Zulu Poetry | Izinkondlo: UPHAWU

UPHAWU
Unabuphi ubuhle na?
Unaluphi uju na?
Unaluphi udobo na?
Udobo olungabuyi lulambatha
Ufika nobumnyama okobusukuUngen’imizi nemizana
Ushiye uphawu ngemumva
Uphawu olungenabulili
Uphawu olungenaminyaka
Uphawu olungenasigwili
Uphawu olungenasifundiswaUqoqa kuqaqambe inhliziyo
Kulume isisu kozele
Kuxeg’amadolo kom’umlomo bantakababa
Ubon’umhlab’usigubuzela
Usigubuzela kuphele ukwazi

Abantu baphenduk’izithuli
Abantu baphenduk’izimpumputhe
Kwand’amaxhegu
Kwand’amaxhegukazi
Sesahlala sizichitshana okwezikawu

Akekho ongathi ubanjwe ngesidlovana
Ukulubela ubumnandi kuphelile
Amaphupho ashabalele
Impilo ishabalele
Ishabalalise okwentuthu yamaphepha

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.