Lekhuleni Clan Names
Lekhuleni,
Matjeya,
Sebatâ,
Sebatâ sa batho,
Tau ya basadi,
Tau ya ba shêmane,
Sebatâ kgomo