Dunga
Mwelase
Owela ngempambosi abafokazana bewela ngezibuko lomfula
Shekembuya
Mgandeni
Tshana
Dung’omhlophe onjengezihlabathi zolwandle
Nkubel’ezihlengayo
Wena welala