndwandwe kaNdaba
Amanzi aseMpembeni yinguqunguqu
Angiqedi nalapho ayayo
Amanye ayewuka
Amanye ayaqonsa
AnjengoQonsa wasesiGezeni
Mthombo wamanzi wakwaNobamba
Engiphuze kuwo ngaqangatheka
Ngaze ngaph’ukudliwa nazimamba
Ebezilala ehlozini nasephungweni
Imamba edle umuntu bathi iloyelwe
Kanti bazi ngeyakubo eloyelwayo

INakazi emnyama yakithi kwaNobamba
Ehamba ibanga amacala
UMunxephepha !
Nant’itshe lokukhunjulwa
Lingawa engubeni
Lizowa ehlombe
Lizophamba liwe emhlubulweni

Oye ngomnyama kwaMazolo
Wabuya ngonyezi
Amadoda aphenduka umbhejazane
Umphiwa nganxanye
Kanti kakuphiwana kuyabuyiselwana
UMkhombe ongononde wawoNonkombo
Othe ukukha wagogoda
Weza nenqumbu
Weza nenqumbulo

IBhicongo elimzimba ubuthaka
Obemzimba muhle nangendlala enkulu
Obebuso bungenandawo yokusolwa
Obemehlo angenandawo yokusolwa
Obezandla zingendawo yokusolwa
Obenyawo zingendawo yokusolwa
Obezitho zingenandawo yokusolwa
Obesiphundu simbhukwane ngezinqa
Kazi bazobukani ngamajadu
Khona beza beyinkungu
Menzi kaNdaba
Ngisho abakwaButhelezi
Siyakubadabula
NguNgoboza yedwa,
Oshe onyaweni…

IBinda Nkosi !

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.