DONGO CLAN

ABANTWANA BEGAZI, BASEBUKHOSINI, OMZOYI, ONONTANDA, ONOMANDLA, OSIWANA,OVEZI , OQHIDASHE, OMBUYISA. SIZUKULWANA SIKA DAKA KAMTOSE. SIZUKULWANA SESIZUKULWANA , MZUKULWANA KA NOTYWIDI NTOZIKA DINGANA ZIKAMAKULENI ,ZIKA’MZOYI ZIKA NONTANDA, BANTWANA BEGAZI LASEBUKHOSINI. NDINGU KHAYALETHU MAKULENI NDINGOWE’SENDE LIKA MNCEDISI MAKULENI, NDINGUMTANA WESINGXOBO OYIBONA ISEKUDE INKATHAZO SUKA ABASINEKELE ABENZI BOBUBI , CAMAGU NYATHENKULU !!!!

One thought on “DONGO CLAN

  1. Phindile

    Makhuleni, Dongo, Nyathi, Ndabezitha, Vezi, Ndicela iclan yamaBhele ukeze ifikele ekwahlukaneni ; Dongo, Langa, Dlambulo

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.