Ngicela ukwazi abantu baka Hlongwa nabaka Mnganga bangashada? Ngabe bahlobene kakhulu?