Mhlamvu
Goba,
LawuXabanis’ Abantu Belungisa S’dunu seNsingizi Ntlenza,
Mtshali 
Lisela,
Hlabangane !
Gadenzima,
Khaladi elimhlophe !

Isizwe sakwaMhlamvu sitholakala e Harding nase Port Shepston. Bakhona abayidlanzana emalokishini ahlukene eThekwini ngase Mlazi nako Mashu nezinye izindawo.