Shoyisa mnqayi nsele enduna kalindamkhonto ntabanene ntab’engakhwelwa umfazi ekhwelwa umfazi makonakele sqongo sinojojo dadalikangethe eliminza lingafi babhala ngozipho zonkizizwe zibhala ngepensela wena wasezansi ,mzungulu.