Izibongo zeSilo uShaka kaSenzangakhona

Izibongo zeSilo uShaka kaSenzangakhona

UDlungwane kaNdaba*!
UDlungane woMbelebele!
Odlung’emanxululumeni
Kwaze kwasa amanxuluma esebikelanaUMjokwane aNdaba
Usalakutshelwa usalakunyenyezelwa
Usishaka kasishayeki
Unodumehlezi kaMenzi
Ilembe eleq’amanye
Amalembe ngukukhalipha

Igawu bazakuliluma
Bazakuliphimisa
Bakhumbule amagawu abebesi
Uteku lwabafazi bakwaNomgabhi
Ababetekula behlez’emlovini
Beth’uShaka !
Akayikubusa , kayikuba ‘Nkosi
Kanti kuyinyakana
UShaka ezakunethezeka

UShaka ngiyesaba ukuthi nguShaka
UShaka kwakuyiNkosi yaseMashobeni
Umlilo wothathe kaMjokwane
Umlilo othathe ubuhangunguhangu
Oshise izikhova eziseDlebe
Kwaze kwasha neziseMabedlana

Inkom’ekhal’eMthonjaneni
Izizwe zonke ziyizwile ukulila
Iziwe nguDunjwa waseLuyengweni
Yeziwa nguMangcengeza wakwaKhayi
Yaye yezizwa ngamaNtungwa akwaSokhumalo

Intethe egolwe ngazinti zamkhonto
kwaMalandela
Yathi ukusuka yajubalala
Ungezwa bethi valela njalo Solunjalose
Kanti kabasho kuwe
Wena kaNdab !

Basho unyoko uMbulazi
Yena ovalele iNgonyama endlini
Odabule kuNdima noMgovu
Abafazi abanendeni baphuluza
Imikhubulo bayishiya izinqindi
Imbewu yasala emanxiweniOdabule kuBhuzane phezulu
Wakhethelwa udwedwe lwamaza
Wadlula kuMcombo zigoduka
Wabuz’indlela kuDunjwa
Kanti ngabe uyibuze uBhuzane
Owandulele ukuya kwaNomagaga
Lafika iqhude lamvimbela

ILanga eliphume linsizwa
Lathi liphezulu lansasa
Ngoba lifuna ukothiwa
Yimizimbazimba
ILanga eliphandle elinye ngemisebe
Ngoba liphandle elaseMathandeni

Ozulu lizayo khwezani abantwana
Ngabadala bodwa abazozibalekela
UDunjwa yedwa limkhandanisile
Uye wakha amanxiwa oThukela
Lapho kucushwa isilo ngomwowane

Ohamba ebasa amakloba
Ophehlwe weva wanjengomlilo
Imamba edl’umuntu bathi iloyelwe

Okhangel’ezansi naMadungele
Izinkomo zawoSihayo zamlandela
Kwaze kwalandela nezawoMafangosi
Ebezisengwa yindiki yakwaMavela

Ungangencumbe yamabele engadliwa
Ungangembiza yamashongololo
Uphekwe ngembiza enkulu
Ebipheka aMakhosi akwaNtombazi
Kavuthwa uShaka kaqedwa

Wayilanda inkomonye
Ilandwa kuMakhendama
Ekhaya konina
Izulu elidume emva komuzi eKuqobekeni
Laduma lazithatha izihlangu zaMaphela

Wamudla uNomhlanjama ezalwanguZwide
Wamudla uNqabeni ezalwa nguZwide
Wamudla uMphepha ezalwa nguZwide
Wamudla uDayingubo ezalwa nguZwide

Wamudla uNombengula ezalwa nguZwide
Wamudla uMpondophumelakwezinde
emaPheleni
Wamudla uMtimona ezalwa nguGaqa
emaPheleni

Wamudla uMdandazi ezalwa nguGaqa
Wamudla uMakhwela ezalwa nguGaqa
Wamudla uNozigaba kaTatho
Wamudla uNkayishana eCwecweni

Ondande ngokhalo, wabuya ngokhalo
Waya ngoBhoyiya kwaMdakuda
Wandanda ngokhalo olude
Wadabula emathanjeni abantabakaThayi
Ababegodola beya kuMacingwane
eNgonyameni

INdlovu ethimuka babeyixokozelela
abasElangeni
Ibuyise inhloko yadla amadoda
USilwane helele!
Emizini yabantu
USilwane ubengelutho
Ubeyinduna kwaDibandlelaOZihlandlo kaGcwabe ngibasolile
Abasokoco !
INkosi kabayitshelenga izibuko
Bayiweze ngelisaconsa amathe
Ebelisasuka kuphela
UNtube wakwaMajola

Amanzi omthombo wakwaNonamba
Engiphuze kuwo ngaze ngagangatheka
Ngaphos’ukudliwa zimamba
UMlunguzi wezingoje
Izingoje zilunguzelane

INyathi esihamba isengama amazibuko
INyathi ejame ngomkhonto phezu
koMzibvubu
AmaMpondo ayesaba nokuyehlela
Nani boGambushe
Nani boFaku

Ningingamhlami okaNdaba
Ukuba nimhlabile
Kobe senehlabe uPhunga
Nahlaba uMageba

Wahlangana nodwendwe lwamankankane
Mhla eyakudla amaMpondo iziphukuphuku
INtaba emahwanqa kaMjokwane*
Ebingadli mihlambi yankomo
Ebidla imihlambi yezinyamazane
Obesixhokolo singamatshe aseNkandla
Abekade ephephela izindlovu ukuba liphendula

ULusiba gojela ngale kweNkandla
Lugojela nje ludla amadoda
INdlondlo yakithi kwaNobamba
INdlondlo ehamba ibanga amacala
UNdaba ocaba ngomkhonto
Amanye amakhosi ecaba ngamazembe

Ubhiyoze kuNomangci phezulu
Eyakunqamula umbango wakwaNyuswa
Kwakungabangwa lutho kwaNyuswa
kwakubangwa izinhlakuva emanxiweni
Bethi nkete nkete
Lindani amajuba

Umxoshi womuntu amxoshele futhi
Nanku lapha ngimthanda khona
Ngimthanda exosha uZwide ezalwa nguLanga
Emthabatha lapha liphuma ngakhona
Emsingisa lapho lishona ngakhona

UZwide wampheq’amahlonjan’omabili
Ukuma kwakhe
Umuntu omdala
Ukwethuka okusha

Buya Mgengi !
Indaba usuyizwile
UZwide umphendule isigcwegcwele
Namuhla futhi usamphendula ndodana

Izindaba ngazizwa ngesalukazi
Sona singumasala emanxiweni
Izindaba ngazizwa ngexhegu
Lona lingumasala emzileni
UMaswezisela omnyama
Wakithi kwaBulawayo
Oswezisele uZwide ngamagqanqulaUSishaya ndlondlo kaMjokwane
Ubusika nehlobo bahlukene
ObakwaNtombazi nobakwaLanga
INkonyane ekhwele phezu kwendlu
kwaNtombazi
Bathi iyahlola
Kantyi yibona abahlolayo

Uthi lwempundu oluhlala izikhova
Oluhlal’uPhungashe wakwaButhelezi
Ubhincakade waze wafunyaniswa
Ovunulel’ezimfundeni zamanzi
Izinto zakho zamuka namanzi

Mgengi pheza izitha kusehlobo
Utshani bude buzokugibanisa
UKlebe engimbone ukwehla
kwezikaMangcengeza
Kwathi kwezikaPhungashe wanyamalala

Kwakungasakhali nkomo kwaNtombazi
Inkomo yayisikhala kithi kwaBulawayo
UGasane kade lubagasela
Lugasele uPhungashe wakwaButhelezi
Lwagasela uSondaba woMthanda
Ehlezi ebandla

Lwagasela uMacingwane eNgonyameni
Lwagasela uNxaba kaMbekane
Lwagasela uGambushe emaMpondweni
Lwagasela uFaku emaMpondweni

UDlondlwane luya luhlezi
Luya ludlondlobele
Luyadla lubeke isihlangu emadolweni
Isidlukula dlwedlwe
Uhlanya olusemehlweni amadoda

Unkomo zabontu inkelenkele
Zikhungele izibongo emashobeni
UMasukwana kus’onjengeNgonyama
UMasuku ubehamba kwaMadilika
Uhlumayo lumananga ,uDlungwane
Uhlumayo lumananga lunkone
UMananga ubengelutho
UMananga ubeyinduna kwaJiyampondo

Siphuphuma simadel’imiyalo
Obhoboze isikhala emaNcubeni
Weza noMvakeli ezalwa nguDlaba
Weza noMaqobho ezalwa nguDlaba
Weza noKhwababa ezalwa nguDlaba

UMsingi wazansi wosinga nasenhla
Woze usinge lapho kushona khona ilanga
Ovuso eladla umntana osesiswini
UMavuso ubeyinduna kwaNomgabi

Odle imihlambi kungeyabahwebi
UNgelengele kalingani nantaba
Wena omkhulu kakhulu
ONgangezwe lakhe

UngangoMpehlela noMaqhawakazi
Ongangesihlahla esisokhalweni kuMaqhwakazi
Esasihlala amaNdwandwe namaNxumalo

UQangabhodiya wawoMkabayi
Ungisize Maphitha ninoNgqengelele
Umnike nkonye afunde ukukleza
Umnike ukhande lpkuzimbela

Osifu sinenqaba
UBayethe kaNdaba
UNdaba ngiyameba, ngimuka naye
Ngimbuka kwehla nezinyembezi
Kuba sengathi ngubuka isihlahla soMdlebe

IGwija likaMdlaka ligwegwe
Lijiyiza abasini bengoma
UNdaba ulududu emanxulumeni
UDlungwane ongenamthekeleli

UShaka ufumanise izilwane zimbili
Zihlangene phakathi kweNsuze noThukela
Izilwane kunguThondolozi noSihayo
Wafika waphonsa ihawu zahlukana

Ogcagce emagcekeni koPhuthile
Wadla uMsikazi koNdimoshe
Wadla umfazi mka Sukuzwayo
Wadla uSukuzwayo nendodana
UHlabuhlungu bazoshumayezana
Nabasezitheni nabasemakhaya
Uhlaza lwangayinyongo yenyamazane
UVemvane lukaPhunga noMageba
Olumabala azizinge sengathi abekiwe

UMzizima ongamathunzi ezintaba
Khona kuhlwa kuhamba abathakathi
Ubhidi elimathetha nangazinyembezi
INgqayingqayi kaPhunga noMageba *
Engiyibuke ngaze ngayejwayela
UMasengo mahla inkonyane yenkomo
Kwangixaka ukukhaba kwale nkomo
Yakhaba osengayo yadela ummbambi
Umoya womzansi womngenela
Ohleze ubangenela nangomnyango

Oth’esadla ezinye wadlezinye !
Wath’esadl’ezinye wadlezinye !
Oth’esadl’ezinye wadlezinye !
Wath’esadl’ezinye wadlezinye !
Bayethe ! Hlanga lwamakhosi !

IBinda Nkosi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.