Itinanatelo taka Ncongwane, Ncongwane Clan Names
Ncongwane: Mvila Ndzimandze Nkhwakha lebomvu

Nkulumo tiyamlandzela ngob’ atimnamatseli kube tiyamnatsela ngabe akasabonakali

Ngumasoma intfombi lenhle kukhale sonke Sive sakaNgwane sibutane kutsi wentani uMvila ?

Kuvakale sekuphendvula indvuna yeSive itsi “tintfombi atimcomi ngoba timvela kepha timcoma ngoba timtsandza”

Ichudze likhal’ emin’ amany’ ekhal’ eyintatsakusa

Sendze kalingeni lingena ngokucindzetelwa