Zulu Poetry | Izinkondlo: PHEZULU NAPHANSI

PHEZULU NAPHANSI
Udunyisiwe lomhlaba
Umhlaba owondla umuntu
Njengesibungu esidunjini.Lunamandla ulwandle
oluvovwe itswayi wuqhembu
esweni lenhlanzi.

Icwebile inkanyezi
egqamile emkhathini,
imbade esiswini sesibhakabhaka gebhezi.

Ngobukhosi ukhozi
lwenyuka ngamaphiko egolide
phezu kwempilo ephansi.

Umnyama umgodi wembongi,
Imvukuzane evukuza ingekho
intunja yokungena nentuba yokuphuma.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.