TISHO TESISWATI

TISHO TESISWATI

KUHLANGANISA EMEHLO.
Kubonana nikhulume. Kushiwo kakhulu nome uyewukwekhuts umhlolo ekhaya lapho kuvele khona sifo, uyasho kwekutsi “Sisaya lapha kaMaseko siyewuhlanganisa emehlo.”

KUKHALA KUVE BANI.
Kweswela umuntfu lotakusita. Umuntfu nasebumatimeni nje angasho nje kwekutsi “Ewu! pho ngitawukhala kuve bani”, kukhombisa kwekutsi ute lotamncedza, usebaleni.

KUKHULUNYELWA ULIDLOTI YINI.
Kushiwo uma umuntfu asolo atfumela, angatikhulumeli yena. Kumbe sesheli solo sitfumela entfombini kutsi basisomele, intfombi ivakale seyitsi “Uyakhulunyelwa ulidloti yini lomngani wenu? Wehlulwa yini kutikhulumela yena?”

KUMBA WEMBULULE.
Kushiwo ngubaleka ngalelikhulu ligonso. Sibonelo kungashiwo nje kutsi “Kwatsi kungachamuka emaphoyisa wemba wembulula Ciniso, esaba kuboshwa.”

KUNGATI NEKUTSI LIDVUMEPHI.
Kungabi nandzaba, unganaki nje. Kushiwo kakhulu kumuntfu longatati netindzaba nemmango kumbe telive kwekutsi ” Hhawu loyo, akati nekutsi lidvumephi”

KUSENGELA ELUPHONDVWENI.
Kutsatsa intfo yemuntfu ngebucili nome ngemachinga, kutsiwa umsengele eluphondvweni loyo muntfu.

KUSHIYA EMEHLO.
Kutsetsisa kakhulu. Kutsiwa umuntfu usuke umshiye emehlo lapho umtsetsisile mbamba. “Mkhulu wangishiya emehlo sengehlulekile emendvweni kantsi abevele angekhutile kutsi ngiyaphi kamtsakatsi.”

KUSIKA LELIBUYAKO/LELIJIKAKO.
Kusonga inkhulumo noma kwengeta nje kancane enkhulumeni. ungasho nje kutsi “Awu bekunene, kusonga lelibuyako kuloku Mlungisi lasakushito, nami ngitsi…”

KUTALA NGETIMBAMBO.
Kushiwo uma umfati atele umntfwana loyinhlupho, kutsi ” awu wamtala ngetimbambo” Kusho kutsi maye uyahlupha nangu umntfwana waLaSibanibani.

KUTIGANDZA NGENDLEBE ETJENI.
Kukhuluma nemuntfu kepha angakulaleli, kutsiwa usuke utigandza ngendlebe etjeni. Kungashiwo nje kutsi “Udlala ngesikhatsi sakho ngekuyalana naloyo, utigandza nje ngendlebe etjeni.”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.