Zulu Poetry | Izinkondlo | INGOMA YAKHO EYANGIVUSAYO

INGOMA YAKHO EYANGIVUSAYO
O mntakwethu kwathi uma ngiphaphama
Ngaphaphamela phezu kwezinkondlo zakho
Ngavukela phezu kwezingoma zakho ezimakhulukhulu
Ngaze ngantathatheka ngaze ngezwa umoya
Umoya owawugijima ugijima njengawe
Wena wagijima ngemikhondo engemisebe yelanga
Kwaze kwababaza uHhemu ethi, “Yini leyaya ?”
Esho ebona umbani osuka emehlweni akho

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.