Nsibande
Goje, Mdlanyoka
Phangelakhulu
Hlase Wangwane
Thumbakomo, nabohlahla lomkhaya lingavala livalile livulwa ngamakhanda amadoda, Nzengaloncama njengezitho zakhe,
Khondlo lomnyama wakaLombiwako.