Shingana kaMpande

Lona umntwana uShingana kaMpande. Wayethembeke kakhulu kamfowabo uCetshwayo kusukela empini yabantwana eNdondakusuka emeseke njalo. Nasempini yaseSandlwana wayehola ibutho elaliphethe umjojantana. Kwala noma esekhotheme uCetshwayo wethembeka nakundodana uDinuzulu waze wayoboshwa abamhlophe ngenxa yokususa udushe empini yaseSandlwana. Wethembeka waze wakhothama ngo 1904, ekhothamela ekudingisweni eMntshezi abamhlophe. Wathi esegula wacela ukuthunwa lapho kwawela inkaba yakhe khona,eNdulinde kwelaseMandeni. Shingana kaMpande.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.