Xaba Clan (Xhosa)

Iziduko: Xaba

ooNonkosi,

ooNonxa asikhathali,

ooNomjoli,

ooLinda,

ooMwelase,

ooMlotywa,

ooShwabada,

owashwabadel’inkomo neempondo zazo, Apho kungavalwa ngamivalo kuvalwa ngamakhand’amadoda, aMahlubi amahle!

One thought on “Xaba Clan (Xhosa)

  1. Ntombi

    Hey.
    I am ntombi James my clan is Xaba. I was wondering if you can be able to help , history wise ..I would like to know more about my history I. Hoping you’d be a perfect person to help me with this.

    Regards
    Ntombi James

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.