SINANATELO SAKA KUNENE

SINANATELO SAKA KUNENE

Madvonsela.
Mtimandze.
Bhambo lunye,
Tingaba timbili tafuta ekhabonyoko
Masango makhulu, newebantfu newetinkomo.
Nine lenawela umfula ngekuhlehlela emuva.
Nine lenadvuba nafika kaZulu natsi kunene kwelive.
Madvonsela lolobola ngelijazi ebulandzeni
Lophaca njengelilanga.
Nine baMalambule.
Lokwatsi Malambule abanga naMswati.
Natsi Malambule embili.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.