Iimbongo zakwa Masilela | Masilela Clan Praises
Ngusehl’enyuka nomlambo nomthwalo ngemhlana. Amadoda athi Dlambili ubeletheni ngemhlana? Wathi ngibelethe ibukhahlo
EngatJho yona ndaba ebelethe amathumb’endoda

Yingagaru emdwadwakazana
Eyahlamba isphanga nomlenze yehla nomlambo
UDlambili yingidi ngeyakomdibana
Yayidla amanyagwana
Ngusala kugoduka
Ngusala kubuyekhaya
Ngusala kumenyezwa amakhosi

Ngujama ngezakhe
Abanye bejame kezobelo
Ngunqondobeza, ngudeyi lamadoda
Sigaja sikampemvu
Asimpemvu wembala, ngewodaka

Zonkobe zohlwahlwe
Zamila emthini zayatha
Zamila edwaleni zakrhabakrhaba

Ngenduna, ngathana ubentakazana
Wawuzakudinga ababelethisi
Ngokudlela egembegembeni

UDlambili, ikomo eyaya amasiso kwaPondo
Yaya ihlaba beyabuya ihlaba
Ibuyela ekhaya kwamakoro Ndebele
Ithangeliya sathi sesilihlobokile
Lithloga umhlobi
DLAMBILI!!!