Qhomaya Makhazana Teketekana Mxabela kaTeke. Indlovu edligoduka kuba iswele umalusi. Mphandela inkosi engathi nkosi mntwini kuba yinkosi ngokwayo..amaTshaka amnyama nentunguzawo. Ozondathina angasisithebe thina sibeyinyama ngaphezulu.