AbaThwa

AbaThwa

No automatic alt text available.

AbaThwa solo bayinzalo kaNtu/Mtu noma bona kwaba abokuqala ukuphuma ngenxa yempilo ababeyiphila yokuhamba bezingela bengahlali ndawonye. Iningi labantu lixova umlando wabantu abamnyama nalokhu okubhalwe ngabelungu ebhayibhelini ngoba befuna ukuzithethelela ekugqilazeni indlu kaNtu. UNtu a kuye na umuntu wokuqala kwabamnyama babekhona abamzalayo nabangaphambili kuye, kodwa kuqala ngaye ukuqambeka kwegama. Abantu endulo babenganawo amabizo.

AbaThwa ke bona bahambe baze bafika kuleli laseNingizimu izwe, kodwa babengagxilile ekuqoqeni isizwe njengezizwe eziningi, bona uma bephilile njena kwakulungile. Iningi labaThwa lagwinywa izizwe ezaqhamuka enhla nezwekazi okungabeNguni, abeSuthu, abeTswana njalo njalo. Izibongo ezingabaThwa ngokwendabuko ezifana no Nxasana noGama zikhona nezinye ,bengibeka isibonelo. Kodwa inzalo yabaThwa ikhona lapha eBotswana ogwadule iKalahari noma seyangena nayo kwimpucuzeko nabo.

Kulesithombe AbaThwa basogwadule lase Botswana, babasa umlilo ngenhlobo endala kungakefiki abelungu basebenzisa uzwathi ukuphehla umlilo.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.