TIBONGO TAZWIDE WALANGA

TIBONGO TAZWIDE WALANGA

Zwide abetalwa nguLanga, ayinkhosi yebakaNdwandwe. EmaSwati-ke abetsi nguZidze. Sive sakaNdwandwe bekusive lesikhulu lesasinemandla, sihlonishwa futsi. Bukhosi bakhe Zwide bachitfwa nguShaka mhla ibambene emfuleni uMhlathuze, lapho Zidze abaleka khona wabheka enyakatfo. Zidze utele Tsandzile, lobekangunina waMswati wesibili, lowaphindza waba yiNdlovukazi yemaSwati nayo leyayinemandla yaseLudzidzini. Uva nje emaSwati natsi nine bakaLaZidze kushiwo Tsandzile waZidze. BakaNdwandwe baseBulandzeni, eNkhambeni batalwa nguMadzanga waZidze kanye nebaseZikhotheni, batalwa nguNgolotjeni naShemane baZidze

Lonkhonkhela bantfu bahlatjwe,
Kuhlatjw’ iminyango lenesisila,
Yena bangamhlabi.
Etindleleni ufana nayiphi?
Ufana nalevundlako.
Emitsini ufana namuphi?
Ufana nemnyamatsi.
Etinyokeni ufana nayiphi?
Ufana nenyandezulu.
Sikhova saMkhonto naLanga.
Mashesh’ afike kuMashobane,
Neyise Langa angazang’ az’ afike.
Licili balihlabe lishona lilanga,
Tingakahlatjwa tibhabhayiyane.
Emakhubalo awadliwanga ngengubo yenkhomo,
Adliwa ngengubo yengwenyama.
Lijubuko lelimadvwal’ abusheleleti,
Lishelele Melusi waseNgoleleni,
Lashelela Dingiswayo waseLuyengweni.
Wena waLanga.
Mnguni.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.