Mnyakeni
Sasuka ondini emthombo tugela lapho kwahlukana ama phahla amabili, ingamaphahla komonye Kandi nekanye maphahla komonye
Seza sothi ilanga ngomhlana abanye na olotha ngezisu
Utshani bakhona buya bubula buphethe I ntonga Inga Besana bayekwaluseni
I Yama yakhona idliwa ngenkgedlana abanye nabayidla ngamazinyo

Saze safunyanwa ngu Mathibela ahlahla indlela ngenyawo
Wathi Vundla malanga uyangaphi na? Wathi ngingu Vundla malanga ngilandela ubaba u mrori wakwaMboni
Usolimazile udla adle emagacaweni
Vundla ngeligwa elibewu kibo siyatshela
Ku Muthwa

Utshili alinungwa ko Velaphi kunungwa zamakhosazana
Abo Msulangwe, abo Somaliyani
Ikabi khulu ngophangokazi
Ngu Njonjo njengoMfazi wamabele a made umabuza zoke zakwa Vundla
Athi abanye bazakuthiwani
Ngudolo ngu Somakhini okhamba nehlolani
Bathi asizange sibone ihlolani ikhamba nezitha, ngu Dolo ngusoMakhini okhamba nezitha

Madoda phuma ndibone u Sobayengiwe akasena mkhondo akasenasihlangu
Nguzubungela ka Quba ubunge wasinda emagacaweni
Ungaboni I Gininda ukukhamba litsebula
Bayiphanga emagacaweni
Sayiphanga emasangweni

Gininda Mcuba tshatsha

Singebakwa Manala, simaNala amgcongo.