This blog is for all Africans who love their culture & heritage

Izibongo Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko Direto Sinanatelo

Nkosi Dlamini Swaziland

Nkosi Dlamini Swaziland

nkhosi.

dlamini.

wena wekunene.

wena umuhle kakhulu.

wena weluhlanga lwakangwane.

hlubi lomuhle umlangeni.

sidlubuladlede sakalobamba,

lesitsi sibadla sibe sibadlubulisa.

wena lowabophela lokuhle emfuntini,

watsi mfati ubotala.

sidvwabasilutfuli,

singaba ncwaba seta nemlandzakati.

gwalagwala lelihle lemakhosi.

nyatsi lemphondvo timakhenkhenene,

yadla umuntfu kwanga bamhlabe ngelihloka.

vuso leladla umuntfu asesiswini,

watsi longephandle wasindza ngekutibalekela.

mahlala elukhandzeni lwenyatsi,

wentela benyatsini khona batekubalekela.

mangcwangu.

samuketi sinembovu kumalangeni.

wena longayidli imvu lemnyama,

wesaba emafinyila nemcondvo.

mamba leluhlata levuka etihosheni telubhalule.

wena lowacedza lubombo ngekuhlehletela.

mlangeni longanatsi emanti,

unatsa ingati yemadvodza.

hlubi wakucala.

gwalagwala.

shumi lekutsenga.

awucedvwa nkhosi.

Previous

AMAZIZI DLAMINI

Next

Dlamini Zizi Jama

4 Comments

  1. moses

    Bengicela ukwazingomlando nendabuko Ngo Nkosi dlamini swaziland

  2. Morning i just like to know about history of swatis. i don`t know anything about my history i was in Secunda mpumalanga your help will be highly appreciated Thank you in advance

  3. Bengicela ukwazi izithakazelo zakwa nkosi dlamini olanagalibalele ondlebe zikhanyilanga kodwa ankhoni ukuqedelela

  4. Tshidiso Lewane

    I just found out that I’m Nkosi Dlamini, I think I’m still lost cause I lost my father, may his soul rest in peace.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: