Mlotha,Nyoka, Gasa ,Mandlakazi, Isihlahla somyezane esamila enkundleni, okwathi uma kungena ubusika, sawohloka. Wena ovala ngamakhanda amadoda abanye bevala ngezicabha!!