Izindlu zobukhosi bakwaBiyela

Izindlu zobukhosi bakwaBiyela

Inkosi uNdaba wakwaZulu wazala izinsizwa endlini yakhe yaseGazini nazi ezilandelayo:

UXhoko
UShwankeni(Ntshangase)
UMgutshwa
UMutsha
UMndayi

Indlu yasoBuka: ngiyo enkulu

UXhoko uzale
UMenziwa ozale
UMvundlana ozale
UMkhosana ozale
UDumezweni ozale
UMkhombisi ozale
UNkanyiso ozale
UPhiwayinkosi,

Indlu yaseNdlangubo:

UMkhosana kaMvundlana kaMenziwa kaXhoko kaNdaba, uzale
UMgitshwa ozale
UNkomo ozale
UZwelempi ozale
UPhangifa.

Indlu yakwaSanguye:

UMenziwa kaXhoko uzale
UMagidi ozale
UBahlangethe ozale
UNgangezwe ozale
UKhishwekhaya ozale
UVelemandleni.

Indlu yaseMahlayizeni:

UXhoko wazala
UDidi ozale
UMthiyaqhwa ozale
UManyala ozale
UVelangaye ozale
UBhekizwe.

Indlu yaseMombeni:

UMgutshwa kaNdaba, wazala
UNodade ozale
UGala ozale
UMphezeni ozale
UMhlakaza ozale
UKhohlwezakhe ozale
UMandlenkosi ozale
UBhekizenzo ozale
USifiso.

Indlu yaseMangidini:

UMutsha kaNdaba wazala
ULuzipho owazala
USithunga ozale
UNomzama ozale
ULukhulwini ozale
UPhindizwe ozale
UFangelakhe ozale
UMkhokheleni.

Indlu yaseMvuzane:

UMndayi kaNdaba wazala
USobaba ozale
UNdlongolwane ozale
UHhashi ozale
UZalaba ozale
UBhekabelungu ozale
UZwelezinduna.

uShwankeni/ uSidinane kaNdaba yena wathi bantshingiwe abakwabo wazibiza ngesibongo sakwaNtshangase. Ngizobhala ngamaqhawe akwaNtshangase ngokulandelayo.

One thought on “Izindlu zobukhosi bakwaBiyela

  1. Isizikulu sakwa Joseph Ndabezitha Tshanga, ozalwa ngu Gogo u Base.
    Ikhehla elaphunyuka empini lanyukela kwa Gazankulu, lenkathi kubulawa umawalo, ngenxa lokusingatha impande esenabile, laphoxeka ukuba lingayi vezi indabuko yalo yase bukhosini.
    Izingani aziyazi indabuko kamkhulu u Ndabezitha Tshanga, ngenxa yesihlungu esenzeka kumama we Khehla. Khona lapho umzukulu uthola isicathulo isicathulo sehashi esa nyamalala mandulo emzimkhulu sembelwe umkhulu, esingumbala we golide emaphakathini silengisa i sheyini. Ngenxa yokuswela ulwazi, uyasithatha umzukulu usilahlela emfuleni ngoba, ngombono wakhe wabona njengo mlingo ovimbele abadala ukuthi bavakashe endlunkulu.
    Sizani ngoba akukho okuyokulunga kulabo aba phika inkani ngokuziba izingane zika Ndabezitha.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.