Nkosi Dlamini Swaziland

Nkosi Dlamini Swaziland

nkhosi.

dlamini.

wena wekunene.

wena umuhle kakhulu.

wena weluhlanga lwakangwane.

hlubi lomuhle umlangeni.

sidlubuladlede sakalobamba,

lesitsi sibadla sibe sibadlubulisa.

wena lowabophela lokuhle emfuntini,

watsi mfati ubotala.

sidvwabasilutfuli,

singaba ncwaba seta nemlandzakati.

gwalagwala lelihle lemakhosi.

nyatsi lemphondvo timakhenkhenene,

yadla umuntfu kwanga bamhlabe ngelihloka.

vuso leladla umuntfu asesiswini,

watsi longephandle wasindza ngekutibalekela.

mahlala elukhandzeni lwenyatsi,

wentela benyatsini khona batekubalekela.

mangcwangu.

samuketi sinembovu kumalangeni.

wena longayidli imvu lemnyama,

wesaba emafinyila nemcondvo.

mamba leluhlata levuka etihosheni telubhalule.

wena lowacedza lubombo ngekuhlehletela.

mlangeni longanatsi emanti,

unatsa ingati yemadvodza.

hlubi wakucala.

gwalagwala.

shumi lekutsenga.

awucedvwa nkhosi.

One thought on “Nkosi Dlamini Swaziland

  1. moses

    Bengicela ukwazingomlando nendabuko Ngo Nkosi dlamini swaziland

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.