ISIDUKO SAMADONGO , MAKULENI

DONGO
NYATHI
MZOYI
SIWANA
MBUYISA
NOMANDLA
NONTANDA
QHIDASHE
VEZI
S’KHABAMKHONTO
SIZUKULWNA SIKA DAKA KA’MTOSE
SIZUKULWANA SAKWA’MANKAZANA .
NDINGUMZUKULWANA KA NOTYWIDI OZALA UMNCEDISI,
UMNCEDISI OZALWA NGU MANDLOVU INTOMBI YAKWA MBADAMANA PHESHEYA KWE CIKO KUMHLABA WAKU SEVEN. BABUYA BAZAKUMA ECIKO NGASE SANTINI.
NDIZALWA NGUMA’MQOMA INTOMBI YASENGCOBO EMTHWAKU PHESHEYA KOMLAMBO NEBHULORHO UMGWALI .
INGCAMBU ZAM NDIZIMILISELE KUGATYANE ECIKO ILALI KUMHLABA KA DINGANA EZANTSI KWE DOLOPHU KWA’CHAME’MNYANGO PHANTSI KWENKOSI U ZANOKHANYO NOKWAZALWA NGUMBUYISA MAKULENI .

APHO SISUKAKHONA SISUKA E DIKENI E ALICE SAZA SAFUDUKELA SAYAKUMA KU GATYANE . KULAPHO SIPHEFUMLA KHONA PHEZUKOMLAMBO ISHIXHINI ,PHANTSI KWENTABA ZAKU BONXA KUDEKUFUPHI EMQOTHWANE .

NDIYAFUMANEKA KULE NUMBER 0788033415

One thought on “ISIDUKO SAMADONGO , MAKULENI

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.