Zulu Poetry | Izinkondlo

IMBONO YASEKUDINGISWENI
Sabe sesihlala ezihlabathini ogwini lolwandle
Sabe sesibuka ukuwa nokuphakama kwamagagasi
Sabe sesilalela ukudlalisana kwezinyoni
Kona kwasekunjengako okwemimoya yethu
Yona inyoni’enkulu sayibona isiyikhwela intambama
Isikhwel’emafini amnyama isigoduka
Nathi laba sase sithubeleza ebusuku
Sesifumbethe imicabango ngekhaya lethu
Lona lase lisibiza lisibiza njalo kude eNingizimu

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.