Tinanatelo – MALAMBE

Tinanatelo – MALAMBE

Mkhwanati.
Shiba.
Mkhwanati loluhlata njengencoshane.
Wena lowadla dzadzewenu watsi akanamhlehlo akanangati.
Bushashati belitulu leladvuma kabi
Lidvumela bafana bekwelusa,
Nkhomo lelele kabi
Ilele ngencebeni ngoba idzinga baguculi.
Mabuya wetindlovu.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.