SINANATELO Saka Mncina

SINANATELO SakaMncina

Mkhwanati.
Mafuyandvuna.
Ginginini.
Nyawonkhulu.
Bikatana.
Wena wachamela esigodzini setjwala,
Wanyenyela Mkhwanati.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.