AmaXesibe are a nation made up of several clans and tribes but their history is not well documented. Common clan names are:

Snama,

Rhadu,

Cwerha,

Nune,

Mayaba,

Gcuma,

Nxontsa,

Bhuku,

Mlatshenyi,

Ngqatyana,

Nondzaba,

Mbathane,

Tshomela ka Matsho,

Matshaya,

Makhuma

Mbathane,

Matshaya,

Xesibe,

Khanda’nyawana,

Matshin’ayibheke,

Ibhaca