History of Madzikane kaZulu

History of Madzikane kaZulu
Ngonyaka ka 1828, uShaka ka Senzangakhona wahlasela uMadzikane no Faku. uShaka wanduluka ekhokhele umkhosi wakhe buqu. Wathsi mayefika kumlambo uMzimkhulu, wawehlula kabini lomkhosi, omnye wawukhomba ukuthsi uhlasele uMadzikane omnye wawukhomba kuFaku ikhokhelwe tinjengele. UShaka no Henry Francis Fynn bashiyeka etu komlambo uMzimkhulu.

Umkhosi owawuthunyelwe kuMadzikane wahlangatshetwa etu kweentsaba teNunge. UMadzikane wayalela unyana wakhe, uNcaphayi ukuthsi akhokhele umkhosi owawekhiwe amaWushe, AmaChiya, AmaMpovane, AmaNqolo, AmaXesibe, kunye netinye itizwe, ukuba alwe nalomkhosi kaShaka awurhole awujikeletise iintsaba teNunge, lo gama yena ephehla intseleti kwadze kwawa ikhephu.

Waqothola ke lawo umkhosi kaShaka owawukhokhelwe uDingane umninawe kaShaka. Wahlaselwa waphoze waphelela. Le ndzawo yeentsaba teNunge owafela kuyo yadze yabitwa ukuthsi yiNtsizwa, ngoba kulawo IINTSIZWA tomkhosi kaShaka tafela khona. (Le yimbali yeengwevu takeMzimvubu)

THOLA ESAKHO ISIKIBHA ESINESITHAKAZELO SAKHO. ORDER: 061 868 5163 (WHATSAPP OR CALL) PRICE: R200

THOLA I-HOODIE ENEZITHAKAZELO ZAKHO: ORDER: 061 868 5163 PRICE: R400

Source of article: bhaca.co.za

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.