Zulu Poetry | Izinkondlo : Isela

ISELA
Lashintsh’izulu
Lagqunqa laba mnyama suce
Lahloma kwaxhuphuzel’isisu
Ngantanta endlini, ngaphuma ngangenaLaphons’imibani yadedelana
Lasho layidedel’imvula
Kwageleza amanzi kwagcwal’izihosha
Kwaphethuk’iziphethu yonk’indawo

Lwangithi heqe uvalo
Kulomhlaba awusaqondi nqindi nasibhakela
Isela lifika noma kanjani, nanini
Sesahlala sithuthumela sithuka izanya

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.