Dube

Mnguni

Mtima

Mazombe

Masibekela wena owasibekela, inkhosi ngothuli

Kwasuka Dludlu, Kwahlala Nkalakhata

Nyamatane lengadliwa

Awucedvwa Nyamatane