Amazizi Chiefs

Amazizi Chiefs

1.    Inkosi Zwelixolile Pokwana of Ngqutura, kwaZangashe eNgcobo;
2.    Inkosi Ngubesizwe Njemla of Trust Farms eMthatha;
3.    Inkosi Jonguxolo ka Xabadiya of eMbholompo eMthatha – ixhanti lamaZizi ewonke eMazantsi we-Afrika;
4.    Inkosi Mavana Dlamini of Kroemhoek, eMzimkhulu
5.    Inkosi Zanoxolo Nombewu of Gqaqhala kuTsolo
6.    Inkosi Zanokhanyo Bikitsha of Ntshatshongo eFort Malan.
7.    Inkosi Dalukhanyo Vena of Nkondwane kuCentane

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.