Zulu Poetry: UNGASONDELI OTSHANINI

UNGASONDELI OTSHANINI
Utshani buluhlaza njengomati
ohlotshiwe ngezimbali zamazama
abomvu njengamalangabi eklobeni.
Ibentshi lasephaki, libusisiwe,
liqukethe ulova olalele
Ukuhuba kwesiyalu
Esichela amanzi ayiqcwele
Esiqumbini samakholwa angamajuba“Ungasondeli otshanini,
Izinja ezingaxhaniwe zinqatshelwe.”Nangoke “umisisi” ehambisa ipikinisi yakhe
ebhavile yase iqholwa ngamakha.
Inuka ubuso buka saziso “Ungasondeli”
ngekhala elibanda njengenhlanzi eseqhweni
ishaya indesheni ngomlenze wangemumva
isishiye simpongoloza ngokuthu
kuthela nehlazo.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.