Abakwa Mkhize | Umlando wabakwa Mkhize

Mkhize

AbakwaMkhize baluzalo luka Langa Samuketi, okusho ukuthi bahlobene kakhulu nabakwaDlamini nabakwaNdwandwe.

Kuthathe eside isikhathi babizwa ngokuthi abaseMbo, okusho ukuthi bangabaMbo-Nguni. Umuntu ongukhokho noma okubizwa ngaye abaseMbo kwabe kunguMumbo owayeluzalo lukaNguni owayengowase kabazwe lena koCameroon-Congo. UMumbo wathatha abantu bakayise wabheka nabo ngasempumalanga nezwekazi iAfrika okuseKenya namuhla. Wafike wahlala endaweni eyaqanjwa ngegama lakhe kwathiwa EMBU, isekhona namanje le eKenya.

Ukwahlukana kwabaMbo kwenzeke ngezoikhathi zofuduko lapha eTalagubha ngasezintabeni zeLubombo. Okwathi abakwaMkhize bahwebelana namaPutukezi base behlanjalo ngokugudla ulwandle kanti izihlobo zabo bakwaDlamini bagudla Lubombo bephindelela bona. OMkhize bahambe njalo beklamisa imfuyo yabo ezindaweni eziphakeme ngoba zabe zino mkhizwana kumila kahle uhlaza.

Kuthe sekubusa inkosi uLudvonga waMavuso kwelakaNgwane, watsi akulandvwe letihlobo tabo letilandzelana nemikhizo yematolo. Nangembala ke watfumela emancusa kutsi balandvwe kodvwa phindze kuvuma labo bantfu baka Mkhize kunaloko baba cosha ngetikhali. Watsi Ludvonga sebakaMkhizo lokwagcina sekutsiwa Mkhize.

KwaMkhize kwakuno Sibiside kaSidweba wayezele eziningi izingane okubalwa uShange noMavovo namawele okwabe kuwu Mpondo noMpondomise abawela umzimkhulu bakha kwelakwaXhosa izwe. Okunye umkhonto wagwaza ekhaya kwavela isibongo sakwaMabhida. UShange kwavela isibongo ngaye oDumakude.

Ukuzalana kwaMkhize:

ULanga wazala
UNdlozela owazala
USidweba owazala
UMdladla owazala
USibiside/Gubhela owazala
UMavovo owazala
UKhabazela owazala
UGcwabe owazala
UZihlandlo owazala
USiyengela owazala
UNgunezi owazala
UTilongo owazala
UNkasa.

Lukhona nolunye uzalo lakoMkhize oluningi angilufakanga lapha.

Izithakazelo;

Gcwabe!
Khabazela kaMavovo kaZihlandlo!
Mumbo omhlophe,
Wena waseMbo
Wena okhanya amasi esiswini,
Singela,
Ngunezi, mumbo ombulazi,
Sibiside esimaphandla esaphandla abeNguni bavungama,
Ni bengwazi emabhudle ethi isabhudla yabuye yaphinda yabhudla,
Malala amahle,
Nina enalala nomunwe navuka nakhwifilanga.
Nzalo kaSambela
Nzalo kaLuzalo
Zalankomo!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.